1862. |efÖer, JïteuraeÖicp, IMfemsoorÖ, «15. M 127. T weede Jaargang ZATURDAG 16 AUGUSTUS. Zitting van den Gemeenteraad NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenf 1.30 Franco per post y «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Gii.tjes. 4 De prijs der Advkrtentien van 14 regels Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Diugsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentieu intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Diiigsdag 12 Augustus 1862. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Bij deu aanvang der zitting zijn afwezig de heeren Ree- ringh en Haremaker. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1). Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden. Met goedvinden van de vergadering, verzoekt de Voorzit ter aan de heeren Graat, Zurmuhlen eu Janzen om zich in commissie te stellen tot het doen van het bij de wet be paalde onderzoek. Die heeren hierin genoegen nemende, verwijderen zich tot dat einde uit de raadzaal. Gedurende dien tijd wordt de vergadering geschorst. Genoemde commissie weder binnentredende, wordt de vergadering weder geopend, en doet de Voorzitter mede- deeling van eeue schriftelijke kennisgeving van den heer Reeringhdat hij de vergadering niet kan bijwonen. Vervolgens wordt rapport uitgebragt, bij monde van den heer Zurmuhlen, dat de stukken van de heeren Papineau, Boomsma en Maalsteed in orde zijn bevonden, en dat, in gevolge daarvan, de commissie concludeert tot toelating van die heeren. Dienovereenkomstig wordt besloten. Aan de geloofsbrieven van den heer Slebe ontbreekt een stukdat in de volgende vergadering zal worden overgelegd. 2). Rapport onderzoek gemeente-rekening 1861. De rekeningen der Gemeente, van het Alg. Weeshuis eu van het Burg. Armbestuur in de drie afdeelingen van den raad onderzocht zijnde, is van iedere afdeeling een lid be noemd, zijnde de heeren de Breuk, v. Kelckhoven en Stroot- mandie zich in commissie hebben gesteld tot het opmaken van een rapport en het uitbrengen daarvan in deze verga dering; het laatstgenoemde geschiedt bij monde van den heer Strootman en luidt in hoofdzaak, dat de ontvangsten en uitgaven door behoorlijke bewijsstukken zijn gestaafd, de rekeningen alzoo in orde zijn bevonden en aan den raad ge adviseerd wordt tot goedkeuring. De vergadering, zich met dit rapport vereenigende wordt tot de lezing der rekeningen, hoofdstuksgewijze, overgegaan. Waaruit blijkt, dat de ontvangsten en uitgaven voorloopig aldus zijn vastgesteld; De ontvangsten opƒ143,899.60}- de uitgaven 126,147.15 en alzoo het goed slot17,752.45}- waarvan bij supplet. begr. reeds is beschikt over// 13,200.00 Zoodat de rekening een saldo oplevert van 4,552.45}- komende op rekening van 1863. Het rapport over de rekeningen van het Algemeen Weeshuis en van het Burg. Armbestuur, even gunstig zijnde, wordt tot de goedkeuring besloten. Bij het Alg. Weeshuis bedroegen de ontvangsten ƒ9,239.57 De uitgavenn 8,793.58 en alzoo het goed slot445,99. En bij het Armbestuur de ontvangsten. ƒ12,056.72 de uitgaven n 10,278.44}- Goed slot1,778.27}. Bij het opnemen en goedkeuren der rekening van het Alg. Weeshuis heeft zich, ingevolge art. 24 der gemeentewet, de heer Verweijde, 'als regent van die instelling, uit de ver gadering verwijderd en bij de opneming en goedkeuring der rekening van het Alg. Armbestuur verwijderden zich dc heeren van Kelckhoven en Jauzenzijnde leden van dat bestuur. 3). Benoeming van een Brugwachter. De Voorzitter deelt aan de Vergadering medo, dat de, in de vorige vergadering benoemde brugwachter Van der Welle, voor de betrekking heeft bedankt, en dat door B. en W. voor de nieuwe benoeming wordeu aanbevolen J. Rit- ter, P. C. Kooger en C. H. Lumkeman. Bij stemming bekomt Ritter 11 stemmen en Kooger 1 alzoo is de eerstgenoemde tot Brugwachter benoemd. 4). Voordragt van Hulponderwijzers. De Voorzitter berigt, dat er na de gedane oproeping zich twee sollicitanten hebben aangemeld voor de twee vacatures, J. Kraivanger te Haarlem en C. Kues te Utrecht. Dat B. en W., in vereeniging met den Schoolopziener, voordragen om de heeren Kraivanger en Kues te benoemen dat echter de voordragt is geschied in overleg met de hoofd onderwijzers, die het wenschelijk achtten, dat de sollicitanten vooraf in persoon hier kwamen, tot welk einde hun van wege de gemeente reisgeld zoude moeten worden verstrekt. De Voorzitter wenschtte de beslissing daarvan aan den Raad te onderwerpen. Na eenige discussie, wordt besloten met den Schoolopziener in nader overleg te treden over de oproeping der sollicitanten en de verdere behandeling tot de volgende vergadering te verdagen. 5). Verzoek van den heer S. Th. Beels om tot Makelaar benoemd te worden. De Voorzitter stelt voor om het getal makelaars met een te vermeerderen en de benoeming in de volgende vergade ring te doen. Daartoe wordt besloten. 6). Rapport politie-wezen. De Voorzitter verzoekt den heer de Breuk om rapport uit te brengen aangaande het onderzoek der commissie of eene uitbreiding der dag- en nachtpolitie wenschelijk is. Hieraan voldoet de heer de Breuk. Uit dit rapport blijkt dat de commissie eene uitbreiding wenschelijk acht. Dat haar oordeel is, dat de Raad juist heeft gezien, door eene reorganisatie van het politie-wezen in beginsel aan te nemen. Dat dikwijls van wege de ver schillende diensten de surveillance der gemeente aan een of twee man moet worden toevertrouwd. Dat des nachts de bewaking der buitenhaven aan één man moet worden over gelaten uit gebrek aan personeel. Dat Rotterdam met eene

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1