J® 76. Tweede JaarsaiiG:. 1862. |efÖer, JlieuraeDiep, IMfemsoorÖ, CI15. WOENSDAG 19 FEBRUARIJ. rd n NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATUHDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. GilTJES. De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEKZIGT. Noch omtrent het Binnenland noch omtrent het Buiten land is er iets belangrijks te vermeldenHet Nieuw Dag blad van 's Ha ge wijst er opdat de Hr. Thorbecke, door den Koning, met ingang van 1 Februarijtot Minister van Binuenlandsche Zakeu beuoemdtoch reeds den laatslen Januarij de besluiten van ontslag van de aftredenden, en de weigering van het ontslag van de anderen teekende, en dat er in het politie-blad een besluit van het departement van Justitie omtrent de optreding van den lir. Olivier voorkomt, op den 31sten Januarij door den Minister Thorbecke mede- geteekend, hoewel hj toen nog de portefeuille niet had aanvaard. Het blad wijst op de gevolgen die daaruit ont staan kunnen, ingeval bij processende Ministers van Fi- nantiën en Justitie optreden in naam van het Rijk, en de tegenpartij de exceptie opwierp, dat de Hr. Olivier of de Jlr. Betz het bewijs behoort over te leggen, dat hij gereg- tigd is om als Minister den Staat te vertegenwoordigen. Het blad acht die daad ongrondwettig en in strijd met Art. 73 der Grondwet. De Courrier du dimanche gelooft met zekerheid te kun nen melden, dat ten gevolge van de tussehen Oostenrijk en Pruissen bestaande spanning, laatstgenoemd koningrijk spoedig Victor Emmanuel als Koning van Italië zal erken nen; de wensch tot die erkenning, is in Pruissen algemeen, eu men denkt dat door de Kamer daarop sterk zal worden aan gedrongen. Reeds is daartoe in de Kamer der Afgevaardig den door het lid Carlowitz een voorstel gedaau. Te Na pels heeft er eene demonstratie plaats gehad voor het En- gelseh consulaat. Men eischte dat de consul zich op het balkon zou vertoonen, maar hij is niet verschenen. De Pransche Consul heeft zulksop het herhaald geroep van leve de keizer! leve Frankrijk! wel gedaan, doch geene andere kreten zijn in zijne tegenwoordigheid aangeheven. Het officiële berigt van den Franschen Moniteurdat de geruchten omtrent het voornemen der Regering om te Lon den eene leening van 4 millioeu pond sterling te sluiten onwaar zijn, wordt door de Engelsche bladen bepaaldelijk tegengesproken. Wel degelijk zou het Fransche gouverne ment met de huizen Coutts en C°. en Baring Brothers daar over in onderhandeling getreden zijn, doch vergeten hebben de voorwaarde van geheimhouding daaromtrent aan die huizen op te leggen, waardoor de Fransche Kamer zich met de zaak bemoeide en haar verijdelde. De zittingen van het Engelsche parlement zijn onbelang rijk; in het Iloogerhuis heeft Graaf Russell op eene inter pellatie van Lord Stauhope verklaarddat de Regering geen enkel oflicieel berigt ontvangen heeft betreffende het op nieuw laten zinken van schepen in een der toegangen tot de ha ven van Charleston. Hij verklaarde voortsdat eene verstopping dier haven, als ze van' blijvendeu aard wasonverantwoor delijk zijn zouden. Van de Poolsche grenzen meldt men, dat de nieuw be noemde aartsbisschop, de geestelijkheid heeft ontvangen en haar afgeraden, verboden liederen te doen zingen. De ver oordeelde geestelijken zijn naar Rusland weggevoerd, en moeten te Wologda, 00 mijlen oostelijk van Moscou, ver blijven. 1T13 TT 1T S T IJ D 11T 3- S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 18 Februarij 1862. Door Z. M. is benoemd tot Commissaris van Politic cn Waterschout alhier, de lieer A. C. Boonzajer, thans in dezelfde functie werkzaam te llellevoetsluis. De gewezen Kommandant van Z. M. Zeeinagt in Neerl. O. I., Z. E. de Yice-Admiraal Vogelpoot, wordt in de volgende maand alhier verwacht, met het stoomschip Ardjoeno. Gisteren is alhier het lijk opgehaald vanden reeds vroe ger wegens wangedrag ontslagen deurwaarder der rijksbe lastingen, Poppinghaus; reeds vanaf den 3" Jan. jl. was hij vermist. Men vermoedt dat hij in beschonken toestand in het water is geraakt. Bij gelegenheid van 's Konings verjaardag, den 19 dezer, zal er op het Westplein alhier, eene groote parade worden gehouden door het alhier in bezetting liggende garnizoen. Des middags zullen de manschappen onthaald worden op extra spijs en bier, waartoe door Z. M. eene sommc gelds is verstrekt. Ook zullen er in de verschillende kazernen assauts worden gegeven, bij welke gelegenheid de bevordering inde verschillende rangen der schermkunst zal plaats hebben. Op Zondag a. s. zal in de kazerne der Artillerie eene tooneelvoorstelling gegeven worden, door de bij dat korps bestaande vereeniging «Kunst baart Genoegen", bestaande uit de volgende stukken Het Hospitaal der Invaliden, of de Verjaardag der Kroonprinsesvoorafgegaan van Dicht regelen, ter gelegenheid der 19 Februarij, vervaardigd door den heer Tortike, en door hem en de leden der vereeniging voor te dragentot slot op vereerend en algemeen ver langen: De Jager, de Huzaar en het Oestermeisje. liet tooneelgczclschap//Kunst en Vaderlandsliefde", uit Infanteristen bestaande, zal op Maandag a. s. in het lokaal Tivoli eene voorstelling geven ten voordeele der armen. De stukken die opgevoerd zullen worden zijnDen Banlcbillel van Duizend Gulden en De Bloedzuigersof tic Minnehandel in de Apotheek. De rollen van Doris Kuoopenschaar cn Tobias, zullen door den hr. Keil worden vervuld. (Zie Adv. hierachter Zondag avond jl. had alhier in het locaal Tivoli eene groote uitvoering plaats van de Zangvereeniging Cecilia. Wij hebben reeds herhaalde malen met grooten lof op dit gezelschap gewezen, en achten het overbodig daarop telken reize terug te komen. Hulde moet worden gebragt aan den onvermoeiden ijver, waarmede de directeur, de heer C. M. Phil- bcrl, de repetitiën en uitvoeringen weet te dirigeren. Het bekende duo uit de Norma van Bettini trok de al- gemeene aandacht en werd herhaaldelijk toegejuie t; maar meer nog viel het Aria uit //la Gitaua" door den heer 1'hilberl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1