Jtë 144. Tweede Jaargang. 1862. J IjefÖer, JTieutoeÖicp, Wiffemsoorö, eiift. WOENSDAG 15 OCTOBER. DE VOOROESTELPË BEUSTIMl 01' DE kOFFIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG cn ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven frunco aan denTJitgever S. Gii.tjes. De prijs der Aijvf.utentien van 14 regels is 40 Centen voor c-lkeu regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertcnticu intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Volgens de ingediende Staatsbegrooting voor 1868heeft de Regering bet plan eene belasting te belten op de koftij van 10 centen per kilo of 5 centen op de 5 ons. De Minister van Finantiën noemt een matig regt op de koflij ongetwijfeld eene der minst drukkende belastingen. Eene belasting op de kofllj is ten allen tijde in Nederland als drukkend beschouwd, zij werd slechts geheven in tijden van nood. Eerst in 1691 treffen wij zoodanige belasting het eerst aan, zij werd toen ingevoerd //ten einde in de zware kosten van den oorlog te voorzien." In 1694 afge schaft, werd zij in 1699 op nieuw ingevoerd, en daarna in 1715 door eene nieuwe ordonnantie vervangen. Eindelijk in 1750 kreeg de belasting een nieuwen vorm, want zij kon niet meer geheven wordeu van ieder, omdat het volk er ou der gebukt ging; men maakte er een soort van inkomsten belasting van, door ieder naar zijne inkomsten of vertering, koffij-geld te doen betalen. Gogel, de minister van finantiën onder Lodewijk Napoleonnoemde eene belasting op de kofl'ij allcrnadeeligst >oor den handel. Eerst in 1819 trachtte men, door een accijns op de kofl'ij te heffenin den nood dei- schatkist te voorzien. Zij werd ingevoerd bij de wet van 21 Mei van dat jaar en provisioneel gecontinueerd bij de wet van 28 December van hetzelfde jaar, doch zij moest reeds bij eene wet van 26 Augustus 1822 worden afge schaft. In 1830, toen de behoeften steeds klommen, voerde men de kofi'ij-belastiug op nieuw in. De wet van 3 Juuij 183U bepaalde, dat van alle ingevoerde kofl'ijdie tot bintienlandsch verbruik zou overgaan, betaald zou wor den f 10 van de honderd pond, behalve de opcenten en het collectief-zegel. Ook bij deze wet trachtte de toenmalige Regering te doen, wat ook de tegenwoordige verlangt: dat is de bezwaren wegnemendie den handel bij zoodanige heffing treffen zou. Alle mogelijke bepalingen werden te dien aanzien gemaakt. En wat is nu het lot van deze wet ge weest? Dat zij nimmer in werking is kunnen gebragt worden. Het verzet daartegen was zóó sterk, van de zijde der natie als van die van den handel, dat men terugdeinsde voor de uitvoering. De wet van 3 Junij 1830 bleef eene doode letter. De geschiedenis der koffij-helasting wederspreekt het ar gument van den Minister van Finantiëndie eene zoodanige heffing "ongetwijfeld eene der minst drukkende belastingen" noemt. Wij twijfelen er aanof de Kamers zijne voordragt tot eene wet zullen maken. POLITIEK OVERZIGT. Men verwacht de bijeenkomst in het volgende jaar van een congres van gekroonde hoofden te Weenen. Mazzini verloochent in dc Unita Italiana zeer naïf zijn bondgenootschap met Garibaldi; evenwel ontveinst dat hoold der italiaansche revolutionnairen niet dat zijne blikken nog steeds naar Venetië gerigt zijn. Wie weet overigens welk ccn net van combinatiën onder zijne partij verholen is ge weest en welligt thans verscheurd is door de inhechtenis neming van de personen, die op 1 Octobcr de mo,ordtoo- neelen te Palermo hebben aangerigt; want, volgens de Llalïa, moeten deze zeer gewigtige feiten aan het licht hebben gebragt. Onder het opschrift Victor Emmanuel of een president heeft de lieer Alph. Assolant in den Courrier du Dimanchc. eenigc politieke beschouwingen geleverd, die aldus aanvangen: "Visschen, zcide de visscher, met welke saus wilt gij gegeten worden. Wij willen niet gegeten worden. Gij gaat van de zaak in quaestie af, zeide de visscher. Nu past Assolant deze gelijkenis toe op de Italiaansche quaestie, en hij verandert de zamenspraak op deze wijze: //Romeinen, wilt gij onderdanen zijn van den Paus of van Victor Emmanuel? Wij willen noch het een, nocli het ander wezen. Gij gaat van de zaak in quaestie af." De steller van het artikel, meer humorist dan politicus, zegt ten slotte: "De opvolger van Pius IX moge Garibaldi, Mazzini of wie ook wezenik voor mij zal gaan roepen als de overheid het vergunt: Leve de Romeinsche republiek! Maar de overheid zal het niet vergunnen. La France meldt dat Garibaldi aan eene Eugelsche deputatie heeft verklaard, dat hij niet voornemens was van een zijner plannen af tc zien, en dat hij daarom een manifest gereed maakt, waarin eenige belangrijke, onweder- legbare feiten aan den dag zullen worden gebragt. Men verzekert dat de, te Palermo gearresteerde personen die van moord verdaclit zijnbelangrijke mededeelingen aan dc justitie hebben gedaan. Dc Gazella van Turijn bevat een brief van Coiiforti, waarin hij verklaart, dat zijne reis naar Frankrijk en Italië geen politiek doel beeft en hij met geene zending van het gouvernement belast is. De kamer van koophandel te Messina heeft besloten het gouverne ment een stoom-oorlogsfregat ten geschenke aan te bieden. De Times berigt het volgende: Den soldaten is ver boden morgen Hydepark te bezoeken. Een proclamatie van Richard Mayne verbiedt het houden van meetings en het uitspreken van redevoeringen in dc parkenen waarschuwt het volk geen deel te nemen aan zulke bijeenkomsten, om dat de noodige maatregelen genomeu zijn tot handhaving van de openbare rust en orde. La Monde zegt Garibaldi protesteert tegen de am nestie, hem verleend; hij houdt zich niet voor schuldig; dientengevolge wil hij geen pardon. Als men de zaak uit een Garibaldiaansch en Piëmouteesch oogpunt beschouwt, dan zeker, is Garibaldi niet schuldig; hij kan het niet zijn in de oogeu van den heer Ratazzi, die naar Rome en Venetië wil gaan even als Garibaldi, die de éénheid van Italië even zeer wenscht als Garibaldidie met Garibaldihet regt der Italianen erkent om Rome te hebben als hun hoofdstad. Garibaldi's protest tegen de amnestie, stelt de zwakheid van het Piemontcesch gouvernement in nog sterker daglicht; het brengt den heer Ratazzi in eene nieuwe verlegenheid, maar de heer Ratazzi telt de bezwaren gering, als hij zijne por tefeuille cn zijn politiek te verdedigen heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1