M 113. Tweede Jaargang. l'862.\\if $eföer, RteumeÖtep, WiffemsoorÖ, 015. ZATURDAG 28 J U N IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deuUitgever S. Giltjes. UITSLAG DER HERSTEMMINGEN VOOR 7 LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. (24 Junij 1862). Leijden. Getal kiezers 2498. Opgekomen 1315 kiezers. Op 10 Junij kwamen op 1123 kiezers. Gekozen de heer P. H. Baron Taets van Amerongen met 702 stemmen. De heer mr. G. Groen van Priusterer verkreeg 601 stemmen. Haarlem. Getal kiezers 1340. Opgekomen 856. Op 10 Junij kwamen op 732. Gekozen de heer J. J. van Muiken met 456 stemmen. De heer mr. E. A. baron van Hall ver kreeg 393 stemmen. Zwolle. Getal kiezers 2965. Uitgebragt 1768 stemmen. Op 10 Junij kwamen 1416 kiezers op. Gekozen de heer G. A. de Meester met 977 stemmen. De heer mr. G. Groen van 1'rinsterer verkreeg 781 stemmen. Amersfoort. Getal kiezers 2796. Uitgebragte stemmen 1687. Op 10 Junij kwamen op 1264 kiezers. Gekozen de heer jlir. mr. H. A. M. van Asch van Wijck met 973 stemmen. De heer Verloren van Themaat verkreeg 698 stemmen. Roermond. Getal kiezers 1669. Uitgebragte stemmen 1441; op 10 Junij werden uitgebragt 1360 stemmen. Ge kozen de heer Mr. P. L. de Lom de Berg met 756 stcm- meude heer E. baron de Keverberg verkreeg 602 stemmen. Sneek. Getal kiezers 2900. Uitgebragt 1920 stemmen; op 10 Junij werden uitgebragt 1385 stemmen. Gekozen de heer jhr. W. H. Lycklama it Nijeholt met 1025 stem men; de heer mr. A. Jongstra verkreeg 880 stemmen. Middelburg. Getal kiezers 2544. Opgekomen 1190 kiezers. Op 10 Junij stemden 1039. Gekozen de heer mr. S. baron van Heemstra met 616 stemmen. De heer mr. W. Phoenix Vis bekwam 566 stemmen. POLITIEK OVERZIGT. De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft zich in de laatste dagen bezig gehouden met de beraadslagingen over 't wetsontwerp ter herziening van het tarief van regten op den in- uit- en doorvoerwelk ontwerp in de zitting van Dingsdag jl. met 46 tegen 20 stemmen werd aangenomen. De llr. de Poorter wenschte de behandeling van de genees kundige wetten in de sectien uit te stellen, welk voorstel werd aangenomen, terwijl een voorstel van den Hr. van Nispen om ook 't onderzoek der wet op 't middelbaar on derwijs te verdagen, werd verworpen. De zitting van Woensdag leverde weinig merkwaardigs op. Wat het buitenland betreft is de aandacht gevestigd op den toestand van het Russische rijk en de hagchelijke positie des Keizers. Zoo leest men in een berigt uit St. Peters burg van den 12el1 dezer: Wij leven thans in eene kelsche atmosfeer. Sedert veertien dagen brandt onze stad aan alle hoeken en zelfs in het De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Cts. Yuór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertcnticn iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. midden. De verslagenheid is groot en algemeen. Eergister is eene waarde van meer dau 100 millioen roebels door brand vernield. Twee dagen te voren, hadden wij op één dag zes branden, waardoor meer dan 500 huizen een prooi der vlammen werdenden avond te vorendoch dit is voldoeude om u een denkbeeld te geven, dat wij hier een leven leiden als dat van een salamander. Eergister telegraphecrde men naar Moskou//zend ons spuiten en Moskou antwoordde//onze stad staat aan alle hoeken in brand. Het Choukinoï-Dvorr is slechts een puinhoop, waardoor onnoemelijke schatten zijn te loor gegaan. Dit Choukinoï- Dvorr toch is een bazar, waarin zich meer dan 2000 winkels bevinden, die van onder tot boven opgepropt waren met ■Poederen. De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn. Hoe zal men de buitenlandsche fabriekanten en producenten betalen p Wie zal de 200,000 leegloopende werklieden voeden? En dat nog wel te midden van eene maatschappelijke, handels- en finanliëele crisis. De toestand des Keizers is boven alle beschrijving. Ik heb hem als eene schim door de straten zien dolen; hij weende en niet zonder reden. De ware schuldigen, wie dat ziju? hoor ik u vragen. Men noemt eene talrijke en verschrikkelijke vereeniging, waarvan vele leden zijn gearresteerden wier zakken gevuld waren met allerhande middelen tot brandstichting; veeleer zie ik in deze personen de werktuigen van hendie //tout a leur aise" in hunne prachtige equipages gezetenhet lorgnet in het oogmet een zeker welgevallen het voortwoeden aan schouwen en volgens mijn oordeelverdienden zij evenzeer den strop als eerstgenoemden. De latere tijdiugen uit die stad ontvangenzijn even on rustbarend, de branden duren voort, en tegen het leven des keizers is een aanslag gepleegd door een zijner adjudanten in de Wladimir kerk. Reeds zijn 472 schuldigen in hech tenis genomen zonder dat daardoor eenigc verandering ont staan is, de regering is dan ook ernstig bevreesd voor eene algemeene revolutie. Reeds maanden geleden werd door 't bekende tijdschrift, //Revue des deux mondes" op de on houdbaarheid van den tegenwoordigen staat van zaken in Rusland gewezen, terwijl men verzekert dat reeds twee maanden geleden de regering berigt is geworden dat van Londen agenten waren gezonden, met instructiën om in Rusland brand te stichten. De toestand van den koning van Belgie, hoewel zorge lijk, is in de laatste dagen niet verergerd. Z. M. moet zich bepaaldelijk met de staatszaken bezig houdendie thans van gewigt zijn. De gemeenteraad van Antwerpen heeft in eene zitting het aan den koning te rigtcn adres tegen de versterkingswerken aldaar, met algemeene stemmen goedgekeurd. Een voorstel van den heer Baivais-Claessens, om, met het oog op 's konings ongesteldheid, het adres aan den hertog van Brabaud te overhandigen, met verzoek om het zoodra mogelijk den ko ning ter hand te stellen, werd met 19 tegen 4 stemmen verworpen; daarentegen werd met 19 tegen 4stemmen aan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1