|efÖer, JlteumeÖiep, WiffemsoarÖ, en,}. JVo 05. T>veede Jaargang. ZATURDAG 19 APRIL. 1862. Ui." NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «ï.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties is van l4 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgclrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertenticn intezendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Men ziet heden of morgen de definitive begrooting voor Buitenlandsche zaken te gemoet, welke door het aftreden van den Minister v. Zuylen door eene erediet-wet is vervangen. De nieuwsbladen zijn nog opgevuld met het vermelden van nieuwe uitvindingendie voor niets anders dienstig zijn dan tot het verdelgen van personen en goederen zoo levert de Times ons weder bijzonderheden omtrent de proeven met het geschut te Shoeburyuess. De Warner-plaat is met ecu 15Gponds-kogel en 40 pond kruid tot splinters geschoten. Zoo'n schot zon het gepantserde schip zoo ge troffen hebbendat de kogel de beide zijden van het schip zou doorboord hebben. De Warrior heeft ijzeren buitenplaten van 4duim dikte; thans maakt men ze van 5V duim, met 10 duim teak\ men kon door meerdere dikte de uitwerking van het geschut wel verminderen, maar tegen 300 en 600 ponders, die men weldra zal hebben, kan geen ijzeren pant ser bestand zijn. Zware ladingen kruid met grooto snelheid van den kogel zijn de hoofdvereischten om ijzeren fregatten te vernietigen. Ter verdediging zal men pantserschepen echter volstrekt behoeven, vooral ook stoomramschepen. De Economist leidt uit de thans genomen proeven, ge voegd bij de vroegere ervaringendeze drie gevolgtrekkingen af: 1. Dat wij zeer voorzigtig moeten zijn in het verleenen van invloed aan fantasien. Nog slechts weinige dagen geleden werd de Monitor als onkwetsbaar voorgesteld cn werden wij aangemaand onze geheele vloot in Monitors te herscheppen, het koste wat het wilde. Nu zien wij, dat de Monitor doorboord en buiten gevecht gesteld zou kunnen worden door één enkel kanon van onze eigene artillerie. 2. Wij vinden reden om te onderstellen, dat forten op den oever heter zijn dan drijvende batterijen. Er schijnt groote twijfel te bestaan of het nieuwe konon mot vrucht, zou kunnen worden gebe zigd aan boord van een schip, maar zeker is het, dat elk kanon kan gebezigd worden op den vasten wal. In sommige havens zouden misschien vaste batterijen minder raadzaam zijn en drijvende batterijen de voorkeur verdienen. Maar in gewone omstandigheden zijn forten verkieselijk. 3. Wij mo gen ons niet onstuimig aan nieuwe proefnemingen wagen. Elk pond dat ten behoeve van uitvinding no. 1 wordt uit gegeven is cene premie op uitvinding no. 2. cn zoo einde loos voort. Wanneer men de jongste ontdekking te spoedig on te onstuimig aanneemt, zal dit weder eene nieuwe ont dekking uitlokken. De prins de Joinville zal eerstdaags eene brochure over de pantserschepen in het licht geven. Naar men verzekert neemt hij geenszins de volstrekte onkwetsbaarheid dier vaartuigen aan. Te Nantes zijn drie drijvende batterijen op stapel gezet, die elk van eene stoommachine van 150 paardenkrachten en 14 kanonnen zullen voorzien worden. Daar het Armstrong-kanondat 12000 kilo weegt, te zwaar is om gepantserde fregatten mede te bewapenenheeft men proeven genomen met cylinder-kegelvormige ko gels, die, uit gewoon geschut geworpen de pantsers der schepen kunnen doorboren. Uit Amerika verneemt men, dat de Zuidelijken in Noord Carolina en andere Staten eiken dag moedeloozer worden en de Unionistische gezindheid daardoor meer en meer veld wint. In Noord Carolina heeft men dien tengevolge de 20,000 man troepen, welke die staat zou leveren, niet kunnen bijeenbrengen. De Nashville, die volgens gerucht, in handen der Noordelijken gevallen zou zijnis tot nog toe aan hunne vervolgingen ontsnapt. Uit Hanover verneemt men, dat men aldaar een hevigen strijd op parlementair gebied te gemoet ziet. De regering nl. trekt sedert cene reeks van jaren eene zekere, som gelds van ieder die de concessie heeft erlangd tot het uitoefenen van eenigen tak van industrie. Dat het totaal daarvan be langrijk is, kan hieruit blijken, dat de Hanoversche bank niet minder dan 12,000 thalers jaarlijks betaalt. Do Tweede Kamer heeft inlichtingen omtrent het gebruik dier belangrijke sommen gevraagd, welke gelijk men weet, gedeeltelijk worden gebezigd om de dagbladpers welke de regering ondersteunt, ruim te bezoldigen. Geschiedt de verlangde verantwoordiug dan zal het bewijs worden geleverddat de regering in strijd met de waarheid heeft beweerd, dat zij de dagbladpers niet ondersteunde. Over dit onderwerp verwacht men hoogst belangrijke discussien. Garibaldis bezoek 'aan den bisschop van Cremona, mgr. Novasconi, heeft weder het bewijs geleverd, dat de Ital. zaak niet alleen bij de lagere maar ook bij de hoogere geestelijkheid vrienden heeft. Die bijeenkomst ging met veel plegtiglieid gepaard en was zoodoende eene belangrijke demonstratie. De bisschop wilde eerst zelf, Garibaldi be zoeken hierin echter verhinderd door een aanval van jicht, ont ving hij den held in de groote zaal van zijn paleis en in tegenwoordigheid van zijne kapittularissen en bijna honderd andere geestelijken. De generaal verscheen met een groot gevolg, waaronder Turr, Bixio, Plezzaenz. Hij gaf zijne vreugde te kennen, het hoofd eener geestelijkheid te zien, die zich onderscheidt door wijsheid, vaderlandsliefde en christelijke liefde. De bisschop antwoordde, dat zijne gees telijkheid het programma volgt, dat hij sedert de aanvaar ding zijner waardigheid had gehuldigdnl. dat van waarheid en liefde. «Gij ziet," sprak hij «hier om mij heen mijn vicaris-generaal, de domheeren van mijn kapittel, de pries- sters der stad en uit de dorpen, de professoren van mijn seminarium, allen heb ik steeds aanbevolen het volk in zijne pligten te onderwijzen en zich niet in te laten met overdrijving, die steeds waarheid en liefde schaadt." Dij het afscheidnemen drukten de priester en de soldaat elkaar de hand. Uit Smirna meldt men de volgende berigten omtrent den Griekschen opstand, en wel bepaaldelijk omtrent het ge vecht op Kithno. Een officier uit Syra had zich met eenige manschappen, van twee Griekschc booten in de haven meester gemaakt en zich naar het eilandje Kithno begeven om de staatsgevangenen te bevrijden en met dezen van daar naar Nauplia te gaan, ten einde verder een aanslag op Athene te wagen. Hij had de gevangenen bevrijd en wilde juist

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1