Tweede Jaargang. <8C^p {jcfilcr, JiicumcÖicj), Wiffemsoorö, enj. ZATERDAG 8 MAART. J\o 81. NIEUWE COURANT VAX DEX Verschijnt WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advkrtkxtikn' is van 14 regels 40 Cents voor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cis. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur, gelieve nieu de Advertentiiiu intczcudcu. Li'.'czoudcn stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Nadat voor eenigen tijd sommige Parijsclic bladen liet optreden van liet Ministerie Thorbecke en den staatkundi gen toestand van ons land besproken hebbenin welke ar tikelen ze doorslaande bewijzen gaven van grove onkunde in 't onderwerp dat ze behandelden, vestigen thans ook do Duitsche bladen daarop hunne aandacht. De Kölnische Zeitung wijdt thans een uitgebreid stuk aan onze politiek sedert het jaar 1S5-3, waarin het blad ten duidelijkste aantoont de vérpligtingen die ons vaderland aan den llr. Thorbecke beeft, cn doet uitkomen hoe betrek kelijk weinig rr sedert 't aftreden van dien staatsman, op staatkundig gebied is verrigt. De Berliner Algemeine Zei tungdaarentegen gelooft niet dat liet Ministerie Thorbecke zicli lang zal staande houden, op grond dat de nieuwe Mi nister van Buitenlandsche Zakenbaron Strateuusna kort aan bet bewind geweest te zijn, reeds weder zijn ontslag heeft genomenen men geen opvolger voor hem heeft kun nen vinden. Echter verklaart het Berlijnsche blad, dat do Hr. Thorbecke is "een man van groot talent, vol energie en onberispelijk van karakter, dat denken doet aan een ouden Romein: doch te doctrinair (waarschijnlijk omdat hij in 1853, tegen het gevoelen van 't meerendeel der natie, uit voering wist te geven aan de beginselen der Grondwet, en voor de Catliolieken de verdeeling van "t land in Bisdom men doordreef.) Het blad vreest dat zijne doctrinaire ge voelens hem weder ten val zullen brengen, daar zijn Mi nisterie volstrekt niet rekenen kan op eene meerderheid in de Tweede Kamer, voornamelijk daar de koloniale politiek wederom op den voorgrond moet worden gebragt, cn dat de regeling der uitkomsten en uitgaven voor onze koloniën, zoo ze al in de Tweede Kamer werd aangenomen, ten min ste door de Eerste Kamer zou worden afgestemd. Het blad eindigt met eene aanprijzing van de /.juste milieu"; want de Nederlanders kunnen zich aan eene blijvende minis teriele crisis niet ontworstelenen de ware reden daarvan ligt daarin, dat de natie in een' politieke» stilstand verkeert. Wij zijn thans in 't bezit van de geheele redevoering door Prins Napoleon in den senaat over de Romeinsclie qurestie uitgesproken. Ons bestek laat niet toe dit belangrijk stuk in zijn geheel overtenemenweshalve wij ons bij dc mede- deeling der belangrijkste punten zullen bepalen. Vooreerst bestrijdt de Prins het gevoelen van den llr. de la Guéron- nière, die ten opzigte van Rome den status quo behouden wil. Maar tot boe lang? Hoe langer het wereldlijk gezag des Pausen voortduurt, hoe meer de verbittering en agitatie in Europa zal voortduren. De Keizer heeft op alle mogelijke wijzen eene oplossing der quaestie trachten tot stand te brengen, doch alles te vergeefs. Dc-Pauselijke regering hoopt niet op Frankrijk maar op de interventie eencr an dere mogendheid (Spr. bedoelt klaarblijkelijk Oostenrijk.) Uit de geheime diplomatische stukken tocli blijkt, dat men reeds in de 2° helft der 17° eeuw schreef: dat men bet eind der regering van Rome, wat het wereldlijke aangaat, kan voorzien. 1T1S "J W 3 IJ D 11T 3" E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, 7 Maart 18C2. Velen zullen zich nog herinneren de belangrijke ver wonding, op welke reeds spoedig de dood volgde, van een Noordsch matroos alhier gepleegd iu den nacht van 13 Sept. des vorigen jaars, door een matroos der marinelaatst genoemde is thans door iiet hoog militair geregtshof, regt doende in appèl, ter zake van manslag, veroordeeld tot eene tuchthuisstraf voor de,n tijd van vijftien jaren. De op Maandag ten voordcele der armen gegevcne voorstelling, door het gezelschap Ernst en Schertsheeft opgebragt, bruto ƒ250.5!); de onkosten waren f 70.07 onder de onkosten is het patentregt en liet zegelregt der programma's medegerekend, waarvan men aan den Minister van Finantiën restitutie verzoekt. Tn de maanden Mei en Junij, a.s. zal de vaart in het Heldersche kanaal, minstens gedurende zes weken wor den gestremdomreden er wegens vernieuwingen aan twee bruggen, bij de Botbrug eene tijdelijke afdamming zal ge legd worden. Van af Maandag 10 dezer, zal liet kantoor van den gemeente-ontvanger, gevestigd zijn op de Kerkgraclit, in bet huis wijk I. No. 315 cn geopend ziju van des voor- middags 9 tot des namiddags 4 ure. - Op Zondag avond a. s. zal in de Schouwburgzaal in de kazerne der Artillerie, door bet artillerie gezelschap Kunst haart genoegenworden opgevoerd De Bankier cn Bedelaar en Een Nacht achter dc Traliënbeide stukken zijn door twee verdienstelijke leden van liet gezelschap bewerkt. Dc op Z. M. schroefstoomboot de Amslel dienende officier van administratie G. J. Vordooren, wordt met den 15" der loopende maand op non-activiteit gebragt en vervangen door den thans op het wachtschip te Vlis- singen dienenden Adjunct-Administrateur IV. K. Lenting. Ingevolge Zr. Ms. besluit van den 5n dezer N°. 55, wordt liet te Hellevootsluis liggende schroefstoomschip Montrarlo met den len April a. s. in dienst gesteld, met bestemming naar Oost-Indie en het bevel over dien bodem opgedragen aan den luit t/z. lc kl. G. W. E. Moetli. Voorts worden met gezegden datum almede op voor schreven schroefstoomschip geplaatst: de luitenants t/z. 2° kl. J. Scheurleer, IV. Steffens, J. L. baron van Isselmuden, cn de adelborst le kl. F. A. J. P. van Alphen, offic. van gez. 2° kl. Jhr. M. C. F. J. de Rotte, offic. van admini stratie 3C kl. F. Adcma. Men verneemt dat Zr. Ms. stoomkorvet Medusa, met 1 Junij e. k. gereed moet zijn, oin naar Oost-Indie te ver trekken; het bevel over dien bodem zal aan den kapt. t/z. jhr. de Casembroot worden opgedragen. In dc laatste dagen is door ecnige Nieuwsbladen eene zeer sterk gekleurde cn daarom moeijclijk tegeloovcn geschiede-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1