T weede Jaargang. ^jcföer, JTteutöcÖiep, TRiffemsoorÖ, C115. WOENSDAG 9 J IJ L IJ. lts NIEUWE COURANT 1862. Viv VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cu ZATERDAG, Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgevcr S. Giltjes. De prijs der Advertentien is van 14 regels 40 Ceutsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Do binnenlaudsche politiek bepaalt zich grootcndeels tot de zittingen der Kamer. Door de regering is publiek ge maakt het wetsontwerp tot regeling van liet regtsgebied der regterlijke collegiën enz. Dit onderwerp is gesplitst in drie onderdeden als: 1° de regeling van het regtsgebied der ge- regtshoven, arrondissement regtbanken en kantongeregten 2" bepalingen omtrent de personele bezoldiugen; en 3° over gangsbepalingen. Wij melden alleen dat de provinciale ge- regtshoven gevestigd zullen zijn te 's HertogenboschArn hem, 's Gravenhage, Amsterdam en Leeuwarden, zoodat de hoven van Utrecht, Drenthe, Groningen, Overijssel, Zee land en Limburg zullen worden opgeheven. In de Tweede Kamer zijn gedurende de gansche week aan de orde geweest: de discussiën over 't wetsontwerp lot opheffing van de slavernij in de kolonie Suriname. Het is ons niet doenlijk een beknopt overzigt van deze langdurige doch belangrijke, beraadslaging te geven, en deelen alleen mede dat de leden eenstemming van gevoelen zijn dat de emancipatie der slaven behoort plaats te hebbenom zoo doende banden te verbreken die in strijd zijn met de be grippen van beschaving van menschclijkheid. De vraag hoe lang de geëmancipeerde slaaf ouder staats toezigt behoort te staanwas een voornaam punt der discussie. Door de re gering was die op tien jaren bepaald, de Hr. van Lijnden stelde voor zulks op vier jaren te bepalenterwijl de Ilr. van Bosse voorstelde 't gehecle artikel te doen vervallen benevens al de artikelen, die tot het staatstoezigt betrek king hebben. De Minister van Koloniën achtte 't tijdsver loop van vier jaren onvoldoende, en meende zich verpligt, indien het staatstoezigt uit de wet werd ge.ligt, 't wetsont werp terug te trekken. Het amendement van den Hr. vau Lijnden werd verworpen met 38 tegen 20 stemmen en dat van den Hr. van Bosse inct 42 tegen 16 stemmen. Gisteren zijn de beraadslagingen over't ontwerp vervolgd welke heden (Dingsdag) zullen worden voortgezet. 1TX3 T3"W S T X J D XIT 3* B IT7 Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 8 Julij 1862. Zondag jl. is onder 't wisselen der gebruikelijke saluut schoten binnengekomen Zr. Ms. stoomschip Groningenlaatste lijk komende van Simons-Baai. liet état-major is zameu- gestcld uit den kapt. luit. t/z. J. van der Meerschkommandant den luit. t/z. 1° kl. C. A. E. Faucheijlc officierluit®, t/z. 2C kl. Jhr. J. A. P. von Schmidt auf Altenstadt, A. C. Raven E. B. Bonn, Jhr. C. C. Six, C. A. Jeekel; offic. van gez. 2° kl. E. J. Gebel; adjunct-admin. J. G. Bebelaar; scheepsklerk E. Bamberg. Men schrijft ons van Texel, dd. 7 Junij: Gisteren avond had hier in het paardenspel eenc groote sensatie plaats. Een zeer schoone Arabische hengst, bezig zijnde zijne toereu te doen voor het publiekscheen een aanval te krijgen van verwoedheid, in welke -woede hij de voorste vinger van den pikeur te pakken kreeg en afbeel. Men wendde oogcnblikkelijk alle mogelijke moeite aan om den hengst weder meester te wordenhetwelk eindelijk ge lukte daarna bragt men den hengst weder weg en de voor stelling werd weder voortgezet alsof er niets gebeurd was. Heden morgen verdrongen de passagiers elkander om met de stoomboot Texel naar het Nieuwediep te gaanwaardoor een het ongeluk had van de hooge wal af te vallen in de haven, en wel zoo, dat hij bijna onder de boot had geslagen. De stooker der boot, K. Boutes, den val ziende, bedenkt zich geen oogenblik, maar springt van de boot af in de diepte en mogt het geluk smaken den ongelukkige van i.owder de boot te bevrijdendoch groot was de worsteling om weder den wal te bereiken: gelukkig dat onder de om standers, hoewel de verslagenheid groot was, er zich nog eenige bevonden die doeltreffende middelen aanwendden om redder en geredde de noodige adsisteutie te verleeneu. In de Midd. Cour. leest men het volgende: In een vroeger nommer deelden wij mede dat op het drie tal voor de betrekking van Kantonregter te Sluisvoorkwam Mr. D. d'. II. Aberson, griffier van het Kantongercgt tc Helder, dit moest zijn Mr. J. A. M. van der Ilardt Aberson griffier van het Kantongeregt te Medemblik Een bij het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië, gedagteekend Batavia 31 Mei, luidt: //Een zeerooversvloot door de lletch vernield. 92 slaven berijd. Een zeeoffic. gesneuveld. Voldoende tijdingen van Banjer- masin. De orde herstelt zich meer en meer, Overmorgen vertrek ik naar een gedeelte vau Midden- en Oostelijk-Java. 3!ii0e3anöeii ^tuiiticn. Waarom wordt bij dc aanstaande verkiezingen voor vier leden van den gemeenteraad zulk een diep stilzwijgen bewaard Is 't om de stemmen te verbrokkelen en zoodoende een tal herstemmingen noodzakelijk te maken? liet is bijna onbetwijfelbaarvoornamelijk als men de menigte namen van candidaten hoort die in omloop zijnenkele worden openlijk aanbevolen doch altijd door benige kiezers, wie die kie zers zijn wordt niet gemeld en daarom beteekent eene der gelijke anonyme recommandatie niets of zeer weinig. Is 't dan schande om voor zijne mccning uit te komenen in 't al gemeen belang optegeven wie en waarom die eenige kiezers bepaalde personen recommanderen? In stilte wordt er veel gekuipt, en hij die gelooft dat men geen werk er van maakt enkele personen als bij verrassing te doen verkiezen bedriegt zich sterk; men gaat in stilte rond om stemmen voor dezen of genen candidaat te winnen, tc bedelen of tc koopen en met behulp der kermis en de laakbare onver schilligheid en laauwheid van 't grootste deel onzer burgerij, zullen wijwelligt zes jaar opgescheept worden met den onbekwaamsteu persoon dien men uit de gehecle gemeente

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1