J\d. 157. Tweede Jaargang. 1802. |eföer, JTieumeDiep, WiffemsoorÖ, 015. ZATURDAG 29 NOVEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 l'Vanco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan dcnTJitgevcr S. Giltjks. De prijs der Advertenties van 14 regels is 40 Centen voor elkeu regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uiir, gelieve mende Advertentiën iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Dc Jonker-partij in Pruisen. In Pruisen heeft de regering één geliefkoosd hoofddoel: het soldaatje spelen. De ingezetenen hebben dan ook ruim schoots gelegenheid om daarvoor offers op het aldaar des vaderlands te kunnen storten, daar die zucht het land zoo duur komt te staan dat de begrooting van oorlog de helft van alle staatsinkomsten behoeft. De organen der aristo cratie verbloemen dien toestand nietmaar noemeu hem door de noodzakelijkheid geboden. Men heeft er van dien kant openlijk op geroemd, dat de tegenwoordige afstammeling uit het Hoheuzollernsche huis voor alles "soldaat" was die eene stipte gehoorzaamheid vorderde. Wilhelm I, geheel ver blind door zijne dwaze voorliefde voor het krijgswezen heeft zich niet ontzien aan eene volksdeputatie ruiterlijk te verklarendat het gedrag der volksvertegenwoordiging hem gegriefd had, ofschoon zij enkel gebruik had gemaakt van het regt haar bij de grondwet toegestaandat in eene wij ziging van de begrooting van oorlog bestond. Hij voegde er zelfs in dreigenden zin de woorden aan toe, dat hij de regten der kroon ongeschonden zou weten te handhaven. Het gevolg van die verwikkelingen is dan ook geweest dat de regering thans op een ongrondwettig standpunt staat, daar het Heerenhuis heeft kunnen goedvinden, om de door de volksvertegenwoordiging gewijzigde begrooting ouder de bank te werpen en het oorspronkelijk regeringsontwerp aan te nemendat nu de regering tot rigtsnoer schijnt te wil len nemen. De Pruisische militie moet bij voortduring 3 jaren onder de wapens komen, ofschoon in andere rijken, als Hanover, de exercitie in de helft van dien tijd, in Ne derland in het -l gedeelte kan worden aangeleerd. In Prui sen is dus het bestuur van den staat aan handen toever trouwd, die de hulpbronnen des lauds, in plaats van ze voor het algemeen te besteden, met do hoogste zelfvoldoe ning wegwerpen tot uitrusting van een leger, dat in dc garnizoenen zijnen tijd slijt, en de nijvere bevolking dwingt om hunne beroepen te laten varen en een gcruimen tijd met het aan- leeren van de behandeling der wapens te dooden, 0111 dat dc Koning het wil. In plaats van haren tijd hare zorg en hare ge negenheid te wijden aan het volk door de vermeerdering van de hulpbronnen zijns bestaans, onttrekt de regering de jonge lieden in de kracht huns levens aan den landbouw en de nijverheidplaatst ze in de gelederenwaar zij op de 011- beschoftste wijze door de officieren die voor het groote mccrendeel van adel zijnworden behandeldzoodat zelfs geheele compagniën, door dc brutaliteit der superieuren tot liet uiterste gedreven de gehoorzaamheid opzeggen en allen door overmagt tot hunnen pligt moeten worden gebragt. De regering blijft bij haar streven volhardenin weerwil dat zij den wil des volks verneemtdat zijne afgevaardigden bij" hunnen terugkeer uit de vergaderzaal thriomphantelijk is tegemoet gesneld, een sprekend bewijs der onderlinge sym pathie tusschen volk en vertegenwoordiging. De feudale- of zoogenaamde jonker-partij zat niet stil en het ontbrak niet aan demonstratien in tegenovergcsteldcn zin door het tot den koning afvaardigen van deputatiën, door hevige dagblad-artikelen, door het schorsen van ambtenaren, afgevaardigden en wat dies meer zij. Wij zullen niet verder in de inwendige staatkundige en maatschappelijke bijzonderheden van dat land treden. 1 let is ge noegzaam bekend op welke wijze de Duitschers^en^bij name de Pruisen, worden geregeerd, en of deze wijze van regeren geschikt is om dc harten des volks te winnen'[mogen] wij met het volste regt betwijfelen. I11 weerwil der krachtige houding der Kamer bij de laatste beraadslagingen, is de jonkerpartij niet te ligt te achten. Zij bezit [onmiskenbare talentenveel vermogen en grooteu invloed. Zij is magtig, ook door eenheid van beginsel en eenstemmigheid in haro handelingen. Zij bestaat uit de aanzienlijken des lands en heeft groote offers voor haar beginsel veil. Ziedaar eene ge duchte spanning tusschen de zonen van eene natie, tusschen den adel en het volk, die de treurigste gevolgen kan na zich slepen. Maar ziedaar dan ook een zeer gewigtig tecken des tijdsdat zich juist in Pruisen openbaart, gehecht als het an ders is aan zijne constitutionele regeringsvorm en andere staats instellingen, en hetwelk gewigtiger kan zijn in oorzaak en gevol gen dan men misschien oppervlakkig wel zou vermeenen. Yelo en gewigtige oorzaken zijn daar, om zulk een stand van zaken begrijpelijk te maken. De adel blijft nog steeds zeer gehecht aan de middeneeuwsche voorregten, overheersching en zelfverheffing boven het volk, hoewel die eigenschappen des adcls door de eeuwen en de beschaving gelouterd zijn, is toch het grootste deel van veroordeel en minachting jegens het volk blijven bestaan. Maar ook het volk heeft door de eeuwen en die beschaving gewonnen, zeer veel gewonnen. Het ouderwijs de drukpers, de kunsten en wetenschappende middelen van.vervoerdit alles door den tijd verbeterd en veredeld, moest strekken om de volken te doen beselfen dat ook zij kinderen waren van één vader, vanéén groot gezin, dat ook zij mot een heerlijken geest en aanleg voor het sclioone edele en goede waren bezield dat ook zij meuschen waren. Zi j kwamen tot het gevoel van zelfbewustzijn en eigenwaarde, door verdiensten alleen ont wikkeld en niet aan vergulde ketenen geklonken door vor stengunst en nietsbeduidende eeretitels. Dat gevoel van eigenwaarde bij de volken ontwaakt meer en meer, en naarmate men het zal trachten te onderdrukken zal het losbarsteu met al hare vreeselijke kracht. Ook wij hebben onze feudale partij. Ongelukkig het land waar rang en voorname standzonder eenige andere verdiensten, wordt voorgetrokken, en wezen lijke verdienste dikwijls wordt achteruit gezet en in haren vluït belemmerd en ontmoedigd. POLITIEK OVERZIGT. In de zitting van de Tweede Kamer van gister is het Hoofdstuk Marine aangenomen met 45 tegen IC stemmen, nadat alle uitgaven voor pantsering daarvan waren afgenomen. Wie zal er koning van Griekenland worden Dit is de vraag die de dagbladpers van Europa voor het tegenwoordige niet weinig bezig houdt. De candidatuur van Prins Alfred van Engeland is in den laatsten tijd van overwegend be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1