Jtè 87. Tweede Jaargang. 1862^ •fjeföer, OTieuiöeDiejj, WiffcmsoorD, cnj. ZATURDAG 29 MAART. WAARHEID, REGTVAARDIGDEID, OXPABTIJDIGIIEID. NIEUWE COURANT VAK DEK Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenf 1-30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties' is van 1-1 regels 40 Cents; voor eiken regel meer 10 Cents. Zegel reet vooi' elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Ad verten tien intekenden. Ingezonden'stukken een dair vrocaer. //Schenk mij o Goden gestrenge maar regtvaardige raads lieden!'1, zoo was eeuwen geleden het gebed van een' mag- tigen Keizer, toen hij den troon beklom, en 't gewigt besefte van de zware taak die op hem zoude rusten; teregt toch begreep hij, dat van zijne uitspraak niet alleen het lot en de belangen van zijne onderdanen zoude afhangen maar dat strikte onpartijdigheid een eerste pligt en een eerste vereischte was voor hem die waarachtig, zonder hijoogmerk, slechts het algemeen belang voor oogen had. Eeuwen zijn voorbijgegaan; liet graf ook van hem die den bijnaam van //den regtvaardige" had verworven, is door woeste horden geschonden en aan de vernietiging prijs gegeven; geen enkele plek wijst thans zelfs aan, waar eertijds de zuil heeft gestaan die 't dankbare volk ter zijner nagedachtenis had doen oprigten, maar in ouuitwischbare letters is zijn naam opgeteekend in de rollen der geschie denis. Zeldzaam zijn de voorbeelden van zulke uitstekende vorsten, met betrekking tot de velen die slechts 't tegen overgestelde voor oogen hadden, en die slechts poogden hunne groote magt te gebruiken tot eigen voordeel en eigenbaat. Wat bij dusdanige tyrannieke regeringen in 't groot ge beurt, geschiedt in sommige provinciën en gemeenten in't klein, doch deze blijven in den regel meer verborgen, omdat 't algemeen belang er minder in betrokken isen dus slechts weinigen bij de vernietiging van zulke willekeurige handelingen geïnteresseerd zijn. Wij zullen niet terugkomen op enkele feitenwaarop wij vroeger de aandacht onzer onpartijdige lezers gevestigd hebben, waarin wij openlijk verklaarden overtuigd te zijn, van verregaande partijdigheid, misbruik van gezag, en on gehoorde toepassing van 't protectie systeem, waardoor en kelen benadeeld worden, ten eenenmale ten voordeelc van één persoon die weinig overeenkomst in zijne handelingen aan den dag legt, met onzen hierboven aangehaalden vorst der oudheid. Verwijt ons niet, onpartijdige lezer, wanneer ouze be woordingen niet duidelijk zijn, wanneer wij gecne namen van personen, of onderwerpen van zaken noemen: //A bon entendeur, demi mot", en wanneer men beschuldigingen opwerpt, die waar zijn, kan de voorzigtigheidvorderendie waarheid in een' bepaalden vorm te gieten. Onze goede La Eontaine, heeft 't ons in zijne fabelen reeds als kinderen geleerdhoe de waarheid in een diepen put moet zitten, en wee hem die haar daaruit durft verlossen. En die vruch ten van den fabelboom, zoo als mevrouw de Sévigué, La I'outaine's verzen noemt, verraden een diepe menschen- kennis en groote mate van doorzigt. Wij wenschen U, eene fabel te verhalenmaar zullen doen even als de bekende Matthias Claudius, en 't //Wass soll man daraus lemen" aan uwe eigene beslissing en oordeel overlaten. Vooreerst roepen wij uwe toegevendheid in, wanneer wij iets of wat geleerd willen schijnen, en wetten en wets-arti- kels aanhalen; welke er bedoeld worden, is ons onbewust, of liever ten einde ons niet te vergissen, zullen we onze opvatting weglaten. De //groote geleerdheid" die wij zullen aan den dag leggen, zal U helpen om de fabel te begrij pen, en ons om ze aan 't publiek te tooneu een zeker air van groote kennis misstaat niet in een hoofdartikel van een blad, en dwingt eerbied en bewondering af voor hem die 't vervaardigd heefthm. hm. Wee, zegt Multatuli, als men genoodzaakt is spot en scherts te gebruiken om regt te erlangenals inen toevlugt moet nemen tot 't vreeselijke wapen, welks werking Boileau met die van 't acétas-morphii gelijk stelt!!God dankgij ziet thans dat wij èn Boileau gelezen hebben t èu weteu dat bovengemeld plantaardig alcaloïde een zwaar vergif is. Na deze monsterachtige demonstratie van chemische kennis komen wij ter zake, doch moeten er even over nadenken hoe wij onze fabel zullen betitelenwezenlijk lezerdit is moeijelijker dan gij beseffen zoudt, en zeker lastiger te vin den dan eene reeks wijze spreuken en citaten in alle talen. Welnu dan, daar de label uiet duidelijk, niet helder is; daar ze noch nieuw is, noch diep gaatbetitel ik ze "Eene vergadering van Wijzen in het duister Even als Moeder de Gans, (wier oorsprong en ontstaan Tsing ons zoo treffend historisch opheldert in No. 7 van het Historisch Magazijn) moet ons verhaal aldus aanvangen: //Er was ereis in overoude tijden eene stad, waarin alles in orde was, waar op niets eene aanmerking in te brengen viel, omdat daar iedereen meer dan zijn pligt deed, en dat alles uit algemeene menschlievendheid, zonder bijoogmerken; de kruidkundigen(docters waren er toen nog niet) kwamen de zieken bezoeken en hulp verleenen, nog alvorens ze ge roepen warenen verkozen de armen boven de rijkennie mand behoefde iets op te brengen, zoodat er aan smokkelen niet tc denken viel. In een woord er was ereis voor dui- zende jaren eene stadwaar alles even volmaakt was als wij er thans eene bezitten te Maar reeds van ouds had elke stad haar bestuur, en dit bestond uit twintig der oudste en wijsste mannen, die door het volk gekozen werdenen daar het volk zeer verstandig was, cn dus zelf aanspraak maakte, niet van geleerdheid ontbloot, en geschikt te zijn de bekwaamheden en talenten der geleerden te heoordeelen, zoo was het bestuur dier stad zamcDgesteld uit de allerkundigste en allerbekwaamste mensehen; slechts één ding kwam er helaas bijnamelijk dat die hooge beschaving soms het begrip der gewone menscheu te boven ging, en dat deze hunne afgevaardigden wel eens bestempelden met een' eeretitel, die den naam behelsde van een dier, dat zeker nooit geprijkt had in 't wapen der Athcensche Ballas, doch die bij omkecring met woekcr-interest op 't volk werd teruggeworpen zoo dat ten slotte beiden niet veel van de waarheid verschilden." De tijd waarin deze geschiedenis voorvalt, ligt in 't duister, hoeveel moeite wij ons ook gegeven hebben die te bepalen, ziju onze nasporingeu vruchteloos gebleven, daar de meeste bescheiden die op dezelve betrekking hebben in den loop der eeuwen, even als andere merkwaardige geschriften, zijn verloren gegaan. Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1