JK 74. Tweede Jaargang. 1862. Uv <§efÖer, OTieuraeÖiep, RMemsoorÖ, enft. WOENSDAG 12 FEBRUARIJ. De Vrijheid van Drukpers. ffc r- NIEUWE COURANT VAN DEi\ Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gij.tjes. De prijs der Adveiitkstien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtciitién intczenden. Inuezonden stukken een dag vroeger. II. DE NEDEIIT.ANDSCHE DAGBLADEN EN HET MINISTERIE THORBECKE. In ons vorig nommer hebben wij getracht aan te toonen (lat eene vrije drukpers een hoofdvereischte is voor alle con- stitutionnele staten, en dat het publiek belang slechts be vorderd kan worden, wanneer er eene vrije gedachteuwisseling over aanhangige onderwerpen, zonder stoornis wordt toe gelaten. Van een' anderen kant echter kan men niet bewerendat de voorstelling die door onze pers van verschillende zaken gegeven wordtof de beoordeeling die zij in het licht zendt alleen een uitvloeisel zoude wezen van de overtuiging des schrijvers, of van zijne begeerte om de waarheid aan 't licht te brengenmeestal slaatom zelfs niet van finautieel eigen belang te sprekenpartijzucht, en vasthoudendheid aan prin cipes nquand même" op den voorgrond. Geen onderwerp is cr, dat door onze dagbladen zoo lang durig besprokenbestredenverdedigd en aangevallen wordt als de zamenstelling van het nieuwe Miuisterie. Voorname lijk is de heer Thorbecke de man tegen wien de aanvallen der behoudende organen gerigt zijn, die door de liberale bladen wordt verdedigd, door de zoogenaamde //juste milieu" wordt verlaten, uit vreeze dat hij te weinig ondersteuning zal vinden bij de Kamer. Wij meenen onzen lezers geene ondienst te doen, door de mededecling van enkele beoordeeliugendie meestal on derling strijdig zijn. Verbazing wekte bij ons het oordeel van de Katholijkc Noord-Brabanderdat als een hoofd-orgaan van de Roomsche partij kan beschouwd worden. Indien er eene beschuldiging is, die men herhaalde malen tegeu den heer Thorbecke heeft ingebragt, en die zelfs bij velen in den lande ingang heeft gevondendan was 't die van stelselmatig de Katho lijken te protegeren en voort te helpende bissehops-quaestie of liever het misbruik dat zijne tegenstanders daarvan maakten, kostte den heer Thorbecke de Ministeriële portefeuilledoch de bisschoppen, die men Daar den geest der Grondwet niet weren kon, bleven. En hoe begroet nu het R. K. blad de wederoptreding van den staatsman, die, juist om de Katholijken de regten te doen genieten, waarop ze volgens de Grondwet aanspraak konden maken, is afgetreden? Zoo al niet slecht, dan toch zeker op eene wijze, waaruit hartstogten spreken, en waaruit men de bedoeling ziet doorschemeren in de regels, die be trekking hebben op den Minister van Justitie. Het is ons niet mogelijk dit artikel verkort weder te geven en nemen dus het slot daarvan over: „Na eenen geruiincn tijd hemel en aarde bewogen te hebbenom ecnen anderen 6tand van zaken te doen geboren wordenna de krachtigste midde len te hebben aangewend om zclven voet in den stijgbeugel te krijgen is %hct der liberale partij eindelijk gelukt een ministerie naar haren zin een 'zoogenaamd ministerie Thorbecke aan het bewind te helpen. Dat deze ge beurtenis bij zeer velen niet verwacht, onbewimpeld doorgezet worden en belangrijke gevolgen in den nasleep hebben zalis bij niemand aan eenigen twijfel onderhevig, maar of zij in alles aan eene billijke verwachting bcan woorden zaldit wordt nog zoo gaaf niet toegestemd. Het zal de vraag zijn of door de optreding van dit ministerie het algemeen belang al dan niet gebaat, of de Grondwet, door dezelfde thans bovendrij vende partij in het leven geroepeneindelijk geheel en al eene waarheid worden of een stuk papier blijven zalmet hetwelk men ten gunste van partij gen ooten of geestverwanten naar welgevallen omspringen kan Dc Protestantendie zclvcn in het genot van het vette der aarde zijnof naar waardighcdcuambten en bedieningen voor zich zclven of voor zoontjes of neefjes hunkeren, houden ons deze insinuatie ten goede. Zij zouden, wan neer zij zich verongelijkt oordeelden, even zoo doen; neen, nog veel harder schreeuwen en misschien nog meer om de partijdigheid te brandmerken en herstel van grieven ingang tc doen vinden. Wij Katholieken die van ons regtmatig erfdeel grootendeels verstoken zijnhopen van deze ministeriële verandering het beste, omdat wij ons in schipbreuk aan elke plank ons toegeworpen, zoo gaarne vasthouden, maar vreezea niet weinig, uithoofde wij ook nu wederom verschijnselen ontwaar wordenin staat om onze hoop aanmerkelijk den bodem in te slaan. Wij willen de redenen van onze be kommering voor onze lezers geenszins verbergen. Wij gaan de vraag voorbij, of liet kind, thans zoo mocijelijk gehaald, wel een langer levensloop zal beschoren blijven en of de zoo noodzakelijke eensgezindheid wel altijd door lofwaardige welwillendheid zal worden gcruggesteund Want vasthouden aan beginselen moge onder zekere omstandigheden oorbaar zijneigenzinnigheid in bijzaken is zulk voorzeker niet. Maar dit is ons uit de pen gevallenwij stappen daarover heen Wat dan r Wat anders dan dat de zamenstelling van dit ministerie al wederom bet bew ijs levertdat er op de Katholijken, die toch twee vijfde gedeelte der bevolking van Nederland uitmaken, zeer weinig acht geslagen is. Zou men misschien denken dat deze het hout, uit welke men staatslieden snijdt, niet kunnen aanvoeren? Onmogelijk! de on dervinding heeft dit anders en wel voldingend bewezen. Al de nieuwe mi nisters zijn on-Katholiekenliet is alsof het Protcstantismus dc groene tafel en de ministeriele banken in pacht genomen heeft. Wacht 1 dc tijdelijke Minister van de Roomsch-Katholicke Ecredienst is Katholiek. Nu ja liet zou daarenboven toch wel eene bittere bespotting geweest zijn voor deze betrekking een ou-Katholiek op te zoeken. O hoe schoon w are nu dc gelegenheid geweest, aan een verouderde maar toch geneesbare grief welke zoo menigmaal voor de voeten geworpen is, tc gemoet tc komen, en ecu verfoeijenswaardig monopolie aan echte vrijzinnigheid op te offeren Deze is verwaarloosd het Protcstantismus is zoo niet dejtcre dan toch defacto hccrschende godsdienst gebleven het Kalholicismus beeft nieuwe stof tot ontevredenheid opgedaan. Welk gevolg zal deze beschikking op al de raderen van het Staatsbestuur uitwerken dat de lagere bew indsmannen het voorbeeld van boven gegevengelijk van ouds, getrouw zullen navolgendat dc troe telkinderen andermaal op den voorgrond geplaatst, stiefkinderen wederom achteruit zullen w orden geschoven in een woorddat Nederland op nieuw door ecnige protestantsche familicn zal geregeerd worden die elkander den bal zullen welen toe te kaatsen. Er is nog meer: de benoeming van den heer 01 i vier tot ministèren wel tot Minister van Justitie heeft onze bekom mering nog aanmerkelijk verzwaard. De liberale Mr. N. Olivicr, dc mede eigenaar van de zoo hatelijke als inconstitutionnele Arnhemsche Courant Minister van Justitie: welk eene stof tot nadenken! Van de hatelijke courant zeggen wijdie zich niet ontziet laster en spot tegen dc Katholie ken uit te stootcnen er eene eer in steltdezen laag- en gemeenheden in het aangezigt tc werpen. Van dc inconstitutionnele hernemen wij, die bij al haar gezwets over vrijzinnigheid, de verongelijkingen, aan welke dc Katholijken in Nederland in liet algemeen en in de stad Arnhem in het bijzonder zijn blootgesteld, ignoreert en onbesproken haren gang laat gaan. Zou het Vaderschap niet eenig vermogen op dat oudeugend kind hebben kunnen uitoefenen Wij halen de schouders opdoch erkennen rondborstig w eg, dat wij tegenstrijdigheden van dien aard met elkander niet kunnen vcr- ecuigen. Deze dingen schrijven wij niet om het ministerie Thorbecke, dat evenwel genoeg zal te kampen hebben te bcmocijclijkeumaar om het op anoinaliën aandachtig tc makenwelke tot dusverre als een kanker aan ons aller levensadem geknaagd hebben en den dood meer cu meer nabij doen komen. Wil men ons dan met het geliefde axioma antwoorden: Wacht op onze dadenWij leggen den vinger op den mondzwijgen en begroeten den uitroep als eene betuiging, dat cr dan toch eenmaal een einde aan onze vernedering komen zal. Wij zullen zien De grief dus, die de lt. K. schrijver tegen het Ministerie Thorbecke heeft, is, dat zijne partij naar zijn gevoelen niet genoegzaam in den ministerraad is vertegenwoordigd, en dat de minister van Justitie medeëigenaar is van de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1