JU 275. Vierde «laargang. «geföer, JiieutoeÖiep, WiffemsoorÖ, euj. ZATURDAG 9 JANUARIJ. NIEUVE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post u n „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post- directenren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyertentïen van 1—4 regels is -10 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. De in liet nommer van l Januarij jl. geplaatste Nieuw jaarsgroet, heeft opgebragtƒ145. Nog bijgevoegd0.04 Totaal 145.04 Die som, verdeeld over liet aautal bedeeld wordende ar men bij de verschillende armbesturen in deze gemeenteten bedrage van 392, bekomt elk tot zijn aaudeel 37 centen; die bij de eerstvolgende bedeeling extra aan ieder hunner zal worden uitgereikt door de welwillende bemiddeling van ge noemde armbesturen, waaraan de gelden zijn afgedragen, als volgt: Aan het Burgerlijk Armbestuur voor 133 bedeelden 49.21 Hervormd ïtoomsch Kath. n Israëlitisch Oud R. Kath. Doopsgezind Clir. Afg. Geref. Herst. Ev. Luth. Evang. Luth. 130 74 17 12 4S. 10 27.38 6.29 4.44 2.96 2.96 2.22 1.48 Totaal ƒ145.04 POLITIEK OVERZIGT. Daar de telegrafische gemeenschap met Koppenhagen thans dikwijls afgebroken is, ontvangt men nopens de gebeurtenis sen te Koppenhagen in de laatste dagen slechts onvolledige berigten. Naar men verneemt dringen de bondstroepen niet verder in Sleeswijk-Holstein door, ten gevolge van de zware vorst. De eenige hoop op eene vredelievende schikking der kwestie bestaat thans nog slechts in de door Engeland voorgestelde Europesche conferentie. De gezanten van Pruisen en Oosten rijk bevinden zich nog te Koppenhagen. Hun vertrek zal echter, zoo niet vroeger, althans plaats hebben zoodra de Duitsche bondstroepen werkelijk toebereidselen maken om Sleeswijk binnen te rukken. Uit Bucharest wordt berigt, dat de krijgstoerustingen in de Donau-vorstendommen aanhouden. Onophoudelijk komen er bezendingen wapens en oorlogsbehoeften uit Prankrijk en Belgie aau. Men brengt een en ander in verband met de oorlogzuchtige bedoelingen die aan het koningrijk Italië worden toegeschreven. De Russische regering gaat voort met het nemen van de meest willekeurige maatregelen tegenover de Polen. Reeds werd melding gemaakt van de loyauteits-adressenwelke aan de Israëlitische kooplieden te Warschau ter onderteekeniug worden aangeboden. Zijdie niet bij de commissarissen van politie verschijnen, krijgen een politie-beamte bij zich aan huis, om hunnen naam op het adres te teekenen. Bij elke uitnoodiging wordt de opmerking gevoegd, dat «volstrekt geen dwang zal worden gebezigd", dat de commissaris ech ter «vriendschappelijk" den raad geeft, zich aan eventuele nadeelige gevolgen niet bloot te stellen, daar hij in last heeft diegenen aan te teekenen die weigeren. De joodselie bevolking van Warschau bestaat uit. bijna 50,000 zielen. De regering zal dus gemakkelijk eene groote massa onder- teekeningen verkrijgen enals tweede voordeelden sedert drie jaren sluimerenden godsdiensthaat der Poolsche bevol king weder opwekken, want de Poleu zullen het aan de Israëliten zeker niet vergeven dat deze zich door een adres van de Poolsche zaak losmaken. In de laatste dagen van December zijn weder 600 gevan genen van de citadel van Warschau naar Rusland gedeporteerd zoodat de kerkers weder voor het opnemen van nieuwe ge vangenen beschikbaar zijn. Volgens Baily-News zou aartshertog Maximiliaan voor nemens zijn zich binnen kort naar Parijs te begeven, om vervolgens te Saint-Nazaire aan boord te gaan van een stoomschip, dat hem naar Vera-Cruz zou overbrengen. Ook wil men weten, dat de aartshertog geheel en al heeft afgezien van zijn oorspronkelijk plan om de aanvaarding van de Mexieaausche troon afhankelijk testellen van eene volks-steminingdaar hij de door de Pransche wape nen gemaakte vorderingen thans als een voldoenden waarborg beschouwt. Dat de jeugdige koning van Griekenland Athene zou verlaten hebbenwordt heden tegen gesproken. Hij is echter in groote moeijelijkheden over het ministerie en de legeror- ganisatie, die hij met den minister van oorlog heeft vastge steld, maar die bij den pres. minister Bulgaris tegenstand vindt. 1TIE "J TT S IT D 11T 3 E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoordenz. 8 Januarij 1864. Gedurende het jaar 1863 zijn in deze gemeente 675 kinderen geboren, 422 personen overleden, daaronder begre pen ook personendie slechts tijdelijk in deze gemeente verblijf houden, en 175 huwelijken gesloten. Naar_wij vernemen is door het burg. armbestuur be sloten om op Maandag aanstaande aan te vangen met het uitdeelen van warine spijzen aan behoeftigen en dat die uitdeeling voorloopig, dagelijks zal plaats hebben. Het Amsterdamsche Tooneelgezelschap onder directie van de heeren van Ollefen en Haspels, zal op Donderdag a. s. hare te geven reeks van voorstellingen alhier aanvangen met het beroemde tooneelstuk: Be Giftmengster. (Zie ad vertentie hier achter). Dit gezelschap heeft hier in de laatste jaren eene zoo gunstige reputatie achtergelaten dat wij het overbodig achten om hier een enkel woord van aanbeveling bij te voegen. Sedert geruimen tijd werd dit gezelschap door velen met verlangen te gemoet gezien. Tot commies bij 's ri jks belastingen te Wieringen is benoemd de heer K. A. Sonstral. Door de Nederlandsche-Stoombootmaatschappij te Rot terdam, is ten behoeve van de marine aangenomen het herstellen der stoomwerktuigen van een raderstoomschip, bestemd voor Oost-Indië, en zulks vooreen bedrag van f45,800.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1