M 152. Tweede Jaargang. 1802. •jjeföer, ITieuroeÖtej), IMfemsoorÖ, enj. WOENSDAG 12 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VA IV DEIV Verschijnt "WOENSDAG en ZATlTtDAG. Abonnementsprijs voor 3 waandenƒ1.30 Franco per post y „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgever S. Giltjes. POLITIEK OVERZIGT. Negen kandidaten worden reeds genoemd voor den Griek- sclien troon. Terwijl door een blad prins Napoleon wordt ge noemd komt la France met den aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk; voor beider kandituur zijnde kansen weinig als ze al ernstig waren. Dat men voor den aartshertog een andere kroon zoekt, nu de zaken in Mexico geenszins gunstig uitloopenis begrijpelijkmaar zou het Habs-burger huis voor era der zijnen, een troon aannemen door de revo lutie aangeboden De Grieksche wetg. vergadering zal in deze zaak beslissen moeten; tot zoolang die beslissing is gevallen blijft het gebied der kuiperijen in zake de troons opvolging geheel open. Enkele vreezen, dat de republikeiu- sche partij van Grivas te veel invloed in die vergadering zal erlangenzooals de zaken tot dusverre loopeuis de vrees daarvoor nog niet gevestigd. De 1 tal. aangelegenheden beginnen het voornaamste aan deel in de politieke discussiën weder te vorderen, nu in Griekenland alles rustig blijft. Meer en meer houdt men zich overtuigddat de zaken van Ttalië nog niet zoo ge heel ongunstig staan. Men acht de optreding van den heer Drouin te Parijs een overgang, om tot eene oplossing te geraken, die ten slotte wel in den geest der vrienden van Italië moet uitloopen. De invloed van keizerin Eugeuie moet trouwens door de steeds weinig voldoende bcrigten uit Mexico, eenigzins dalende zijn. De Mexicaansche ex peditie is door haar zeer aangewakerd; de keizer heeft zich daarover weinig te verheugen, want de Pransche hebben in dat warme zilverland steeds met zoo groote bezwaren te kampen dat men al te vreden zal wezenwanneer men op redelijke wijze van die zaak af is. Ook de berigten van gen. Forey luiden nog geenszins geruststellend. Een Eng. blad the Fvening Standard, spreekt van een planom thans te Washington eene poging te doenten einde een wapenstilstand tusscheu de Noordel. en Zuidel. Staten der Dnie te laten teekenen. Frankrijk, Engeland en Rusland zouden ziel) daartoe vereenigen. De stand der zaken in N. Amerika mogt voor zulk een welwillend voor stel gunstig schijnenmen acht het meerendeels nog gera den de gebeurtenissen hun loop te laten, in de hoop, dat de partij van den vrede in Noord Amerika van zelve zal toenemen en eene schikking zal mogelijk maken. Aan het berigt van de Fv. Stand, hecht men niet veel. Naar de berigten uit Amerika schijnt het voordeel weder eenigzins op de band der Zuidel. te zijn. Waarschijnlijk ten einde synopatiën voor het Zuiden tegen te gaan heeft de Unie-regering bevel gegeven, dat te New-Orleaus de katoenuitvoer zoo veel mogelijk bevorderd worde. Gelijk reeds gemeld werd bedraagt de geheele katoen voorraad, medege- rekend de oogst van 1862, nog geen drie millioeu balen, en zijn die eens afgeleverd en verbruikt, dan heeft men een tweede katoencrisis te wachten, daar er plan bestaat om, mogt de oorlog aanhouden, in 1863 geen katoen maar koorn te planten, en het zelfs na herstel van den vrede, lang zal duren eer de katoen-cultuur weder geheel georganiseerd is. De groote strijd in Amerika zal dus nog gcruimeu tijd, ook in Europa, naweén 'gevoelen. Dc prijs der Advertenties van 14 regels is 4-0 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegel regt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertenticn intezenden. Ingezonden stukken een dag Te Antwerpen treedt de versterkings-quaestie weder op den voorgrond. De gemeenteraad zich aangaande deze zaak in deputatie tot den koning wendende, was zeer koel ont vangen zoodat dc indruk daardoor en op de gemeenteraad èn op de bevolking, eene zeer gevoelige indruk heeft ge maakt. Den Ssten dezer hield de gemeenteraad eene verga dering met gesloten deuren, om te beslissen hoedanig zicli te gedragen tegenover liet door den koning gegeven antwoord. Al de sprekers gaven hunne verontwaardiging te kennen over de wijze, waarop hun audiëntie was verleend. Zelfs de heer Loos verklaarde, dat de ontvangst bij den koning, hem als burgemeester van Antwerpen en als menschdiep .gekwetst had. De groote meerderheid wildedat dc raad in corpore zijn ontslag moest nemen. liet col- legie van burgemeester en schepenen wenschte, dat een openbaar protest zou gedaan worden, doch dat de raad op zijn post zou blijven. Ten slottelegdeu 21 van de 25 raadsleden hun mandaat neder. Gedurende de zitting was intusschen de volksmenigte op de groote markt geweldig aangegroeid. Ruim 4000 menschen stonden voor het stadhuisen toen de raadsleden na afloop der zitting dit verlieten, klonken de kreten//Leve do ontslagnemersHoera voor dc ware AntwerpenaarsWeg de kasteelenToen de burgemeester met de schepenen het stadhuis verlietenwerd er hier en daar onder de volksmenigte gemord en zelfs gefloten. Eeni- ge raadsheeren vergezelden den burgemeester tot aan diens woningzij werden gevolgd en omringd door de steeds aan groeiende volksmassa, onder gemor, gefluit en geschreeuw. Zelfs werd er geroepen: //Weg met de verraders!" Ook op de schoenmarkt voor den woning van den gouverneur wer den kreten van misnoegen geuit en //Weg met de kasteel- mannen geroepen. Dc politie was zeer talrijk opgekomen doch gedroeg zich zeer verstandig. MIEIT'WSTIJDXITG'EIT. Helder, Nieuwediep Willemsoord, enz. 11 November 1862. Het alhier in aanbouw zijnde schroefstoomschip 3e kl. Prinses Maria, begint zijne voltooijing te naderen, cn zal naar wij vernemen op Woensdag 19 dezer te water worden gelaten. -Ter aanvulling van het berigt, in ons vorig No. aangaande den op de Haaks verzeild geraakten Noordscben brik,kunnen wij berigten dat de vier personendie zich nog aan boord be vonden, en naar alle waarschijnlijkheid reddeloos verloren warenzich voor het aan stuk slaan van het schip bij elkan der hebben gevoegd en zich vastgeklemd aan de op liet dek staande roef, die gelukkig in zijn geheel van het schip is afgeslagen, en waarmede zij door de branding der Haaks zijn gedreven, tot voor de llelderscbe kust, van waar bun angstgeschrei des avonds ten 8 uur het eerst werd opge merkt door den brigadier der rijks-veldwacht alhierdie zich onmiddelijk tot eenige sloeperlieden wendde om adsistentie; deze immer bereid tot het redden van schipbreukelingen, met opoffering van eigen welzijnbragten hunne ranke vaartuigen te water. Jan Stol, JacobSto), Lodewijk Schendclaar en Aart

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1