DcfÖcr, Rieumeötep, lïïiffeiiisoorö, en«v T J\è. 95. Tweede Jaargang. 1862. \R| ZATURDAG 26 APRIL. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Alen abonneert zieli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Drieven franco aan den Uitgever S. Gii.tjes. De prijs der Advkutentikn is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Adverteuticn intezendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Tweede Kamer der Staten-Generaal. Opening der Zitting. Donderdag 2(5 April. Onderzoek cn goedkeuring der geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden. Na de mededeeling door den Voorzitter van vele inge komen stukken, waaronder 15 wetsontwerpen, eene menigte brieven, verzoekschriften enz. komt eindelijk de heer Thor- bccke, minister van biunenl. zaken aan het woord en zegt hoofdzakelijk het volgende: «Mijnheer de Voorzitter! De Kamer zal mij toestaan een kort, eenvoudig woord te spreken, niet om eeu programma van grondstellingen te verkondigen, dat niemand vau ons zal verwachten, noch om eene verklaring te geven van ge beurde feitendie ieder kent. Ik wensch niet tc spreken over het verledene, maar over de tegenwoordige taak, die liet bewind wacht. Wat ik wensch voor te dragen aan de Kamer, betreft hetgeen de regering gemeenschappelijk met de Kamer zal te doen staan. Vooraf en vóór alles, Mijne Heeren, moet ik mijn le vendig genoegen betuigen dat wij de Kamer mogen begroe ten. Wij verlangden met de Kamer in aanraking te komen. Het parlementair terrein is het terrein van het publiek overleg, van publieke rekenschap van de regering. Wij verlangen ons op dat terrein te bewegen. Alvorens ecu nieuw Ministerie, bij het aanvaarden van zijne taak, aan het vaartuig de beweging heeft gegeven die het bewind daaraan geven wil, verloopt veel tijd. Ik weet niet of wij zullen geoordeeld worden te hebben gedaan wat wij konden doen. Wat mij betreft, ik weet wel dat ik nooit meer dan nu, dan in de laatste drie maanden heb onder vonden dat een dag niet meer heeft dan een bepaald aantal uren. Zoo wij grieven hadden tegen onze voorgangers, het zou niet zijn dat zij ons weinig te doen hebben overgelaten. Ik spreek niet vau wat wij voorbereiden, ik spreek alleen van wat is gedaan en wat wij hopen in deze zitting aan de Kamer te kunnen onderwerpen." Na cenige der aangeboden wetsontwerpen besproken te hebbenkomt ZExc. ook aan het ontwerp ter verbetering der zeewegen van Amsterdam en Rotterdamen zegt dienaan gaande het navolgende: //Het is aan de Kamer bekend dat ik ben eeu voorstander van die beide werken. De vorm evenwel, waarin het eerste ontwerp, dat betreffende den zeeweg vau Amsterdamis ge- bragt, heeft vóór de aanvaarding door dit ministerie eene groote verandering ondergaan. Er is eene concessie ver leend. Ten einde nu deze concessie inct gevolg zou kunnen worden onderzocht en beoordeeldmet overtuiging zou kun nen worden verdedigd, behoorde onderzoek, aan liet ver- leciien vau concessie te zijn voorafgegaan. Maar bij de verleende concessie is als eene latere voorwaarde gesteld, dat er plans zouden worden opgemaakt cn aangeboden. Ik heb geeischl dat die plannen werden medegedeeld van te voren. Dat is geschied voorleden Zaturdag. Ik laat ze onderzoe ken, gelijktijdig en zoo spoedig doenlijk, oin daarna ten spoedigste aan dc Kamer de noodige inededeelingcn te kun nen doen. Eene dergelijke moeijelijkheid heeft zich natuuriijker- wijs met betrekking tot liet plan vau den zeeweg voor Rotterdam niet aangeboden." POLITIEK OVERZIGT. De Times is thans een weinig minder opgewonden dan voor eenige dagen, toen dat blad het einde van den Aine- rikaauschen oorlog, tegen den aanstaanden zomer voorspelde. Bij de beschouwing van de strategische waarde der positie van de beide legers, geeft liet Engelsche blad thans als zijn oordeel te kennen dat de voordeelen, tot nog toe door de Noordelijken behaald, in wezenlijkheid minder groot zijn dan zij wel schijnen. Bovendien ziet de Times in de Zuide lijken een zoo moedig en vastberaden volk, dat bij do on derwerping, door het Noorden beoogd, onder de feiten rang schikt, welke nog in een verwijderd verschiet liggen. Dit maal hoopt men dat dit blad geene waarheid zal hebben gesproken, maar opmerkelijk is het hoeveel water nu dat blad in zijnen wijn heeft gemengd. Te Parijs hebben weder arrestatiën plaats gehad vau werklieden, die aan geheime genootschappen hebben deel genomen, en bijeenkomsten gehouden hebben met het doel om hunne meesters te dwingen meer loon te geven. Alle arbeiders, die niet te Parijs te huis behooren, hebben bevel ontvangen naar hunne woonplaatsen terug te keeren en die zonder verlof niet te verlaten. De regtbank te Douai heeft, te niet doende het vonnis van de correctionele regtbank te Parijs, Mirès en Simeon van alle vervolging ontslagen en de in vrijheid stelling van Mirès bevolen, met teruggave van alle registers, boeken, correspondentiënenz. alles zonder kosten. Het publiek beeft dit vonnis luide toegejuicht, en dadelijk drong eene menigte vrienden om Mirès heen om hem de hand te drukken on geluk te wenschen. Mirès was in het eerst te aangedaan om een woord te kunnen uitbrengen. Voor hij echter de zaal verliet, ging hij de dames bedanken, die zooveel sympathie voor hem aan den dag gelegd hadden. Ten vijf ure is hij met vrouw en dochter naar Parijs ver trokken. De Poolsche uitgewekenen, hebben ter gelegenheid van het Paaschfeest een maaltijd gehoudenbestaande uit een Paasehlam; waar zij allen in nationale klecderdragt als reis vaardig om geschaard stonden. Na den maaltijd zongen zij de liederen, die te Warschau verboden zijn. Donderdag jl. is koning Victor Emmanuel naar Napels vertrokkenwaar hij betrekkelijk lang denkt te vertoeven. Ofschoon de bcrigten uit 't Napelsche in dc laatste dagen beter klonken, is er nog veel te doen, om de eenheid van Italië tot eene waarheid te maken, en bij de maatregelen, die daartoe moeten strekkenis het goed, dat de koning door zijne tegenwoordigheid de harten der fiere Napolitanen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1