JW 05. Tweede Jaarna nar. 1862. Jjeföer, 3lieuraeÖiep ZATURDAG WiffemsoorÖ, CI15. 4 JANUARIJ. pnïiticfi €>üer5igt. i r7<7 NIEDWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per Franco per post kwartaal ƒ1.30. //1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentiën 10 Ct. per regel behalve 35 Ct. Zegelr. voor elke plaatsing De algemeene toestand zoowel van het binnen als buiten land blijft steeds onveranderd. De Eerste Kamer der Staten-G neraal heeft hare be schouwingen in de afdeelingen medeget lden j. 1. Donderdag de discussieu over de Staats-begrooting aangevangen. Ver schillende leden hebben niet zonder leedwezen en bekom mering de spanning gadegeslagen, welke thans tusschen de regering en één tak der volksvertegenwoordiging schijut te bestaan; zij achten dit nadeelig voor de welvaart van het rijk, en zijn er van overtuigd dat dit eeu' verderfelijken invloed op 's lands belangen moet uitoefenen. Enkele leden meenden dat die toestand moest worden toegeschreven aan gebrek aan veerkracht van de zijde van het bewind. Naar hun gevoelen was het bekende ministerieel programma niet gehandhaafd; had de regering zich veel te groote verande ringen in hare wetsontwerpen laten welgevallen; was het van hare zijde een geheel verkeerd denkbeeld geweestzelve aanleiding te geven, tot eene enquête omtrent deu toestand onzer zecmagt, en had de minister van finantien zich niet moeten dekken, met de moeijelijkheid, die er in kan gele gen zijn om de hoofden der verschillende departementen binnen de grenzen eener zoo wensehelijke spaarzaamheid te beperken. Ook is algemeen aanmerking gemaakt op de late indiening der begrooting, waardoor het die Kamer on mogelijk is ze vóór den aanvang des jaars te behandelen, men had gehoopt dat de regering crediet-ontwerpen voor een kort tijdsverloop zou indienen. Ook betreffende het te kort en de koloniale politiek, zijn aanmerkingen in de af deelingen gemaakt; sommige leden verklaardeu, dat hoewel zij de goede trouw en de opregte bedoelingen van den mi nister van Koloniën op prijs steldenzij hem op den ingesla gen weg niet wilden volgenen dat zijn stelsel bij hen on gerustheid verwekt; daarentegen verklaarden anderen dat gevoelen niet in die mate te deelen, daar er z. i. geene reden bestond om ongerust te zijnzij meenen dat het «felspl des Ministers is: eene stipte uitvoering van depligteu welke hem zijn opgelegd door art. 56 van het regerings reglement, voor Nederlandse!) Indie. Wat de belangrijke kwestie van den dag aangaatname- het geschil tusschen Engeland en Amerika, over deze Wijven de geruchten oorlogzuchtig. De Palrie bevat een waarin gezegd wordt dat de berigten uit Amerika hoop meer laten voor eene vredelievende oplossiug, ht Engeland spoedig tot de erkenning van de Zuide- staten zal overgaan. Reeds zoude de Fransche minis- an Buitenlaudsche Zaken ondershands aan vele voor- ooplieden hebben kennis gegevendat eerlang de Amerika gestremd zoude zijn en dat zij daarnaar ~^eWcgeleu moesten nemen. Ook de reis van koning Konden zoude met deze kwestie in verband wjlgie groote nadeelen uit dien oorlog zou te ingeval de daar te lande zoo talrijke stecn- orlogs-contrabande beschouwd worden. Aan liet Departement van Buitenlandsche Zaken aldaar, is men ernstig bezig eene beslissing omtrent dat punt uit te lokken. De Fransche regering weigert thans, Zwitserland voldoe ning te geven, omtrent het gebeurde in liet Dappendal, op grond dat er geene schending van grondgebied heeft plaats gehad; ook deze zaak kan tot ernstige verwikkelingen aanleiding geven. Te Parijs zijn verschillende geruchten in omloop nopens het overlijden van den Portugeschen prins. Algemeen schrijft men zijn dood aan vergif toe; het achtereenvolgend afsterven van bijna het gehecle koninklijk huis is dan ook in het oog vallend. Nog schrijft inen uit Liverpool, dat een der groote. zeil schepen, tusschen die stad en New-York in de vaart, te te Queenstown door dc Britsche autoriteiten was aangehou- denop grond dat het geweren en andere oorlogscontra bande voor het gouvernement der Yereeuigde Staten aan boord had. 1TI3 "JJT S 7 IJ D 11T Z" B IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 3 Januarij 1862. Naar wij vernemen is door do Engelsche regeringop voorstel van den heer S. Reinbach, Cand. Notaris alhier, eene gratificatie toegekend van 120 aan Klaas Duit, Reijer la Maire, Paulus Mutje, Willem ZeemanCorn. Dito, Jan Kuiper, Bart Duis en Arie Been, allen zeelieden in deze gemeenteen zulks voor de redding der bemanning van de Engelsche vischsloep Y. II. 534, onlangs op deze kusten ge strand. Den 2den dezer heeft alhier de inwijding plaats gehad van de school in de Nieuwstad. Behalve de ouderwijzers en de leerlingenwaren tegenwoordig Burgemeester en W et- houders, leden van den Gemeenteraad, de Schoolopziener, leden van de schoolcommissie en ecnige genoodigden. De Burgemeester, de Schoolopziener, de opnieuw geinstal- leerde hoofdonderwijzer P. Uurbanus en de heer Bakker Dirks hebben eene aanspraak gehouden, welke afgewisseld werd door het gezang der kinderen, wrelke bij deze gelegenheid zijn onthaald. De voortreffelijke inrigting van het gebouw strekt tot eere van den ontwerper, den heer Scholten en van den bouwmeester, den heer Slebe. Met genoegen voldoen vlij aan hel verzoek om het onderstaande herigt oplcnemen. Op uitnoodiging, ook van leden van de Evangelische Alliantieaan de Christenen der geheele wereld gerigtom de tweede week in Januarij 1S62 zich met hen in 't gebed te verecnigen, voor de uitbreiding van het Godsrijk op aarde, zullen in het kerkgebouw der Chr. Afg. Gereformeerde gemeente alhier, van den 6 tot den 11 den Januarij,bjjd=. stonden gehouden worden, des avonds van 6 tot 7 jjtfr. Moge de oproeping tot gebed van af deu voet van liet ll?^ malaija gebergte algemeen cn ook hier ruime dceluaijie vinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1