$efÖer, JlteuroeÖiep, WiffemsoorD, rn5. J\o. 155. Tweede Jaargang. ZATERDAG 13 SEPTEMBER. Gevecht bij Aspremonte. 1802. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post v „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgcvcr S. Giltjes. De prijs der Advkutentif.n van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertcntien iutezenden* Ingezonden stukken een dag vroeger. 13c Dirilto bevat het volgende verslag van Garibaldi's staf over genoemd gevecht De colonne, door generaal Garibaldi gecommandeerdwas genoodzaakt geweest een aantal manschappen bij den over- togt achter te laten. Zij verloor er nog meer door honger en vermoeijenis. In den avond van den 28n Aug. kam peerde zij op de hoogte van Aspremonte, uw. van de pro vincie lteggio, op het punt genaamd I Eorestali. Zij wa3 toen slechts 1500 man sterk. Garibaldi's hoofd-kwartier was in een naauwe kamer van een der twee aanwezige gebouwen. De kolonne was te sterk 0111, nu zij van nabij vervolgd werdde bergpaden en stroombeddingen te kunnen door- loopenhetgeen noodig was om de ontmoeting van troepen te vermijdenzij was te talrijkom zich het noodige voor haar onderhoud te kunnen verschaffen. Garibaldi had reeds liet denkbeeld gehad haar in tweeën te verdeelen en langs verschillende wegen te laten gaan met instructiën die de eenheid van bestemming zouden verzekeren, maar, terwijl bij met dit denkbeeld omging, waren den 28n de troepen te Arci aangekomen, terwijl een deel der vrijwilligers zich nog te Eesdagonia en Santo Stefano bevond. Wij waren een of twee marschen van hen gescheiden. Soms kwamen de troepen reeds op eene plaatseer de vrijwilligers er nog uit warenen dan maakte men krijgsgevangenenin welke krijgen? Niemand lrad gestreden. De vrijwilligers hadden uitdrukkelijk bevel, niet aan te vallen, zich niet te verde digen snel te loopendat is alles. Den 29" vóór den middag, liet de generaal het kamp opbreken. De troepen waren 's avonds to voren te Santo Stefano aangekomen. Zij hadden nog slechts een paar uren te loopen om het kamp te bereiken. Altijd met het dool om eene botsing te ver mijden, beval de generaal, een riviertje door te trekken naar het noorden, in de rigting van den heuvel. AVij hielden halt, juist op 'het punt waar een digt pijnboomen bosoli aanvangt. Daar maakte de colonne front tegen de troe pen, die reeds tegen ons aanrukten. Wij zetten geene voorposten uit. De twee huizen der l'orestali werden niet bezet. Wij namen eene positie in bij het bosch. Het was dus meer dan duidelijk, dat Garibaldi's oogmerk niet was te vechten maar integendeel eene ontmoeting met de troepen te beletten. Garibaldi bevond zich in liet midden der door onze colonne ingenomen ruimte. Hij zond officieren op ons front om het hevel, niet te schieten, te herhalen. 13e troepen kwamen al nader, de bersaglieri in geforeeerden marsch voorop, de linietroepen achter hen. Van het cen trum spreidden zij zich regts en links uitschijnbaar om ons in te sluitenwij wisten echter dat eene colonne van hun regterflank ons op de hoogten in de flank trachtte te nemen. De eerste linie der bersaglieri had reeds het vuur geopend en positie genomen. De geheele colonne zag het in stilte aan. Een aantal der onzen en wel van do dap persten had ziclivast besloten niet te vechtenin liet bosch teruggetrokken. Geen kreet, geen schot. De ge neraal bleef in zijn grijzen, met rood gevoerden mantel alles waarnemen, zich van tijd tot tijd omkecrcndo, om to commanderen: '/Schiet niet," welke order door de officieren herhaald werd. Ilct bevel ons aan te vallen, was inte gendeel formeel aan de troepen gegeven. 43c bersaglieri hielden op met vuren en rukten op. Geen sommatie werd gedaan, geen parlementair gezonden. Het geweervuur werd steeds levendiger. AVij hoorden het welbekend gefluit der kogelsdie door de struiken en digt bij ons in de boomen vlogen. Ongelukkig konden -conige jongelieden, bet voor hen nieuw tooueel, aan dat verschrikkelijk spel geen weer stand bieden en antwoordden met eenige slecht gerigte schoten, die evenwel reeds te veel bloed deden stroomen. De overigeu verroerden zich niet. Die stond, bleof staan; die zat, bleef zitten. Al do trompetten bliezen liet sein om op te houden met vuren. Alle officieren kommandeerdeu het zelfde. Dat was ons antwoord op het voorwaarts en duchtig vuur der troepen. De generaal riep nog, temidden van een hagel van kogels: "Schiet niet!" Óp hetzelfde oogenblik werd bij door twee kogels getroffeneen uit gewerkte in de linkerdij een andere, in zijn volle kracht, in het voetgewricht van het regterbeen. De wond aan de dij is van weinig bcteekenis, die aan den voet vrij ern stig. Garibaldi bleef staan. Hij nam zijn liocd af en riep herhaaldelijk "Leve Italië Schiet niet 1" Eenige offi cieren legden hem onder een boom. Daar bleef hij rustig zijne orders geven, die hoofdzakelijk waren, "laat hen na deren, schiet niet." Op geheel ons front had liet vuren opgehouden. AATeldra werd Menotti er bijgebragt, in bet linkerbeen getroffen. Er vormde zich een kring van offi cieren om den generaal. Hij stak een cigaar aan en ging rooken. Hij antwoordde op alles: //vecht niet." AVcldra hadden de troepen ons bereikt en staakten zij liet vuur. Een kwartier was sedert het eerste schot vcrloopcn. Alles stond door elkander, en do verwarring was buitenge meen. Vrienden, broeders, neven, kennissen, wapenbroeders uit vroegere veldslagen herkenden elkander. Dezen droegen het roode hemd, genen de uniform der geregelde troepen. Men omhelsde elkaar, drukte elkaar de hand, groette elkaar, en riep elkaar verwijten toe: de strengste verwijten gingen uit van de vrijwilligers, die onophoudelijk verklaarden nniels te willen dan ltome\ De kreet: //leve het ltaliaansche leger 1" werd dikwijls van onze zijde gehoord, en door dezen met onverschilligheid, door genen met verlegenheid opgenomen. Een luitenant van den staf ging verder dan de anderen, llij werd voor den generaal gebragt, die hem aanzag en beval zijn degen over te geven. De luitenant gehoorzaamde, maar merkte aan, dat hij als parlementair gekomen was. "Maar waarom zijt gij niet vroeger gekomen? Ik weet sedert 30 jaren, en veel beter dan gij, wat oorlogvoeren is; weet, dat de parlemementairs niet aldus komen". Nog meer officie ren der bersaglieri 011 lienietroepen werden onder don boom gebragt. Do generaal beval hunne degens ie ontnemen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1