NIEUWE J¥. 99. Tweede Jaargang. 1862 l l|: i\ ji f)cR)pr, Bicumeöicp, lïïiffcmsoorö, cn,v ZATERDAG 10 MEI. VERKIEZINGEN. n VA» DEN Verschijnt WOENSDAG cu ZATERDAG. Aljoiniomeutsjirijs voor 3 maaiiduiiƒ1.30 Franco por post v „1.50 Mcu abonneert zieli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven jr/n/co aan dcnUitircvcr S. Gm.t.if.s. Do prijs dor Adveutk.ntikn is van 1t regels 40 Cents; voor eiken regel moer 10 C'euC. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cis. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtcnticu iiitezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Wij hebben 't niet overbodig geacht met 't oog op do verkiezingendie spoedig zullen plaats grijpenweder een enkel woord aan dat onderwerp te wijden. De afloop daar van is zeker voor onze gemeente van uitgestrekt en dadelijk belang, en iedereen zal inzien dat voornamelijk thans, bij den meer en meer toencmendeu bloei en welvaart onzer plaats, liet een volstrekt vercischte is, dat, men voor onzen gcmeentc-raacl mensclien kieze, die in staat zijn de belan gen der gemeente te begrijpen cu te bevorderen, en tevens onafhankelijk genoeg zijn, om geene belangen te hebben., die hen de gemeente-zaken aan hunne eigene doen opofferen. Het is van algemeenc bekendheid dat men, met 't oog daarop, in de laatste dagen heeft getracht cene kiesvereeui- ging bijeen te brengen, welke poging echter, naar ons oor deel, niet met een' gewenschten uitslag is bekroond, noch wat 't aantal der leden, noch wat de bekendheid met de gevoelens van sommige leden des bestuurs betrof. Bij de minder gelukkige uitkomst der poging is het niet te verwachten dat die vereeniging al spoedig een grooten invloed zal verkrijgenen daarom is de uitslag der aanstaande ver kiezingen zeer twijfelachtig. En toch zal reeds Dingsdag a. s. de eerste stemming plaats hebben voor twee aftredende leden der Provinciale Staten, de II. II. Stakman Bosse en Kikkekt. Van de werkzaam heden des eersten als lid der Staten is ons uiterst weinig bekend, en, hoe ongaarne ook, wij moeten constateren dat wij te vergeefs getracht hebben daarvan een spoor te ontdekken. Hoewel veel en altijd spreken volkomen onnoodigis, brengt ecliter liet voortdurend zwijgen mede, dat niemand weten kan welk nut zoodanig zwijgend afgevaardigde voor de ge meente-belangen aanbrengt, en zeker is liet zijne pligt liet woord te voeren, diiar waar deze ter sprake komen. Ver schillende malen zijn zaken, onze gemeente betreffende, in de Provinciale Staten behandeld, doch, voor zooverre ons bekend ishebben beide onze afgevaardigden steeds het stilzwijgen bewaard, nooit de belangen der gemeente verde digd ja zelfs nooit eenige inlichting gegeven of eene po ging in 't werk gesteld om een' voor onze gemeente gun- siigen uitslag te erlangen. Zijn wij aan den eenen kant genoodzaakt eene onaange name waarheid te melden, gemakkelijker en aangenamer is het ons, een woord te spreken over 't ander aftredend lid, den heer J. L. Kikkert. Wij kunnen hierbij kort zijn. De ijver en bekwaamheid van dien heer zijn te overbekend, dan dat wij 't noodig zouden oordeelen, daarvan breedvoerig to moeten melding maken. In de belangrijke zaak der door graving van Holland op zijn Smalst, heeft die heer afdoende bewijzen gegeven van ijver en practische bekwaamheid, die nog zeer onlangs weder is gebleken Zijne herhaalde voorstellen, zoo binnen als buiten do Staten, omtrent alles wat do belangen van Texel betreft, b. v. de poging tot liet verkrijgen van een vuurbaak, en meer andere, maken elke aanbeveling overbodig. Wij houflen dan ook de herkiezing van den heer Kikkert voor eene uitgemaakte zaak, terwijl wij ons zullen onthouden de herkiezing van 't ander aftre dend lid aan te raden of te bestrijden. Wat eene verkiezing voor de. Tweede Kamer aangaat, de tijd daartoe is nog verre af, doch is ook do keuze zeer gemakkelijk. Een kiezer met liberale beginselen, de man van vooruitgang, heeft daartoe weinig of geene inlichting van eene kiezers-veroeniging noodig, zoo hij slechts op de hoogte is van de rigting en beginselen van het aftredend lid. Onze afgevaardigde in do Tweede Kamer die weldra aftreedt, is.de heer Mr. K. A. Poortman notaris te Schie dam; zijne politieke beginselen zijn overbekend, en behoort tot de thans overal op den voorgrond staande partij van vooruitgang. Wat de heer P. als lid der Kamer mede hcel't helpen tot stand brengen, zullen wij later onderzoeken. Veel moeijelijker is liet de verkiezing te bespreken voor leden van den gemeenteraad, voornamelijk omdat hier geene aftredende leden zijn. De toename der bevolking hccl't te weeg gebragt dat volgens art. 4 der gemeente wet, de Baad alhier in het vervolg uit 17 in plaats van uit 15 personen moet bestaan, terwijl door het overlijden van den heer Notaris Bkets, eene derde vacature in dat ligchaam bestaat. Wie zullen gekozen worden om de gemeente te vertegenwoordigen op eene wijze harer waardig? Het is onbekenden# mén kan bijna met zekerheid voorspellen dat vele namen genoemd zullen worden, en de strijd hevig zal zijn. Wij behouden ons voor later inecr uitvoerig hierop terug te komen, doch reeds thans wijzen wij er op, dat het belang der gemeente noodwendig medebrengt dat de kiezers van hun grondwettig regt gebruik maken en zicli de moeite getroosten bij elke verkiezing, voor welk collegie ook, hunne stem uittebrengenen zich niet laten verlei den door eene laakbare onverschilligheid dc meerderheid van stemmen te verschaffen aan de eukele weinigen die voor hunnen kandidaat opkomen. Laat dan onze gemeente Dingsdag a. s. een blijk geven dat ze de regten der burgers bij de grondwet geschonken op prijs stelt, want, men moet het bekennen, er zijn in ons geheel vaderland slechts weinige steden alwaar men door eene getrouwe opkomst naar dc stembus blijken geeft dat men de waarde der vrije verkiezingen naar behooren weet te waarderen, en van die geringe opkomst, maakt de tegenpartij, de partij van behoud en reactie die het vorige stelsel terugwenschtgebruik om wijd en zijd te verkondi gen dat het volk nog niet rijp is om zelf zijne represen tanten te kiezen. Brengt dus Dingsdag uwe stem uit op hen die gij naar uw eigen oordeel het meest de eer eeuer verkiezing waardig keurt, en kat u niet verleiden, ter wille van een ander, iemand te kiezen, dien gij voor ongeschikt houdt, de grootc en gewigtigc belangen der gemeente en der provincie naar behooren en met kracht te behartigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1