Jfê 77. Tweede Jaargang. v <j)efÖcr, JtieuroeÖiep, IMfemsoorÖ, CI15. ZATURDAG 22 FEBRUARIJ. Zitting van den Gemeenteraad, 1802. U- NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs Voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. Do prijs der Advertentien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intczenden. Ingezonden stukken ecu dag vroeger. op Dingsdag IS Fcbruarij 18G2. Voorzitter do hoer Mr. K. J. C. Stakman Bossc. Secretaris de heer L. Verhey. De leden zijn allen tegenwoordig. De notulen der vorige vergadering worden gelezen cn goedgekeurd. 1). Requesl van den Chef der rijks commiezen, IV. Haver kamp alhierom gratificatie. Wordt door den Secretaris gelezen. De Voorzitter stelt namens B. en W. voor, om daaraan niet te voldoenom reden de gemeente aan geen der rijks-commiezen tot nog toe subsidie heeft verleend. De heer Reeringh vindt het vreemd dat dit request aan den raad wordt onderworpen, daar het aan B. en W. is geadresseerd; te meer uaar dat collegie toch voorstelt om er afwijzend op te beschikken; ook kan hij zich volstrekt niet vereenigen met de gronden die adressant aanvoertdaar adres sant wel chef is der rijks, maar niet der gemeente commie zen. Spreker zegt ook dat de betrekking van sub-ont vanger der gemeente hom niet is toegevoegd, omdat zijne betrekking van chef hem voor die van sub-ontvanger onge schikt maakte, moetende de eerstgenoemde op alle punten der gemeente zijn en laatstgenoemde meer bepaald aan de haven verblijf houden. De Voorzitter repliceert dat B. en W. het aan den raad onderwerpen, daar het eene zaak van finautieel aanbe lang is. Wordt daarna in omvraag gebragt en het voorstel van B. en W. aangenomen. 2). Kantoor van den ontvanger in de Ik 'ing. Dit onderwerp in de vorige vergadering verdaagdwordt nu in behandeling genomen. Door den Voorzitter wordt het wcnschelijke daarvan be toogd, op grond dat liet kantoor zich dan in het midden der gemeente zou bevinden, en wel in een gebouw dat aan de gemeente in eigendom behoort, en ook opdat aan het bestuur het binnentreden van het kantoor, op welk uur dan ook, niet kunne betwist worden ten einde daardoor meerdere dergelijke procedures voor te komenals waarin men thans gewikkeld is. De heer Strootman zegt dat de ontvanger toch niet in het kantoor kan wonenen dat wanneer hij de kas in zijne woning bergt, dezelfde onaangenaamheden kunnen ontstaan. De heer Reeringh beaamt ten volle hetgeen de heer Stroot man heeft aangevoerd, en protesteert er tegen, dat de kas der gemeente in een onbewoond huis wordt gelaten. De Voorzitter zegt dat het alleen is om kantoor te houden, en niet om te wonen en haalt ccnige dergelijke voorbeelden aan van andere gemeenten en voegt er bij dat de gelden die in kas zijn, gewaarborgd zijn door de cautie die de ontvanger heeft gesteld. Dc heer Reeringh zegt dat het gebouw onbewoond is; dat er slechts een knecht van de Werkinrigting in woont, die niets gemeens heeft met de kas; zijn gevoelen is alzoo, dat de kas er niet onbewaakt mag blijven, dat zulks ook tegen het belang van den ontvanger is. De heer Zurmuhlcn verklaart er zich ook niet mede tc kunnen vereenigen. Wordt daarna in omvraag gebragt en met 8 tegen 0 stemmen verworpen. Voor stemden de hoeren de Breuk, v. KelckhovenBakker, Boomsma, Haremaker en de Voor zitter. De heer Verweijde hield zich buiten stemming. 3). Rapport Apotheek en Ziekenhuis. De Voorzitter zegt dat B. en W. eene kleine verandering in dat rapport wenschten voor te stellen, nl. dat de kamer die thans gebruikt wordt voor de vergaderingen van het Armbestuur, niet tot Apotheek worde ingerigt, maar dat men deze in het lokaal brenge dat in het rapport aan- k gewezdn wordt voor vergaderkamer van hot Armbestuur. Dat uit een oeconomisch oogpunt deze verandering ook is te verdedigen, omreden daardoor de vertimmering bespaard wordt van dat gedeelte alwaar thans de vergaderkamer is. De heer Strootman verdedigt het rapporten zegt dat de commissie, uit deskundigen bestaande, na rijp beraad een plan heeft gemaakt; dat daartegenover B. en W. slechts één deskundige in hun midden hebbendat hij zich met het oeco nomisch oogpunt niet kan vereenigen, dat de argumenten zeer zwak zijn en dat het plan der commissie beter is dan dat van B. en W. De Voorzitter vindt er niets onaangenaams in voor dc commissie, en zegt dat doelmatigheid met gepaste spaarzaam heid gepaard mag gaan; dat het gemeente-bestuur moet zorgen dat andere genootschappen die nuttig werken in stand blijvenen voorts dat het niet is om een gasthuis of hos pitaal te maken, want dat het gebouw daar niet geschikt voor gelegen is, maar dat het slechts is om een klein getal, 8 mannen en 8 vrouwen, te kunnen verplegen. De heer Strootman zegt het woord oeconomie genoemd te hebben, omdat het ook door den Voorzitter is gebruikt, en dat hij juist uit het oogpunt om doelmatigheid met spaar zaamheid te vereenigen, nu direct eene meerdere uitbreiding aan de inrigting wil geventen einde later niet in veel grootere kosten te vervallendat het geenszins zijne bedoeling is om het Armbestuur te verdringenwaarvan hij de goede diensten erkent. De heer Reeringh had gewenscht dat ingeval B. en W. meenden te moeten afwijken van het plan der commissie, zij dan met die commissie of met de commissie van onder houdswerken in nader overleg zouden getreden zijn. De lieer Zurmuhlen is tegen een ziekenhuis op al te kleine schaal en noet.it dat een miniatuur gasthuis; hij ver onderstelt dat de commissie wel een goed doel zal gehad hebben met de apotheek juist ddar, en niet midden in het gebouw te maken. De heer Janzen verdedigt de wijziging van B. en W. op grond dat die kamer daar juist is gemaakt opdat het bestuur dan uit die kamer het oog houden kunne over de bedeelden en de keuken, die in de onmiddclijke nabijheid is. De heer de Breuk zegt den heer Janzen te willen re pliceren op het gezegde als of liet armbestuur gedurende de spijsuitdecling in die kamer vergaderde; hij zegt er meermalen geweest tc zijn en wel dc leden van het arm-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1