Jtè 115. T we ede Jaargang. 1862. 4)crr»cr, Ricumnïiej), IMfeinsoorö, enj. ZATURDAG 5 J U L IJ. VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD. -L; NIEUWE COURANT VAN DO Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 j Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post-') directeuren. Brieven franco aan dcnUitgever S. Gii.tjks. De prijs der Advertentien is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. VOOR DEN ii. Reeds bij eene andere gelegenheid hadden wij aanleiding om tc spreken van den grooten invloed dien de omwenteling van '1848 op 't regerings-stelsel van verschillende landen uitoefende; deze toch besliste het ecuwen lang geduurd heb- beude problcma, den zooveel blocds gekost hebbenden strijd van het aandeel dat het volk mogt en moet nemen in het huishouden van den staat, waarvan 't vroeger bijna geheel was uitgesloten. De revolutie van 1793 was daartoe de eerste, die van 4S de tweede stap. Want toch in de meeste landen was tot dit jaar dc groote magtinde handen van weinigen; de verkiezingen, van welken aard ookhadden niet plaats door het volkdat daarbij echter 't meeste belang had .maar geschiedde trapsgewijze; waarvan 't noodzakelijk en onvermijdelijk gevolg was, dat er eigenlijk eene regering van enkele personen plaats greep. Met de herziening der Grondwet veranderde alles. De keuze voor afgevaardigden der sottsvertegenwoordigingge schiedde nadien tijd door't geheele volk, onmiddelijk zonder tusschenpersonende keuze voor leden der Provinciale Sta ten geschiedde door de bevolking der provinciën; die voor den Gemeenteraad door de inwoners der gemeente. Iedereen, van welken stand, rang of beroep ook, kon dat regt uit oefenen wanneer hij slechts eene zekere som voor de rijks- of gemeente-belastingen betaalde. Zeker is het dat die maat staf, om't kiesregt uit te oefenen, niet boven bedenkingen verheven is, maar stellig is ze verkieselijk boven de vroegere, waarbij de geboorte meerendeels op den voorgrond stonden moeijelijk zou 't wezen een beteren te vinden daar eene ver kiezing door 't geheele volk, zonderonderscheid, aan nog grootere zwarigheden zou onderhevig zijn. Het groote voordeel aan de vrije verkiezingen verbonden is onmiskenbaar. Zonder ons met andere ligchamen opte- houden zullen wij alleen die voor den Raad bespreken. Zonder twijfel heeft de burgerij 't meeste belang bij den bloei eu vooruitgang der gemeente. Voor het Rijk, voor de Regering is dat belang ondergeschikt, daar meestal het verval van de eene plaats de opkomst van eene andere medebrengt, zoodat het rijk daarin weinig betrokken is. De Regering echter krijgt door de vrije verkiezingen in gemeenten, het groote voorregt van nooit beschuldigd te kunnen worden van partijzucht of protectie. Gaat eene plaats achteruit, ze zal bij eventuele klagten, antwoorden dat het de schuld is harer inwoners die hunne eigene be langen aan geene bekwamere handen toevertrouwden, ze zal zich bij elk verwijt kunnen verontschuldigen en regtvaar- digen met 't bekende gezegde van Molière, //tu 1'as voulu Georgc Daudin". De hoogcre staats-instellingen kunnen wel zorgen, dat cr geene besluiten genomen of uitgevoerd worden die in strijd ziju met de wet, maar het is buiten hunne magt de rigting waarin dc gemeente bestuurd wordt te veranderen. Er zijn naar ons oordeel verschillende plaat sen in 'trijk, waar de gemeentebesturen eene geheel tegen overgestelde rigting zijn toegedaan, en we meencutemogen betwijfelen of die tegenovergestelde rigting niet, na verloop van tijd, zal uitloopen op den bloei van de eene ten koste van de andere gemeente, 't //Variis modis bene fit" kan hier geene toepassing vinden. "Welke rigting gevolgd moet worden is niet moeijelijk na te gaan. 't Is die van gematigden vooruitgang, waar naar alles in de wereld streeft. Welke vcreischteu een lid van den Raad moet bezitten, om dezen te bevorderen is niet te bepalen, daar ze van persoonlijke gevoelens afhan gen. Men vergunne ons echter hier aan te halen wat wij met "t oog hierop reeds schreven, tijdens do verkiezingen van den Raad in het vorige jaar; eene opinie welke wij thans wederom geheel beamen. //Wij mogen noch kunnen hier namen ter aanbeveling noe men, want ieder kiezer zal, zoo hij zelfstandig is en denkt, zelf wel kunnen beslissen welke der aftredende leden hij dc eer eener herkiezing waardig achtof welke personen hij anders in hunne plaats wcnscht te zienmaar toch meencu wij er ernstig op te moeten aandringendat men voorname lijk er op lette, of zijdie zij als hunne vertegenwoordi gers afvaardigen, wel onafhankelijk zijn, en in zaken van welken aard ook, naar hunne eigene overtuiging, zonder invloed van anderen, hunne goed en afkeurende stem kun nen uitbrengenwant daarvan hangt in vele omstandigheden het lot en de toekomst der gemeente af. Misschien is er hier nog een bezwaar, dat in grootere gemeenten zelden wordt aangetroffen(en waaraan wij ook naar ons oordeel de voorloopige raadsvergaderingen toeschrijven) namentlijk, dat vele leden niet gewoon zijn in het openbaar te spreken, en meenen, dat er eene bepaalde welsprekendheid toe noodig is, om in eene publieke ver gadering het woord te voeren, of hunne stem te motiveren, indien dit het geval is, achten wij deze meening ten eene male onjuist; enkelen zijn er, die van de natuur een groot oratorisch talent ontvangen hebben, cn daardoor in staat zijn onmiddelijk eene uitstekende rede te improviseren, doch deze zijn uitzonderingen die slechts uiterst zelden worden aangetroffen, die voor den bezitter hoogst aangenaam zijn, doch volstrekt geen vereischte om een eerlijk cn onafhan kelijk raadslid te wezen. Zóódanig lid toch, zegt zijne meeningspreekt zijne overtuiging uitaltijd met in achtneming der vormen cn zonder zich ooit tot personali teiten te verlagen, en bekommert zich niets over de meening en overtuiging zijner medeledendie wederom hunne stem naar hunne opinie uitbrengen, zonder den last van of ruggespraak met hendie benoemen".(Zic art 45 der G. w.) Nog pleit er een andere grond voor dc verkiezing van Wij verzoeken onzen lezers die daartoe in dc gelegenheid zijn, ook Ic willen herlezen wat we schreven in Nos. 10, 17 cn 1U van deze Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1