fjcfftcr, 3TteittoeÖtep, IMfemsoorÖ, cn,v J)» 114. Tweede Jaargang. 1862. WOENSDAG VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deuUitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentie* is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgclrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtcntieu intczcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. VOOR DEN i. Nog slechts weinige wekenen de kiezers onzer gemeente zullen wederom worden opgeroepen om eene gewigtige keuze te doen, wier uitslag voor onze gemeente hoogst belangrijk is, en waarbij bijna elk inwoner der plaats in meerdere of mindere mate persoonlijk belang heeft. Want toch de keuze van gemeente-raadsledend. i. van mannen aan welken de kiezers zeiven het mandaat in handen geven om de belangen der gemeente te bevorderen; die zij zelv' de bevoegdheid verleenen 0111 verordeningen te makendie naar baren aard dan dézendan génendan ditdiln wederom een ander beroep treft, in één woord, aan welke de meerderheid der steminenden haar volle vertrouwen verleent, is van oubere- kenbaren invloed op de plaats. Zij, die van hun stemregt gebruik makeu, stemmen niet alleen voor de enkele perso nen, wier namen op H stembillet voorkomen, maar ze beslissen de rigting waarnaar, volgens hunne opvatting, de gemeente moet worden bestuurd. Er is stellig geen voorregt waarop volken, dio een' libe ralen regerings-vorm hebbenmeer prijs moeten stellen dan op de regtstreeksche verkiezingenen zekerlijk behoort ons kleine land tot de natiën, welker instellingen liberaal zijn. Reeds Van de vroegste tijden behoorde Nederland tot het kleine getal landenwaar verdrukten heen reisden om be scherming te zoeken tegen dwang en dwinglaudijdie zo er altijd voudenreeds vroeger was Nederland do schuilplaats van allen die door despotismus of godsdiensthaat werden vervolgd of gebandenwaarvan o. a. de uitgeweken joden uit Spanje en Portugalen later de Protestanten ouder Lode- wijk XPV na de herroeping van 't edict van Nantes, ten bewijze strekken. Nederland, of liever't Nederlandsche volkbehoorde reeds ten allen tijde in beschaving, in begrippen en denkwijzen tot de natiën, welker regeringsvormen, naar de bestaande rigting der tijdgeest, minstens zóó vrij waren, (misschien wel meer) als de meest liberale. Wat was hiervan 't gevolg? Dat Nederland nooit zoo veel menscbenbloed heeft vergoten, in den boezem zijner eigene inwonersdan andere volken. Toen in het jaar 1848 (om van vroegere niet te gewagen) geheel Europa in vuur en vlam stond, toen Erankrijk het bloed van zijn edelste zonen bij stroomen vergoot, ora een' ouden vorst van den troon te werpen, 0111 er den tegenwoordigen Keizer op to plaatsen (toenmaals minstens onbekend), toen de meeste vorsten van hunne troon en vlodenbeangst voor dc wraak van 't volk, die ze grootendeels verdienden, bleef 't in Nederland rustig, de Koning bleef in zijn palcis, en enkele manifestatienom meer liberale instellingen te erlan gen dan vóórdien tijdliepen rustig af. Koning Willem II, in plaats van te trachten alleonheerseher te worden, 1 of door wapengeweld of burgerbloed 't oude sijsteem te handhaven, (dat toen ondermijnd was), gaf toe aan do eischen des tijdszonder aan zijne eigene waardigheid als Vorst en Koningin 't minst te kort te doen; hij hadalzoo 't bijzonder geluk het belang zijner onderdanen te bevorde ren en tevens den ouden baud tusschen Volk en Vorst naauwer toe te halen. De uitslag van 'tjaar 1S4S (een jaar door enkele volken tlians geschat, maar door velen betreurd), was dus voor ons Vaderland een geluksjaar. Onze groudwets-berziening was een uitvloeisel van de algemeeue agitatie van Europa, •welker invloed zich thans eerst in Rusland doet gevoelen. Wat was echter het groote idéé van 1848? Hoe komt dit jaar te pas bij eene beschouwing van de verkiezing van gemeente-raadsleden Zou 't niet eene poging zijn om ko lommen te vullen en en alzoo bij gemis aan plaatselijk nieuws de Courant vol te krijgen Stellig niet, lezer. Maar dat jaar 1848 is een jaar van gewigt, een jaar dat later iu de geschiedenis eene uitge breide plaats zal beslaan, want de strijd was een strijd van beginselen, welker effect zich thans ook hier doet ge voelen bij de verkiezing van Raadsleden. Om dit. te verklaren is waarschijnlijk eene opheldering noodig, die wij iu een volgend nommer zullen trachten te geven. POLITIEK OVERZIGT. De bcrigten te Parijs uit Mexico ontvangendie echter geen officieel karakter dragen, luiden niet ongunstig voor de Pranschenofschoon van bepaalde overwinningen geene sprake is. Nadat de Moniteur het berigt had medegedeeld, dat de Pranschen ondersteund zijn geworden door oen corps van 2000 man, ouder den Mexicaansehen generaal Marquez, die zich bij hen aangesloten heeft, zonder dat de Mexicaansche voorhoede dit had kunnen beletten en deze zelfs teruggeslagen is geworden dceleu nadere bcrigten den inhoud mede van twee dagordersdoor generaal Lorencez uitgevaardigd, waarvan de eerste eene aanmoediging bevat aan de troepen en de tweede een relaas geeft van de kleine overwinningmet behulp van het corps van Marquez be vochten en waarop bovengemeld berigt van den Monileur schijnt te doelen. Het Pransche leger zal intusschen, ook met behulp van het kleine corps een groote kamp te strij den hebben vóórdat het de overmagt verkrijgt, want het Pransch-Mexicaansclie leger telt thans 11,500 inau, die tegenover eene legermagt staan van 27,000 manschappen, onder bevel van Juarcz. Van eene andere zijde wordt verzekerd, dat de Mexi- eaansclie generaal Saragoza eene proclamatie zal uitvaardigen, waarin hij eene zeer heftigen aanval zal rigteu op Keizer Napoleon. Hij zou daarin verklaren dat men niet alleen de Pranschen uit Mexico zal verjagen, maar dat dit zelfs zal zijn het begin van den val van Napoleon III.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1