J& 08. Tweede Jaargang. 1862. <§e(Öer, JTteuroeÖicp WOENSDAG UMemsoorÖ, cii^. 22 JANUARIJ. NIEUWE VAN COURANT DEN Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30. Franco per post//1.50. Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Brieven franco aan den Uitgever S. GILTJES. Prijs der Advertentien 10 Ct. per regel, behalve 35 Ct. Zcgelr. voor elke plaatsing. Een woord over den tegenwoordigen toestand van Europa. II. In ons vorig uommer hebben wij gc-tracht de oorzaak na te gaan van den grooten invloed dien Frankrijk tegenwoor dig op het lot van ons werelddeel uitoefent, doch het zal waarschijnlijk menigeen verwonderd hebben, dat wij eender groote mogendheden uit onze beschouwingen hebben uitge sloten namelijk Pruissen. Dit koningrijkslechts sedert betrekkelijk korten tijd eene mogendheid van den eersten rang, kan door zijne geschiedenis slechts eene lijdelijke rol in de groote aangelegenheden van Europa bekleeden. Frederik Wilhelm 1, de groote keurvorst, verhief het keurvorstendom Brandenburg tot een koningrijk, terwijl zijn zoon en opvolger Frederik II of de Groote zich, door zijne talenten, zoo krijgskundige als wetenschappelijkeniet alleen een' onsterfelijkeu naam verwierf, maar ook het nieuwe koningrijk uitbreidde en nieuwe provinciën aan hetzelve toe voegde. Maar Frederik de Groote was slechts een lichtend punt in de historie van de nieuwe monarchiereeds na zijn' dood verloor ze veel, zeer veel zelfs, van haren vroegeren luister, en de oorlogen door de Pruissen tegen de soldaten der Fransche republiek gevoerdtoonden aan hoe weinig het leger na Frederiks dood te beteekenen had. De groote ne derlagen de grievende vernederingen en beleedigingen die Pruissens koningen voornamelijk de koningin—van den eersten Napoleon te lijden had, en die ze geduldig verdra gen moesten, zijn overbekendslechts de staatkunde van den keizer schonk het Pruissische koningrijk zijn voortdurend volks bestaan. De lotgevallen van den dapperen verdediger van Pruis sens onafhankelijkheid, zijn dood voor het heil van het vader land, van Ferdiuand Schill, doen ons zien hoe diep het nieuwe rijk reeds gezonken wasdaar de kouing genoodzaakt was een zijner dapperste officieren niet alleen te negéren, maar zelfs als landverrader te doen vervolgen. Slechts na den terugtogt uit Rusland, toen het Fransche leger ten eenenmale verstrooid en verspreid, door koude en honger verkleumd en afgemat, als 't ware ontbonden was, toen eerst waagde Pruissen het, hoewel angstvallig en ongerust en door den hertog van York genoodzaakt, de wapenen voor zijne onafhankelijkheid op te vatten; doch lang nog had Frederik-Wilhelm geaarzeld en getwijfeld welke gedragslijn bij te volgen had, en zonder raadslieden als v. Steijn, von Gentz en Ilardeuberg zoude hij welligt nooit er toe hebben kunnen besluiten de wapenen tegen den beheerscher van Europa op te vatten. Het vorig overzigt was noodig om te doen zien, dat de lijdelijke politiek die Pruissen in de laatste jaren gevolgd heeft, reeds sedert den dood van den Grooten Frederik tot grondslag van zijne handelingen gestrekt heeft. In den krim-oorlog liet het Rusland, waaraan het in 1813 en 14 "•"i wedergeboorte te danken had, aan zich zelv' over en zorgde slechts aan geen der beide oorlogvoerende partijen aanstoot te gevenwisselde dépêche op dépêchenota op nota, doch zonder verder eeuige beslissende handeling te volbrengen. In den Italiaanschen oorlog liet het eveneens Oostenrijk aan zich zelv' over, hoewel het tegen eene veel magtigere tegenpartij ten strijde gerukt was, en zorgde eveneens slechts voor zijn eigenbelang. Wat ondertusschen het gevolg van die weifelende politiek voor Pruissen zelf geweest zoo zijnzoo Napoleon niet door verschillende om standigheden gedwongeneen' ouverwachten vrede had ge sloten is moeijelijk te beslissendoch zoo veel is zeker, dat de daden door de Pruissen sedert Frederik den Groote tot op ouzeu tijd verrigt, niet veel hebben bijgedragen om dat rijk een' grooten invloed op de Europesche vraagstuk ken te verzekeren. Vestigen wij nog onze aandacht op de r;„ "üonaire beginselen door den tegenwoordigen koning ge huldigd en beledenop beginselen die sedert de groote staats-omwenteling meer en meer op den achtergrond ge raakt ziju, die slechts door de ultra-conservatieven worden vereerd en aangenomen, en die dus in dat rijk zelf, door velen niet zullen worden gedeeld, dan gelooven wij gerus- telijk tot het besluit te mogen komen, dat Pruissen niet op den weg der vooruitgang is, en dat het niet ligt zal besluiten tot deelneming aan ecu' oorlog wanneer ziju eigen bestaan daarmede niet gemoeid is. Frankrijks Keizer ondertusschen, wel verre van op de beginselen van //het goddelijk regt" te steunen, verklaart ziju gezag te danken te hebben aan den wil des volks een beginsel dat hem van de zijde des volks ondersteunen moet. Terwijl alzoo Pruissen zich door zijne diplomatieke han delingen neutraliseert, Oostenrijk door schulden uitgeput, voor Victor Emmauuel vreest, Rusland door binnen- en buitenlaudsciie onlusten bedreigd, genoodzaakt is zijne ge- heele aandacht op de binnenlandsche aangelegenheden te vestigen, staan slechts Frankrijk en Engeland wezenlijk tegen elkander over, en houden zij daardoor Europa in eveinvigt. Het is duidelijk dat deze beide natiën, hoewel hunne di plomatische betrekkingen uiterlijk zier vriendschappelijk zijn, elkander wantrouwend gadeslaau, en steeds trachten hunne krachten gelijk te maken. Van daar dan ook, dat er geen linieschip gebouwd wordt in Frankrijk of terstond zet Engeland een dergelijk schip op stapel; van daar de steeds voortdurende en klimmende uitgaven voor land- en zeernagt; van daar de oprigting van corps vrijwilligers en boogschutters, welke binnenslands dienst zullen doenindien Engeland in geval van oorlog verpligt is, zijne vloot te doen zee kiezen. Is nu een oorlog tusschen Frankrijk en Engeland waar schijnlijk? Hoewel het moeijelijk is deze vraag te sen, voornamelijk daar men den tijd niet bepalen^lfan wan neer zulks geschieden zal, zoo gelooven wij ze/bevestigend te moeten beantwoorden. Engeland en Frank/ijk. kunnen, de wereldgeschiedenis bewijst het sedert eeuwerj en .eeuwen, geene bondgeuooten zijn Eene Engelsch-Fran^phe «lliuftie-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1