IjefÖer, JlieumeÖiej), WiffemsoorÖ, C115. M 164. Tweede Jaargang. 8 862. WOENSDAG 24 DECEMBER. NATIONALE MILITIE. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATERDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan dcnUitgeverS. Gii.tjes. De prijs der Adveutentien van 14 regels is 40 Centen voor elkeu regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advcrtentiën intczenden. Ingezonden stukken ecu dag vroeger. Uithoofde van het Kersfeest zal liet eerstvolgende nom- mer op Zaturdag avond a. S.worden uitgegeven, in plaats van op Vrijdag. Van wege het Gemeente-Bestuur van den Helderwordt het navolgende ter kennisse der Ingezetenen gebragt: JE3i«rm] OPROEPING TER INSCHRIJVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER-, Gezien de artt. 15 tot 20 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie, van den 19 Augustus 1S61, Staatsblad No. 72); Brengen de navolgende wetsbepalingen ter kennis van de ingezetenen Dat alle mannelijke ingezetenendie op den 1 Januarij aanstaande hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, verpligt zijn zich ter inschrijving voor de Militie aan te geven tus- schen den 1 en 31 Januarij a. s. Zij die zich na deu 31 Januarij, doch voor den 31 December 1863, ter inschrij ving aanmelden, worden alsnog ingeschrevendoch verbeu ren eene boete van f25 tot f 100 en dat zij, die eerst na het intreden van hun 19de jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20ste jaar, ingezetenen worden, eveneens tot die aangifte verpligt zijn, zoodra zij de hoedauigheid van inge zeten verkrijgen. Dat voor ingezeten wordt gehouden: 1". Hij, wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of, zijn heiden overleden, wiens voogd ingezeten is, volgens de wet van 28 Julij 1850, Staatsblad N°. 44), luidende art. 3 dier wet aldus: „Gevestigd of ingezetenen zij11 die binnen het Kijk in Europa hebheu gewoond „a. Gedurende de drie laatste jaren „b. Gedurende achttien maanden na aan het Bestuur hunner woon plaats het voornemen tot vestiging te hebben verklaard „Nederlanders zijn: gevestigd of ingezetenen, die gedurende „de laatste achttien maanden Imnne woonplaats binnen het „Rijk van Europa hebben gehad. Nederlandersdie ter zake van 's lands dienst in een vreemd „laud wonen, worden voortdurend als ingezetenen beschouwd. De bepalingen van ingezetenschapin bijzondere wetten voor komende, gelden alleen voor zooveel betreft de onderwerpen „in die wetten behandeld." 2°. Hijdie geene ouders of voogden hebbende, op 1 Ja nuarij a. s. gedurende de laatste achttien maanden in Nederland verblijf zal hebben gehouden. 3°. Hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt. Dat voor ingezeten niet gehouden wordt de vreemdeling, behoorende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Dat voor de Militie niet wordt ingeschreven: 1°. De in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; 2°. De in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten. Dat de inschrijving behoort te geschieden: 1°. Van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden de moederof zijn beiden over leden, de voogd woont; 2°. Van een gehuwde en van een weduwnaar, in de ge meente waar hij woont. 3°. Van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. 4°. Van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. En worden diensvolgens bij deze opgeroepen alle manne lijke ingezetenen dezer gemeente, die in dezen jare den 1 Sjarige leeftijd hebben bereikt of nog zullen bereiken, en mistdicu degenen, die geboren in de jaren 1844, op den eersten Januarij 1863 hun 19Jo jaar zullen zijn ingetreden, om zich ter inschrijving voor de Militie, bij hen, Burge meester en Wethouders, aan te geven in het Raadhuis der Gemeente, op den 2a of een der volgende dagen van de maand Januarij, des morgeus tusschen 9 en 12 ure, zullende zij, die eerst na het intreden van hun 19de jaar, doch vóór het volbrengen van hun 20ste ingezeten worden, en dus mede verpligt zijn zoodra zij die hoedanigheid verkrijgen, zich ter inschrijving voor de Militie aan te gevende aan gifte kunnen doen ter plaatse en uur hierboven omschreven. Burgemeester cn Wethouders verwittigen verder de inge zetenen: Dat, welke aanspraak op vrijstelling van dienst iemand ook zoude vermeenen te hebben, de aangifte ter zijner in schrijving niettemin behoort te geschiedenterwijl bij onge steldheid, afwezigheid of onstenteniszijn vader, of, is deze overleden, zijue moeder, of, zijn beide overledenzijn voogd tot het doen van aangifte gehouden is. Dat, ter voorkoming van onaangenaamheden, welke voor de ingeschrevenen volgen moeten uit eene verkeerde spelling van naam of uit eene onjuiste opgave van don dag der geboorte, de belanghebbenden moeten medebrengen een Extract uit hunne geboorte-actehetwelk kosteloos kan worden verkregen. Verzuim van aangifte ter inschrijving wordt gestraft vol gens de Wet. Helder, 19 December 1862. Burgemeester en Weihouders voormocind STAKMAN BOSSE, Burgemeester L. VER] IE Y Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1862 | | pagina 1