Twecde Jaargang. 1802. •QefÖer, JïteumeÖiep, IMfemsoorÖ, cn,v WOENSDAG 10 SEPTEMBER. Keizer Napoleon en Italië. M 134. NIEUWE COURANT VAN DEN Vcrscliyut WOENSDAG on ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Eranco per post v «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcuUitgevcr S. Gii.tjks. De prijs der Advertentien van 14 regels Is 40 Centen 5 voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrugt vöoi' elke plaatsing 35 Ccutcn. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentien iutczcndcu» Ingezonden stukken een dag vroeger. De keizer der Franschen heeft, ten gevolge zijner Itali- aausche politiek van de laatste driejaren, eeue zware verant woordelijkheid tegenover zijne tijdgenooten en het nageslacht op zich geladen. Hij verscheen als de kampvechter van Italië, zonder dat een stellige pligt hem daartoe noopte, llij wekte de hoop op en spoorde de begeerten aan bij vier- eii-twintig millioen menschen om van vreemde tusschenkomst bevrijd te worden. Hij is middellijk verantwoordelijk voor de verjaging der hertogenvoor de verdrijving van den ko ning van Napels en voor het verliesdat de Paus in zijne schoonste provinciën leed. Hij beproefde Italië op de pijn lijkste wijze, toetste de standvastigheid van dat land aan vuur en zwaard, door liet ongeduld op te wekken, uit eene gedurig te leur gestelde hoop voortspruitende, door de tegenwoordigheid van den Napolitnanschen pretendent en zijne huurlingen te dulden. Gedurende geruimen tijd stelde hij de erkenning uit van die zelfde mogendheid, welke hij gevormd had, en trad regtstreeks tusschcn beide, om de bemagtiging van Gaëta te verhinderen. Had hij geen bezit genomen van Italië's grondgebied, dan had Garibali zijne dagen in eer en roem kuuncn slijten en Italië ware bewaard gebleven van de grieve zijne wapenen tegen zijnen wel doener te rigtcn. E11 thans, ua drie jaren van teleurstellingen miskenning, 1111 dc nederlaag van den vrijheidsheld hem de gelegenheid verschaft om de aanleiding der laatste en dc oorzaak van toekomstige Italiaansche oproeren uit den weg te ruimen, thans acht hij de Romeinsche quaestie nog niet rijp genoeg en heeft Ratazzi doen weten, dat hij zich op dit oogenblik niet met de zaak wil bezig houden. Do tijding is bevestigddat men tegen de Garibaldianen nog al streng te werk is gegaanen dat zelfs liet gouverne ment van Italië de groote politieke fout wil begaauom Garibaldi en zijne vrijwilligers voor eene regterlijke vier schaar te brengen. Tegenover den overwonnen held en zijne volgelingen is slechts ééne zaak mogelijk: eene gehcele am nestie, indien de regering te Turijn hare populariteit uiet geheel wil verliezen. De bewegingen in dc Italiaansche steden zou niet ophouden en haar duidelijk maken, dat zij zicli op een verkeerden weg bevindt. Dc toestand des lands is inderdaad zoodanig, dat bij de handhaving van het statu qv.oItalië onvermijdelijk aan een burgeroorlog wordt blootgesteldtenzij men een oorlog tegen Frankrijk mogt ondernemen. Dit dilemna zal niet door den keizer over liet hoofd worden gezien en hem overtuigen, dat de Italiaansche quaestie volkomen rijp is. POLITIEK OVERZIGT. Het is nog altijd het Italiaansche Rijk, dat in de bui- tculandschc politiek op den voorgrond staat cu, mogen wij er gerust bijvoegen, het is nog niet te voorzien, wanneer wij de oplossing voor ons zullen hebben van eene aangele genheid, die gansch ons werelddeel bezig houdt. Voorstan ders zoowel als tegenstanders van do bewegingspartij blijven daarbij hunne blikken wenden naar Parijs, of liever thans naar Bisrritzoin de terugkomst van den Pranschen Keizer van daar af te wachtendie tevens eene beslissing in een of anderen zin zou met zich brengen, gelijk men thans beweert, en gelijk o. a. de Palric liet nadrukkelijk doet uitkomen, welk blad spreekt van eene reis, die de markies de Lavalette, Frausch diplomatiek gezant te Rome, naar de plaats zou doen, waar de Keizer tijdelijk verblijf houdt. In afwachting nu weder van die beslissing zwijgt de pers niet, en kan men uit al hare beschouwingen het vermoeden bevestigd zien, dat ook in Frankrijkcn zelfs in de regerings kringen daar te lande, de gevoelens over de nu te volgen staatkunde verdeeld zijn. Een nieuw artikel van den lieer de Lagudronnière mag weder van hoog gewigt geacht worden; wij laten den kor ten inhoud hieronder volgen: De schrijver beweert, dat het oogenblik daar is, waarop het Fransehe gouvernement een keus moet doen tusschen de politiek, die de onmiddelijke ontruiming uit Rome ver langt en ten gevolge daarvan den val van den Paus en do eenheid van Italië, of de politiekdie een bezetting van Rome voor een zekeren tijd goedkeurt, met het bepaalde doel om, onder zekere voorwaarden, de onafhaukelijkheid van den Heiligen Vader overeen te brengen met liet wettige verlangen van de Romeinsclie bevolking naar een ontwikke ling van haar politiek beslaan. De Laguéronnière bestrijdt do eerste oplossing der quaestie cn tracht de mogelijkheid te bewijzendat Italië definitief worde geconstitueerd zonder Rome tot hoofdstad. De Presse bevat een berigt, meldende dat in dc onder scheidene steden op Sicilië weder onlusten hebben plaats gehad; voorts dat de troepen hier cn daar met de Garibal dianen handgemeen zijn geweest, zonder dat het evenwel veel betcekende. Te Spezzia heeft een oploop plaats gehad waarbij de kreet"Leve Garibaldiwerd aangeheven. Feu gedeelte van het Italiaansche eskader heeft zich toen voor de vesting geposteerdwaardoor aan de zamenscholing een einde werd gemaakt. Naar luid van een in 't officiële blad te Turijn opgenomen bul letin over den gezondheidstoestand vau Garibaldi, leverde die voor het oogenblik geen reden tot ongerustheid op, hoewel men, aan de wond vau liet gewricht cenige ontsteking bespeurde. Volgens de Monimenlo van Genua, had Garibaldi slechts weinig pijn geleden, had hij eeu ligte koorts, maar was overigens kalui cn had goeden eetlust. De wond vanMenotti is niet gevaarlijk. Do volgelingen van Garibaldidie met hem te Spezzia zijn ontscheept, zijn 's nachts naar Fcnestrella overgevoerd. Eenige vrijwilligers die na het gebeurde bij Asprcmonte uiteen gegaan warenzijn gevangen genomenanderen heb ben zicli vrijwillig in handen der autoriteit gesteld. Men meldt uit Napels van den 4"Gister avond out-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1