«fjcfilcr, JïieutueÖiep, WiffemsoorÖ, C115. M 86. Tweede Jaargang. 1862; WOENSDAG 26 MAAKT. Zitting- van den Gemeenteraad, NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. aA? 9 De prijs der Adveutkntien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcuticn intezenden. Ingezonden stukken ecu dag vroeger. op Woensdag 19 Maart 1862 Vervolg van het vorige nommer. 10). Mededeeling van ingekomen stukken. Zonder beraadslagingen wordt besloten zich andermaal tot den Minister van Binuenl. zaken te wenden, met verzoek om aan de spoorweglijn van bier naar Amsterdam eeue weste lijke rigting te geveu. Wordt goedgevonden dat de uitmonstering der gemeente ambtenaren vooralsnog geen plaats zal hebben. Vervolgens zegt de Voorzitter dat debetrekking van Com missaris van Politie in deze gemeente thans vervuld zijnde hij voorstelt om den Brigadier der rijks-veldwacht eene gratificatie toe te staan van /'160 voor de door hem aan de gemeente bewezene dienstengedurende den tijd dat de functie van Comm. van Politie niet vervuld was. Oj) voorstel van den gemeente-opzigter hebben de bewo ners van de Oost Groote sloot een requaest ingediend, tot uitzetting van eenige schuttingen, ten einde gelijkma tiger rooijing te bekomen; onder eenige bepalingen door den heer Strootman voorgesteld ten einde de palen aan de binnenzijde te plaatsen enz., wordt het verzoek toegestaan. De Voorzitter zegt dat daar er in eene vorige ver gadering sprake is geweest van de mestbelthij den Secretaris verzoekt de copie te lezen van een aan den heer Sarphati, concessionaris tot het ophalen van vuilnis in deze gemeente, gezonden brief, waarin voorkomt dat die heer niet aan zijne verpligtingen voldoet, dat hij neerder personeel zoude moeten aanstellenenz. Daarna leest de Secretaris het ingekomen antwoord, waarin op de daarbij overgelegde rekeningen wordt gewezen, ten blijke dat het ophalen van vuilnis voor de Maatschappij zeer nadeelig is geweest, doch dat last is ge geven om de bestaande klagten uit den weg te ruimen en tevens dat de concessie geene bepaling inhoudt dat de vuilnisbakken van ijzer of steen moeten zijn. Hierop wordt een adres gelezen van den heer de Breuk, om eene speciale commissie te benoemen tot onderzoek van alles wat deze zaak betreft. De heer Beets is tegen het vermeerderen van commissien en meent dat de comm. van onderhoudswerken in deze vol doende is. De heer Iteeringh kan zich zeer goed vereenigen met het voorstel van den heer de Breuk; Spr. zegt dat het duidelijk is gebleken dat de comm. van onderhoudswerken niet bij magte is er eene voldoeude verandering in te brengen. Wordt in omvraag gebragt en aangenomen. De Voorzitter antwoordt op eene vroeger gedane vraag, dat B. en W. eene conferentie hebben gehad met den gemag- tigde van den heer Sarphathi, en dat deze direct genegen is do mestbelt te verleggen wanneer hem eene andere plaats wordt aangewezen. De heer Strootman is van oordeel dat B. en W. geen deel behooreu uittemaken van de te benoemen commissie. Daarna heeft de benoeming der commissie plaatsbestaande uit o leden. De heer de Breuk bekwam 11 stemmen, de heer Strootman 8 en de heer Graat 7 stemmen. De Voorzitter vraagt of die hoeren zich de benoeming laten welgevallen. De heer Strootman maakt den Voorzitter er op attent, dat de benoemingen met volstrekte meerderheid vau stem men moeten plaats hebben, en dat niet alle de drie heeren die bekomen hebben. De Voorzitter zegt hierop, dat er dan voor dén lid eene vrije stemming moet plaats hebben, terwijl de heeren de Breuk en Strootman de volstrekte meerderheid hebben be komen. Die heeren laten zich die keuze welgevallen. Bij die stemming wordt de heer Graat gekozen en neemt de benoeming aan. De voorzitter geeft kennis dat er een brief, van het be stuur der industrie-school is ingekomen, inhoudende eene kennisgeving, dat op Maandag den 31steu a.s., het examen in die school zal plaats hebbenen tevens eene invitatie aan de ledenom dat examen bij te wonen. Daarna werd het ingekomen antwoord op het verzoek omtrent een Militie kanton voorgelezenwaaruit blijkt dat het verzoek niet kan worden ingewilgd. oor kennisgeving wordt aangenomen een ingekomen verzoek van den heer P. Kippersluis, waarbij hij kennis geeftdat hij hot huis genaamd Burgerlust zal betrekken ter uitoefening van een koflijhuis en tot het des Zondags geven van muziek, vraagt een' gaslantaarn en een hek. De Voorzitter brengt ter kennis, dat het voorstel van de onderhoudscommissie isom de daarstelling vair een lantaarn uit te stellen tot de spoorwegwerken, aldaar in de nabijheid gereed zijn; de behoefte aan een hek zal nader onderzocht worden. De Voorzitter deelt mede dat deOpzigter Scholten, in de ver gadering vau B. en W. is geweest en aldaar heeft te kennen gege ven dat hem een voorstel is gedaan, van wege de Itijksspoorweg commissie, met aanbod van een jaarlijksch tractementvauƒ1500 en vooruitzigt op verhooging; dat hijVoorzitter, na magtiging hem gevraagd heeft tegen welk salaris hij genegen zoude zijn te blijven, dat het antwoord daarop is geweest, dat hij nog eene andere betrekking op het oog had, dat hij zich dusuitgezonderd het gevaldat hem die betrekking werd aangebodenvoor 4 jaren wilde verbinden, tegen1600pcrjaar. De heer Strootman gelooft, dat het in het wel begrepen belang is der gemeente, om hierin toetestemmeuhij roemt den ijver van den Opzigter, en zegtdat dit vooral wensche- lijk ismet 't oog op de nieuw aan te leggen werken in de gemeente; wordt met algemeene stemmen aangenomen. De Voorzitter stelt vóór, den Opzigter een nieuwen titel te verkenen; na eenige discussiën, wordt die van gemeente bouwmeester aangenomen. De heer Strootman herinnert den Voorzitter, dat ZEd. met de commissie van onderhoudswerken eene inspectie heeft gemaakt, dat toen vele aantoekeningeu van bekeuringen zijn gehouden, vooral aangaande het omhangen van deuren, welke niet naar buiten mogen uitslaandat de verschillende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1