M 165. Tweede Jaargang. 1862. V JjefÖer, JTieutoeÖiep, WiffemsoorD, enj. ZATURDAG 20 DECEMBER. (INGEZONDEN.) NIEUWE COURANT VAX DEX Verschijnt "WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Wen abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan denUitgeverS. Gii.tjks. De prijs der Advertentikn van 14 regels is 4 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Op weinige plaatsen van ons land is liet van zooveel belang als hier, om met eenige waarschijnlijkheid iets van het weder te kunnen voorspellen. Want niet alleen de zeeman, die wacht op den oostewind, maar ook zijne fa miliebetrekkingen zelfs allen wier bedrijf meer of minder met de scheepvaart in betrekking staat, hebben bij het aanstaande weder een wezenlijk belang. Vooral is het voor onze zeevarendenbelangrijk te weten of er gevaar isdat zij, welligt met schoon weder uitgezeild, reeds spoedig door een aankomenden storm op onze kusten worden teruggeworpen. Indien men zoo iets had kunnen voorziendan zou geen voorzigtig gezagvoerder, hoe voortvarend anders, de veilige haven verlaten hebben. Voor de kennis van het weder (Meteorologie) hebben zich in de laatste jaren dan ook velen zeer veel moeite gegeven. Men heeft naauwkeurige en goed geregelde waarnemingen gedaan, niet slechts hier, door den heer C. van der Sterr, maar nagenoeg evenzoo te Groningen, Utrecht, Vlissingen en Maastrichtmen heeft dat alles jaren lang te boek ge steld en zoo kou men dus een overzigt krijgen van de weersverschijnselen, over eene groote uitgestrektheid en over een geruimen tijd. De Hoogleeraar Buys Ballot, Hoofd-directeur van het Meteorologisch Instituut te Utrecht, heeft het eerst mede gedeeld dat uit die tabellen van waarnemingen een paar hoogst belangrijke gevolgtrekkingen te maken zijn. De Hooge Regering heeft toen in Mei 1860 den Rijks-te- legraaf dienstbaar gesteld voor het overseinen van de da- gelijksche gelijktijdige waarnemingen naar de voornaamste zeeplaatsen, en bepaald, dat die aldaar in het havenregister zouden worden ingeschreven, ten gerieve van hen, die zulks mogten verlangen te weten. Door de zorg van het Plaatselijk Bestuur worden nu die waarnemingen op vier plaatsen in de Gemeente zoo spoedig mogelijk ter algemeene kennisse gebragt, cu het is daarom niet ongepast, om een paar regels voor het herkennen van aanstaande windrigling en slorm langs dezen weg meer algemeen bekend te maken. Voor eene volledige uiteenzetting en verklaring is het hier echter de plaats niet, en wij verwijzen daarvoor naar de boekwerkjes in de onderstaande noot genoemd, waarvan toch het eerste in veler handen is. Tot een juist begrip van die weerkundige opgaven is het noodig te weten, dat de barometer voor iedere plaats eene gemiddelde hoogte heeft, die weder naar de verschil lende tijden des jaars eenigzins wordt gewijzigd. Deze ge middelde hoogte noemt men de normale hoogte, en nu heeft men opgemerkt dat het weder in betrekking staat tot de afwijkingen van dien normalen stand op verschillende plaatsen. Omdat echter de wezenlijke stand nu ouder en Volks-Almanak voor 1859 uitgegeven door de Maatschappij „tot Nut vau 't Algemeen;" hl. 50 tot 61. Brrs Iïam.ot. Eenige regelen voor aanslaande weersveranderingen in Nederland, voornamelijk in verband met de dagelijkschc telegraphischo seinen. Utrecht. 1860* F. H. Ki.eix. Verklaring van de tclcgraphische meteorologische seinen, 's Ilagc hij F. van Stadcn pr. ƒ0.25. dan hoven de normaal is en dat dit ligt verwarring kan veroorzaken bij het overseinen en overschrijven, voegt men bij de afwijking altijd 50 strepen hij; voor 19 Decem ber bijv. leest men in die opgaven IIeldeii 36.46, het geen dus beteekent13.54 strepen beneden den gemiddelden of normalen stand. Staan dus in de 2e kolom voor de barometer-afwijking de getallen boven 50dan staat de barometer op die plaatsen zooveel te hpog. In dit geval regent het zeldzaam en dan nog meestal zeer weinig, ook is de wind dan in het algemeen gematigd. Zijn de getallen voor de barometer-afwijking echter lager dan 50 dan is de stand ook zooveel te laag, men heeft dan kans ,sm regen te krijgen, te meer hoe lager de stand is; ook is de wind dan gewoonlijk sterker, vooral wanneer de daling snel heeft plaats gehad. Doorgaans heeft men bij eene langzame rijzing schoon, bestendig weder te wachten; snelle rijzing geeft dikwijls onbestendig weder. De bovenstaande regelen waren echter reeds lang bekend en kunnen vooral nuttig zijn voor personendie een baro meter of weerglas bezitten en dus meermalen daags kunnen acht geven op de rijzing en daling van de kwikkolom. Uit de gelijktijdige waarnemingen op verschillende plaat sen, die nagenoeg op de vier uithoeken van ons land gelegen zijn, en die ons kort daarna, door den telegraaf bekeud worden gemaakt, kan men met veel waarschijnlijkheid deze gevolgtrekkingen maken, die bijna woordelijk aan den Hoogleeraar Boys Ballot zeiven ontleend zijn. Indien in het Noorden des Rijks de barometer hooger staat dan in het Zuidenzal de wind eene O in zijn naam voeren (dat is: Oostelijk zijn) bijna zonder uitzondering. Is het eens eene enkele maal anders, dan slaat de wind waar schijnlijk tot storm over. Een verschil van 4, 5 of 6 stre pen duidt wel eene sterke en langdurige Oostewind aan maar voor storm is dan geen gevaar. Indien in het Zuiden des Rijks de Barometer hooger staat dan in het noordon zal de wind eene W in zijn naam voeren (dat is: Westelijk zijn), insgelijks bijna zonder uitzondering; is en blijft de wind dan toch Oostelijk, zoo komt er goed weder. Indien bet verschil in barometer-stand van Maastricht of Vlissingen, boven Groningen of den Helder meeii dan vier Ned. strepen bedraagt, dan is er gevaar voor een Westelij ken storm;en bijna nooit komt een storm voor, zonder dat zulk een verschil voorafgaat. In de jaren 1857, 1858 en 1859 bedroeg dat verschil 121 malen meer dan vier strepen, 48 maal klom de wind daarop nog denzelfden dag tot boven de 30 ffi op de vier kante Ned. el; daarbij komt nog dat soms de wind, eerst den tweeden of derden dag na zulk verschil en terwijl dit voortduurt, die kracht erlangt; te spoedig dus, dan dat schepen, die den storm te gemoet gaan, de volle zee kun-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1