M 272. Vierde Jaargang. 18< DefÖer, JlteuioeÖtep, IMfemsoorö, en^. WOENSDAG 6 JANUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATÜRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post B 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den UitgeverS. Giltjes. De prijs der Advertentie* van 1—4 regels is 49 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentiéu intezenden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. Onder de Nieuwjaarsgroet, iu ous nommer van 1 Januarij zijn geplaatst 289 namen; er is ontvangen, of liever te be schikken over f145.aan de verschillende armbesturen iu deze gemeente is opgave gevraagd van het aantal der bedeeld wordende armen; die opgaven zijn nog niet allen ingekomenom die reden hebben wij tot ons leedwezen de gelden nog niet kunnen verdeelen en in dit nommer de uit slag daarvan kunnen mededeeleu. Wij zijn genoodzaakt dat tot een volgend nommer uit te stellen. POLITIEK OVERZIGT. -In ecnc proclamatie van 1 Januarij, onder dagteekening /an 31 December uitgevaardigd, door den prins van Augus- .enburg, onder den titel van hertog van Sleeswijk-Holstein eest menIk heb mij aan uwe roepstem niet willen ont rekken en vervul een duren pligtwanneer ik de zorgen 'au dezen ernstigen tijd met u draag. De bond-executie ras van den aanvang af niet tegen mijne regering gerigt is thans doelloos geworden. Ik ben overtuigd dat ook e bond de oorzaakdie hem tot het instellen van een be tuur door commissarissen noopte, als uit den weg geruimd zal beschouwen. Ik verwacht dat mijne getrouwe onderda nen met het voorloopig bestuur van den bond alle conflic ten zullen vermijden. In Lauenburg is door de de bondscommissarissen eene be kendmaking afgekondigd gedateerd Altona 28 Deo., inhouden de dat de autoriteiten in de hertogdommen voortaan in hunne officiële stukken niet meer zullen vermelden dat zij hande len in naam des Konings; voorts dat de Deensche wapen borden van de landsheerlijke gebouwen moeten worden wegge nomen en dat het aati de ambtenaren in dienst fungerende verboden is de Deensche kokarde te dragen. De Morning Herald verzekertdat naar Berlijn en Weenen dépêches zijn gezondende verklaring inhoudende dat En geland bij eene eventuele poging tot schending der territo riale regten van Denemarkenverpligt zou zijn het zooveel mogelijk, en wel materieel bij te staan. Men verneemt van alle kanten, dat de Fransche regering niet voornemens is, alleen voor Denemarken in de bres te springen. Op het voorstel van Engeland tot het houden van een congres in zake de hertogdomrnenkwestiemoet zij echter geantwoord hebben, dat zij zoodanige bijeenkomst voorbarig acht, dat de onderteekenareu van het verdrag van Londen niets te beraadslagen haddendan als het es sentiële van bet verdrag het opvolgingsregt van koning Christiaan, bedreigd wierd. Ook beeft zij geweigerd een protest tegen het voorstel tot bezetting van Sleeswijk te teekenen, zoo lang dat voorstel niet zou zijn aangenomen. Zij beeft evenwel er in bewilligd, ter zake van dat voorste', te Berlijn en te Weenen eenige aanmerkingen te maken, en opheldering omtrent de strekking te vragen hetgeen bij de verzonden depêches geschied moet zijn. Uit Italië meldt men dat koning Victor Emmanuel aan aan de deputatie der kamer van afgevaardigden, die hem kwam gelukwcnschenzijn leedwezen heeft betuigd dat 1863 geen gunstige 'gelegenheid heeft aangeboden om de wedergeboorte van Italië volledig te bevestigen. Yoor 1864 bestaan evenwel verwikkelingendie de gewenschte gelegen heid kunnen aanbieden. Het land kan in dat geval op hem rekenen even als hij alsdan op het land rekent. Bij de op 1 Januarij op de Tuilleriën gehouden nieuw jaarsreceptie heeft de pauselijke nuntius namens de aanwe zigen het woord gevoerd. De keizer heeft zijn dank betuigd voor de ontvangen gelukwenschen. Hij zag daarin een gelukkig voorteeken voor het nieuwe jaar. Hij uitte de hoop, dat de verwikkelingen, waarvan som mige gedeelten van Europa thans het tooneel zijn, uit den weg zullen geruimd worden door den geest van verzoeningdie de gekroonde hoofden bezielt, en dat de vréde alzoo onge stoord bewaard zal blijven. Volgens de avondbladen heeft de Keizer zich daarna regtstreeks tot den Amerikaanschen gezant gewend en de hoop geuit, dat het jaar 1864 getuigen zal wezen van de verzoening tusschen Zuid en Noord. Men spreekt weder van een zeer vreemdsoortig plan van Napoleon III om de Romeinsche questiën tot een goed einde te brengen. Napoleon zou namelijk besloten hebben om Victor Emmanuel te bewegen, dat hij in naam aan den H. Stoel de Marken en Umbrie afstond. Hij zou er als de vicaris van optreden en de Paus genoegen nemen met dat bezit in naam, hetwelk echter iu geestelijk opzigt geheel reëel zou zijn. Om deze concessie vat! Victor Emmanuel te verkrijgenzou Pius IX hem ook in naam de stad Rome afstaan. De koning van Italië zou blijven resideren te Tu rijn. Slechts het ltaliaansch Parlement zou in die hoofd stad zijn zetel vestigen en een gedeelte der eeuwige stad bezet worden door een ltaliaansch leger, en wel zoodanig, dat men, naarmate de zaken iu haar normalen staat waren teruggekeerd, de Fransche troepen van daar langzamerhand zouden terugtrekken. Dit is zeker een vreemd planen toeh schijnt het in vol len ernst door den ex-minister Pasolini aan de Engelsche Regering te zijn onderworpen en rekent men te Turijn er op, dat het tot uitvoering zal komen. 1TIB TT TT S T IJ D 11T 3- IS 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 5 Januarij 1864. Op Zondag jl. hield de zangvereeniging Cecilia hare ge annonceerde uitvoering. Weinig tijds vóór het uur waarop de vergadering was bepaalddeed zich een tal van omstandigheden opdie naar onze meening ieder op zich zelf de uitvoering niet alleen moest belemmeren, maar onmogelijk maken. Het bestuur wist echter door hare hulpmiddelen zoo niet in alles, dan toch in zeer veel, op gepaste wijze te voorzienwaar door èn bestuur èn werkende leden eene mate van zatnen- werking en energie aan den dag hebben gelegd die allen lof verdient. De Rederijkerskamer Olympiahield op gisteren avond in het lokaal Tivoli eene voordragt vatt het historisch dra"-"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1