.J£9I. Tweede Jaargang. fS 1862. ft $efÖer, RieumeÖtep, WtffemsoorÖ, enj. ZATURDAG 12 APRIL. Zitting van den Gemeenteraad, NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties* is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdngs en Vrijdag» middag 12uur, gelieve mende Advertcnticn intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Dingsdag 8 April 1862. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Afwezig zijn de heeren S. LastdragerJ. S. Janzen en P. A. Beets. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Herstemming volgens art. 50 der G. W. over de plaat sing der Apotheek, waarover in de laatste zitting de stem men hebben gestaakt. De heer Strootman het woord opvattende, meent dat de stemming vermoedelijk of denzelfden uitslag zal opleveren bf dat er met eene meerderheid van één h twee stemmen een besluit zal worden genomen, en dat men dus niet mag aannemen dat deze het gevoelen van den Raad uitdrukt. Spreker stelt voor: een nieuw gebouw te vestigen naast het ziekenhuis en daarin de apotheek, benevens eene woning voor deu apotheker te plaatsen. Volgens eene benaderde raming van den gemeente-bouwmeester zouden de kosten daarvan ongeveer ƒ2800 meer bedragendan op de wijze zoo als de commissie heeft voorgesteld. De heer Verweijde kan 't voorstel zeer goed appnijeren daar hetzelfde reeds door hem in de vorige vergadering is ter sprake gebragt en de kosten niet groot zijn. De Voorzitter vraagt of 't voorstel van den heer Stroot man mag worden in overweging genomen. Volgens ZEdA.'s personeel gevoelen bestaan er zeer vele redenen vóór het voorstel, dat ook reeds door de commissie van onderhouds werken is ter sprake gebragt. De heer Boomsma noemt het voorstel eene transactie tusschen de voorstanders der verschillende gevoelens; hij zal er tegen stemmen daar hij niet inziet waarom men ƒ2800 meer zal uitgeven, daar men zonder dat een doelmatig ge bouw kan verkrijgen. De heer Strootman zegt dat hij geene transactie verlangt, doch heeft alleen 't nieuwe voorstel gedaan daar hij voorziet dat het voorstel van B. en W. zal worden verworpen en dat der speciale commissie zal worden aangenomen. Hij ziet er van af zoodra er een beter gedaan wordt. De heer Reeringh meent dat het nieuwe plan aan alle eischen voldoet, ook ingeval van uitbreiding; de geprojec teerde apotheek is slechts tijdelijk en er is geld genoeg voorhanden om die soort van gebouwen behoorlijk en duur zaam daar te stellen. De heer Zurmuhlen vindt het plan wel goed maar de uitgave van nog ƒ2800 voor ongeveer 20 zieken te groot. De heer Graat vindt het voorstel aanbevelenswaardig, om dat de bezwaren daardoor worden weggenomen. Spreker meent dat de lieer Zurmuhlen niet goed is ingelicht, daar cr thans reeds voor 27 zieken plaats is, en dat aantal later tot 60 kan worden uitgebreid. De heer Bakker Bz. wil niet terugkomen op hetgeen in de vorige zitting is behandeldmaar meent dat een apotheek aan de zuidzijde van het gebouw zeer goed is geplaatst en dat eene latere uitbreiding van het ziekenhuis even goed kan plaats hebben. De heer Reeringh is het met die bewering niet eens; spreker acht de toekomst nabijen de verplaatsing der apo theek zal altijd weder met kosten gepaard gaan. De heer Boomsma merkt op dat alles slechts tijdelijk is. Na eene discussie tusschen de beide vorige sprekers acht de Voorzitter het voorstel genoeg toegelicht. Bij stemming wordt het met acht tegen vier stemmen aangenomen. Voor stemden de heeren Graatv. Kelckhoven, de Breuk, Verweijde, Reeringh, Strootman, Haremaker en de Voorzitter. Tegen de heeren Boomsma, de Lange, Bakker Bz. en Zurmuhlen. 2). Wordt gelezen eene missive van God. Staten der pro vincie, houdende bedenkingen omtrent de verordening der belasting op het geslagt. Üp voorstel der speciale commis sie over die zaken, wordt heslolen: bij het genomen besluit te blijven volharden wat de eerste punten betreft, (van on dergeschikt belang voor onze lezers) doch toetegeven aan de laatste bedenking inhoudende //dat de beoordeeling van over treding of ontduiking der verordeningen moet worden over gelaten aan den bevoegden regter". 8). Planwoning voor den onderwijzer in de Nieuwstad. Wordt voorgesteld1 eene woning te doen bouwen, waarvan de kosten op ƒ6000 worden geschat. Zonder discussie of stemming aangenomen. 4). Rapport der commissie over het contract met de Maatschappj van landbouw en landonlginning. De rapporteur, de heer Graat, leest het verslag der com missie voor, waaruit hoofdzakelijk blijkt: dat het reglement gebrekkig wordt opgevolgd en de Maatschappij nalatig is in het nakomen harer verpligtingcudat daaruit een slechte toestand wordt geboren die niet mag worden bestendigd. Het dagel. bestuur voldoet weinig aan het toezigt, even als de maatschappij, die zelfs verzuimd heeft het overzigt be treffende den opbrengst der mest in te dienen. De conclusie der commissie strekt tot intrekking der concessie en ze publick aautebestcden, ten einde de noodigc controle te kunnen houdenterwijl het wijders dringend noodzakelijk is de mestbelt te plaatsen buiten dc gemeente. De Voorzitter stelt voor het rapport ter visie te leggen en in de volgende vergadering te behandelen en daarvan een afschrift te zenden aan den heer Sarphati. De heer Strootman acht het zenden van een afschrift aan de Maatschappij, alvorens het raadsbesluit genomen is, voorbarig. De heer Boomsma vraagt of men dan de zaak beslissen zal zonder die Maatschappij te hooreucn zonder haar in de gelegenheid te stellen zich te verantwoorden. De heer Reeringh weet niet waarom de lieer Sarphati het stuk iu handen moet hebben en acht alle verdere correspondentie overbodig; spreker meent dat het voldoende is te onderhandelen met den gemagtigde van dien heer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1