1802. IjefÖer, JïieutoeÖiep, IMfemsoorö, enj. J\o 50. T w eede Jaargang NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan deuUitgever S. Gii.tjes. WOENSDAG De prijs der Adyeutentikx van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtcnticn in te/enden. Ingezonden stukken een dag vroeger. 27 AUGUSTUS. Sicilië. Het schootie en vruchtbare eiland, de korenschuur van Italië, om welks bezit de ltomeiuen en Karthagers de Punische oorlogen gevoerd hebben, die, toen eenmaal het oorlogsvuur ontstoken was, zulk eene hevige verbittering tusschen de beide republieken deden ontstaan, dat zij het op elkanders vernietiging gemunt hadden, en die eindigden niet den oudergang van Karthago, dat eiland wekt thans de publieke aandacht, en doet allo groote politieke vraag stukken meer en meer op den achtergrond treden. Garibaldi is met zijne vrijwilligers te Catania, aan de Oostkust van Sicilië, gekomen. He ex-dictator heeft zijn intogt in die stad gedaan, onder een regen van bloemen. Hit is een feit, dat gewigtige gevolgen kan hebben. Be Siciliaansche vrijwilligers zullen zijne krijgsmagt vergrooten, cn dan zal er groote waakzaamheid vereischt worden om eene landing in Calabrië te beletten. Eenmaal vasten voet hebbende in het Zuiden van het Schiereilandkan hij met eene telkens aangroeijende magt noordwaarts oprukken, eu de grenzen van den Kerkelijkeu Staat overschrijden. Het binnenrukken der Garibaldisten in Catania heeft in Turijn eene groote sensatie verwekt. Wij lezen in het Itegeringsbladdat de Wetgevende Kamers, bij koninklijk besluit zijn gcprorogcerd. Op Sicilië is de staat van beleg afgekondigd. Be generaal Cu (/ia is benoemd tot buitengewoon commissaris met de uitgebreidste magt. In eene proclamatie van dien generaal aan de Sieilianen, laat hij uitkomendat, in weer wil van de woorden des konings, van de uitspraak des parlements en de lankmoedigheid der regering, die de verdwaalden tijd wil geven om tot bun pligt terug te keeren toch steeds gewapende benden onder bevel van Garibaldi na zich van eene belangrijke stad meester te hebben ge maakt voortgaan met in openbaren opstand tegen het gouvernement te blijven; docli dat de regering besloten heeft een einde te maken aan een slaat van zakendie liet lot van Italië in gevaar brengt. Voorts wordt gezegd, dat elke oproerige beweging door kracht van wapenen zal worden bestreden en onderdrukt. Be vrijheid der drukpers is opgeheven. Be komman danten der troepen te Palermo, Messina eu Syracuse zullen te gelijk met liet militair, ook met het burgerlijk gezag bekleed zijn; hetzelfde dubbele gezag is aan de komman danten der troepen te velde toegekend. Aan den generaal Cialdini zijn opgedragen de funetiën van militairen en politieken chef op Sicilië, met al de vol- roagt aan den staat van beleg verbondenterwijl de minister van Marine, Persanonaar men denkt, het bevel over de vloot op zich zal nemen. Be Italiaansche regering schijnt met ernst maatregelen te nemendie strekken moeten om de meest mogelijke krachtsontwikkeling te doen gelden, tegenover de revolutie, waarvan wij thans de eerste phrase beleven. Het is evenwel op merkelijk, dat de koninklijke troepen eerst moesten aanko men, toen het binnenrukken in de stad reeds een fait accompli was. Velen, die aan een comcdiespel gelooven, worden daarin versterkt, wanneer Garibaldi steeds aan de koninklijke troepen ontsnapt. Be verklaring aan het slot van bovengenoemde procla matie, (//dat de regering besloten heeft een einde te maken aan een staat van zaken, die het lot van Italië in gevaar brengt,") legt Vietor Emmanuel de verpligting op om niet dubbelzinnig te handelen. Mogt het later blijkendat de bedoe lingen der Italiaansche regering niet opregt warendan zal op haar al de verantwoordelijkheid neerkomen van de rampendie zij zelve voorziet uit de tegenwoordige gebeurtenissen, welke zij zelve welligt bad kunnen voorkomen, door niet zoo lang te rekken hare "lankmoedigheid," waardoor de toekomst van liet vrije Italië op liet spel staat. Een oorlog tegen den voornaamsten drieman, aan wien liet koningrijk Italië voornamelijk zijn bestaan te danken beeft, is een strijd tegen een groot deel der bevolking, die hem als een held en weldoener vereert. Be sym pathie der vrijheidlievende bevolking van Ttalië beeft zich van den beginne af luide jegens Garibaldi geopenbaard. Zij is niet verminderd. En niettegenstaande zijne handeling nog door velen eene dwaze poging genoemd wordt, zal men tocli moeten toegeven dat hij met ter zijde stelling van alle belangzuchtige oogmerken, niets anders bedoelt dan de verwezenlijking van den lang gekoesterden wensch der Italianenen 0111 daartoe te geraken, steunt hij op de al gemeen reeds als behoefte erkende begeerte van Italië. In Erankrijk heeft Garibaldi niet minder sympathie dan 111 Italië. Zes h zeven honderd officieren hebben te kennen gegeven, liever hun ontslag te zullen nemen, dan tegen hem te vechten, cu onder de minderen heersclit dezelfde geest. Garibaldi's korps zal niet weinig versterkt worden door liet ontbonden llongaarsch legioen, terwijl do Engel- sche generaal Dunne (met of zonder permissie van lord Palmerslon)? in Calabrië voor hem aan liet werven is. E11 wat zullen de Eransclie troepen bij het beschermen van den Kerkelijken Staat, in gernoede tegenover Garibaldi uitrigten, wanneer hij hun het Italië vrij van (le Alpen tot (le Adriatische zeeherinnert? Baarin is zijne sterkte, dat hij tot banier heeft eene leuze, die geheel Italië van den koning tot den bedelaar op prijs stelt, en het blijft daarom de vraag, wat dc natie zal antwoorden, als de burgeroorlog dreigt, en de regering slechts kan wijzen op beloften, die zoolang reeds te ver geefs op vervulling wachten, en als men Ratazzi kan ver wijten, dat hij niets voor de eenheid van Italië vermag, omdat een maglig bondgenoot lust blijft gevoelen, om welke redenen dan ook, aan Italië zijn hoofdstad te onthouden, en als Ratazzi aan den leiband blijft loopen van een sou- verein, aan wien Italië veel verpligt is, maar die thans de erkentelijkheid der Italianen zoekt le verbeuren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1