Tweeile Jaargang. 1862. <§efÖer, JïieuroeÖiep, WiffemsoarÖ, en,v WOENSDAG 50 J U L IJ. •De Natie wordt wakker. J)'o 122. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUllDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denüitgever S. Gii.tjes. De prijs der Advertenties* is van 14 regels 40 Centsvoor eiken regel meer 10 Cents. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Cts. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12uur, gelieve mende Advcrtentien intezenden. Ingezonden stukken een di i. Wij zijn cr verre af om met sommige dagbladschrijvers de rustige geaardheid van het Nederlandsche volk met den naam van Jan-Salie-geest te bestempelen;wij hebben te veel eerbied voor ons volkskarakter, en achten [dergelijke nietsbeteekenende uitdrukkingen beneden de critiek. De bedaardheid der Nederlanders, door ligtzinnige Franschen of wijsgeerige Duitschers gelaaktis een eigenaardige trek van onze kustbewonersdie hen voor overijling behoedtdie hen doet hechten aan het bestaande, die hen gunstig on derscheidt van naburige volken. De Nederlandsche leeuw schijnt somtijds te slapen; maar wordt hij in zijn rust ge stoord, dau verheft hij zich fier tegen deu vijand.Even zoo is het met deu geest van onze Natie, die, moge hij een tijd lang onderdrukt of iu schijnbare rust zijnzich krachtig openbaart, wanneer de regten en vrijheden van het volk worden bedreigd of aangerand. Toen de krnistogten den vrijen burger- en boerenstand het aanzijn hadden ge geven, en de Graven, in hun welbegrepen belang, aan de steden privilegiën schonken, en de bewoners van het platte land beschermdenom zich van beider aanhang en trouw te verzekeren, ontwikkelde zich de kern van de maatschappij op eene krachtige wijze. De moord van Plons V, gepleegd door de misnoegde edelen, werd bloedig gewroken door het getrouwe volk van Holland en AVest-Prieslanddat alom, maar te laat, was opgekomen om den beminden graaf te verlossen. Dij de Hoeksclie en Kabeljaauwsche verdeeldhedenkozen de Edelen de partij der moeder, de Poorters en Poeren de zijde van den zoonenhoewel liet geschil spoedig werd bijgelegd duurde de strijd bijna anderhalve eeuw voort. De Adel zag met leede oogen de verheffing van den Burger- en Boeren stand, deze gevoelden zich sterk genoeg hem het hoofd te bieden. Het stadhouderschap in de Republiek, steeds door afstammelingen uit het huis van Nassau bekleed, ontleende zijn voornaamste magt en luister aan de gehechtheid des "Volks, dat ia hen de beschermers van godsdienst en vrijheid zag en niet zelden het middel ter beteugeling vau den overwegenden invloed der aristocratie. Het jaar 1672 levert hiervan een sprekend bewijs. Bodewijk N1Y, die iu ver bond met Karei II, Koning vau Engeland, den Bisschop van Munster en den Keurvorst van Keiden besloten had ons land te verdelgen, bragt het op den rand vau zijn ondergang. Toen deed zich eene stem hooren, die, meer malen onderdrukt, zich met te meer kracht verhief: de stem van het Tolk, 't welk zooveel verliezen en vernederingen enkel toeschreef aan het tegenwoordig bestuur en de re- geuten en vele krijgsoversten beschuldigde van flauwhartig heid, omkooping en verraad, waartoe eenige voorvallen al te veel grond gavenheteischte de verheffing van Prins "Willem III tot Stadhouder en zijne benoeming tot kapitein-generaal. De groote strijd op het laatst der vorige eeuw, in Europa en Amerika om staatkundige en burgerlijke vrij heid was het streven der volken naar liet voorregt, om door lnmne koningen en vorsten niet met willekeurig gezag ge regeerd maar naar vastgestelde constitutiën bestuurd te worden gelijk reeds vóór de Fransche omwenteling iu Engeland het geval was. De groote staatsomwenteling in Frank rijk had op al de overige landen van Europa den meest beduidenden invloed. Het leenstelsel werd afgeschaft, de lijfeigenschap bijna overal opgeheven, godsdienstige vrijheid kreeg de overhand en eene geregelde volksvertegenwoordi ging kwam in verscheidene landen tot stand. Ook voor- ons Vaderland had deze gebeurtenis gev. igtige gevolgen. De Grondwet van 1814 door Willem 1 bezworen, maar door koninklijke besluiten verlamd, werd in 1848 gewijzigd, toen de volksgeestdie lang geslapen hadontwaakt was en door een schok van buiten tot werkzaamheid geprikkeld werd. De natie nam wel zulk een levendig deel niet in de politieke aangelegenheden als in naburige landenmaar zij bleef ook bewaard voor die botsingen en uitbarstingen, welke daar zooveel kwaads hebben gesticht. Aan die gewijzigde Grondwet van 1848 hebben wij de regtstreeksche verkiezingen te danken van leden der Wet gevende Vergadering, 1'rov. Staten en Gemeenteraad. Iu een volgend nommer willen wij de gevolgen der regtstreeksche verkiezingen, in verband met het opschrift, en met het oog op ons Vaderland en onze gemeente nagaan. POLITIEK OVERZIGT. Over 't algemeen is de geest te Rome zoodanig, dat eene uitbarsting, of althans eene of andere groote demonstratie op handen schijnt. Het gewone comité te Turijn wil zulks wel niet, maar er zijn nog andere comitc's, die meer invloed schijnen te hebben dan dat officiële, namelijk een van de uitgewekenenvooral die te Florenceen een maz- zinistischook is men te Rome zeer beducht voor eene of andere onderneming van Garibalditerwijl te Corneto Fransche troepen geconcentreerd worden. De postillion vau Rome naar Rieti is gearresteerd, om dat men vermoedde, dat hijin de voering zijner kleederen manifesten meê in Rome bragt en uit Rome brieven mee nam voor den prefect van Rietiof voor het dagblad le Nationalte Florence. Men liet hem eerst uit Rome ver wijderen, overviel en onderzocht hem toen, maar men weet niet of er iets gevonden is. Naar gezegd wordt, hoopt men te Parijs het voor het einde des jaars met Mexico geklaard te hebbenzoodat in Januarij 1863 het algemeen stemregt er naar 's Keizer3 wensch zou kunuen worden toegepast. Sedert de benoeming van den gen. Concha tot gezant te Parijs is de verstandhouding tusscheu de Fransche en Spaan- sche kabinetten weer veel beter. Of deze betere gezindheid er toe zal leiden dat Spanje weer een u-erkzaam aandeel zal nemen aan de Mexicaansche expeditie, durft men nog niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1