M 119. T weede Jaargang. 1862P UefDer, HieumeÖiep, IMfeinsoorö, eu^. ZATURDAG 19 JU LIJ. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUKDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post *1.50 Alen abonneert zicli bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgcvcr S. Gu/fJES. De prijs der Advertenties is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zcgclrcgt voor elke plaatsing 33 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advertentieu intczcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Woensdag 16 Julij 1S62. Voorzitter de lieer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de lieer L. Verhey. Bij den aanvang der zitting zijn afwezig de heeren Lastdrager, de Lange, Strootman en llaremaker. 11e notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Aanbieding rekening der gemeente 1861. Waaruit blijkt dat de ontvangsten hebben bedragen ƒ143899.60.5. en de uitgaven ƒ126147.15 en alzoo het goed slot ƒ17752,455, reeds beschikt over 13200, zoodat de rekening eindigt met ƒ4552.455 hetgeen als saldo komt op nieuwe rekening. De raad verdeelt zich bij loting in drie afdeclingen, tot onderzoek der rekening. Er wordt bepaald dat de eerste afdeeliug zal vergaderen Maandag 21 Julij, de tweede Dingsdag 22 en de derde afdeeliug Woensdag 23 Julijtelkens des avonds half zeven ure. Wordt in do Vergadering een brief bezorgd, waarin de heer Lastdrager kennis geeft dat hij wegens ongesteldheid de vergadering niet kan bijwonen. 2). Benoeming van een Brugwachter. De Voorzitter geeft kennis dat de, in de vorige vergade ring benoemde, Brugwachter E. Stephaan voor die benoeming bedankt heeft, dat alzoo de vacature blijft bestaan en men op nieuw tot de benoeming zal overgaan. Nadat door den Secretaris de lijst der sollicitanten is ge lezen, die sedert de vorige benoeming met 3 vermeerderd is, wordt door den Voorzitter medegedeeld dat door B. en W. op de voordragt zijn geplaatst J. D. van der Welle J. ltitter en 1'. C. Kooger. De heeren Beeringh en Verweijde maken het bureau van stemopneming uit. Op J. D. van der Welle worden uitgebragt 7 stemmen, op J. Bitter 2 en op P. C. Kooger 1; alzoo de eerstgenoemde met volstrekte meerderheid benoemd. 3). Verordening Ziekenhuis en Apotheek. De Voorzitter vraagt of ook een der leden iets tegen de algemeene strekking van deze verordening heeftniemand het woord verlangende, wordt dc algemeene strekking als goedgekeurd beschouwd. Dc Secretaris leest de uitgebreide Verordening aan de verga dering voor, nadat de Voorzitter verzocht heeft, om iDgeval de leden aanmerkingen hebben op eenig artikel, die te willen maken terstond na de lezing van dat artikel. Door de H. II. Boomsma, Bakker en Beeringh worden ecnige bemerkingen gemaaktdoor den lieer Graatals rap porteur wordt het ontwerp verdedigd. Na eene zeer geringe wijziging wordt het met algemeene stemmen aangenomen. Inmiddels verschijnt de lieer Strootman ter vergadering. 4). Verzoekschr. om ontslag van den hulponderzoijzer Kuiper. Adressant geeft kennis dat hij voornemens is naar Kol- horn, gemeente Barsingerhorn, te vertrekken, waardoor hij zijne finantiele omstandigheden kan verbeteren; hij blijft erkentelijk voor de heusche behandeling en vraagt ontslag. De Voorzitter stelt voor om hem een eervol ontslag tc verleenen, ingaande met den 31 dezer maand. Daartoe wordt besloten. 5). Brief van Ged. Staten over den grond voor het huis van bewaring. Door Ged. St. wordt berigtdat zij hebben goedgevonden liunue beslissing te verdagenen vooraf aan den Baad te kennen te geven dat de door den Baad gestelde voorwaarde niet aannemelijk is, dat nl. de grond aan de gemeente zou terug komen, wanneer het gebouw niet meer voor gevangenis ge bruikt wordt, er de bemerking bijvoegende, dat zulks welligt na verloop van zeer langen tijd zoude kunnen geschieden, en onder geheel andere omstandigheden. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten den grond om niet en zonder eenige bezwarende voorwaarden af te staan. De Voorzitter zegt kort voor het openen der vergadering nog over hetzelfde onderwerp een brief ontvangen te hebben van de Gedeputeerde Staten met bijvoeging van eene schets en omreden er op eene spoedige behandeling wordt aan gedrongen brengt ZEA. deze stukken ter tafel. Daarbij wordt hoofdzakelijk gevraagd wat het plan is met de strook gronds die achter de gevangenis ligt tusschen het ge bouw en de sloot, en teveii3 wordt verlangd een gang van 4 ellen breedte open te laten tusschen de gevangenis en de gebouwen van particulieren, die welligt met der tijd zouden kunnen worden geplaatst tusschen het Weeshuis en de gevangenis. De heer Strootman stelt voor: le de strook gronds die overblijft achter de gevangenisen toch voor do gemeente geringe waarde heeft, voor de gevangenis aftestaan, en 2C om den grond liggende tusschen het Weeshuis en de Ge vangenis nimmer aftestaan tot het bouwen van particuliere woningen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 6). Verzoekschrift van den heer Toolom kwijtschelding van boete. De Voorzitter brengt ter kennis van de leden, dat volgens rapport van den opzigterhet werk 9 dagen te laat is vol- bragt, doch dat de aannemer door het slaan van 21 palen extra, 2J dag is opgehouden, door het kappen van die palen 1 dag, en door het maken van meerder metselwerk 11 dag, zoo dat er slechts vier dagen overblijven; hij stelt dus voor om slechts van 4 dagen de boete te doen betalen. De heer Zurmuhlen wenscht gcheelc vrijstellingde heeren Beeringh en Strootman achten 't goed de 9 dagen op 4 te brengen en alzoo de boete op ƒ60 te stellen. De heer Bakker kan zich niet vereenigen met het voor stel, en vindt liet hard om de boete te vorderen. De hr. v. Kelckhoven is ook voor kwijtscheldingop grond

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1