M 274. Vierde Jaargang. 186/r& NIEUWE COUBANT VAX IJEN .geföer, JlieumeÖtep, Widemsoorö, enj. Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Ahonnementsprijs voor 3 maau<leji1.30 Franco per post «1.50 Alen abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. WOENSDAG De prijs der Ad vertes tien van 1—4 regels is 40 Centen voor elke regel inecr 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Voor des Bingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve meu de Advertentiën intezendeu Ingezonden stukken een dag vroeger. 15 JANUARIJ. 1TIB TJ TT S T IJ D I KT 3- S 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 12 Januarij 1S64. De buitengewone vergadering der rederijkerskamer Olympiagehouden ten voordeele der algemeene armen binnen deze gemeente, beeft na aftrek der noodigste on kosten opgebragt, de som van f47.635. De adelborst le kl. J. C. de Borst Verdoorn, thans non-actief, wordt met den 16 dezer geplaatst op Z. M. transportschip Heldin liggende alhier. Naar wij vernemen zal het op 's rijks werf alhier aangebouwde sehroefstoomschip Prinses Muria met 1° Mei aanstaande in dienst gesteld worden. Het bol of casco van het Russische brikschip IFilliam heeft Zaturdag avond jl. in publieke veiling opgebragt: f3530 Kooper de heer M. S. Spreuger, van Amsterdam. De voortreffelijkheid van de haven het Nieuwediep boven zoovele andere binnen- en buitenlandsche havens, zal tegenwoordig wel geen tegenspraak meer te lijden hebben. De meer dan benoodigde diepgang der zeegaten is dikwijls genoeg bewezen en blijkt tegenwoordig uit de tabel die van tijd tot tijd in dit blad wordt opgenomenvermeldende al de schepen die met meer dan 50 palmen diepgang de zeegaten passeren. Maar wat meer is, en vooral in deze dagen ver melding verdient is, dat niettegenstaande vele havens thans door het ijs zijn gesloten wij hier dagelijks de schepen onze haven zien binnenvallen en uitzeilen. Welke groote dien sten zou deze haven de binnenlandsche uitvoerhandel thans niet kunnen bewijzen, indien de spoorverbinding gereed was. Van wege de Noord- en Zuidhollandsche Redding- maatschappij is door haren Commissaris alhier, den lieer J. van Herwerden, een zilveren medaille uitgereikt aan Klaas Dnit, schipper van de reddingboot. Aan de eene zijde leest menNoord- en Zuidhollandsche Redding maatschappij opgerigl in den jare 1824; aan de andere zijde staatKlaas Duit, Lady Mary Stuari en Amsterdam 1 en 3 November 1S63. Het doet ons genoegen, dat aan dien wakkeren en inensch- lievenden zeeman deze eervolle onderscheiding is te beurt gevallenen wij kunnen niet nalaten bij deze gelegenheid te vermelden, boe dikwijls hij zijn leven voor schipbreuke lingen gewaagd heeft. Klaas Duit heeft zich verdienstelijk gemaakt bij de red ding der equipage van een kofschip, kapt. Wiersma; van liet kofschip Rosema-, van een Hollandsche brik, kapt. de Jong; in 1843 van de Vesta; in 1852 drie bootsgezellen; van de kof Pelronellakapt. Addens, met zijn eigen boot, omdat er geen reddingboot was; in 1863 van de Lady Mary Stuari, kapt. James Bervic, van de Noorderhaaks (voorheen nooit gebeurd)en een paar dagen later van de bark Amsterdamkapt. Wehdemeijer. En bij eenige reddingen die uit het geheugen zijn geraakt. Hij is in het bezit van een aantal vereerende getuigschrif ten en van twee zilveren en een koperen medaille, van wege de Reddingmaatschappij en van bet Departement Helder der Maatschappij lot Nut v. 't Algemeen. aan plaatsing op kinderen van alle Hartelijk wenschen wij dat de Hooge Regering, wanneer zij ingelicht is, ook aan Klaas Duit een blijk zal geven van hulde aan zijne meiisciilievende dadenen dat zij hem in een voordeeliger werkkring moge plaatsen. Op Zaturdag den 14 Januarij 1864, des middags ten 12 ure, zal in de woning van den heer C. van der Sterr, alhier, de publieke verpachting plaats hebben van: 1°. de duinen, gelegen tussclieu de Hcldersche zeewering en de noordelijke grens van de gemeente Callantsoog, tot 31 De cember 186'J. 2°. Het jagtregt in de duinen bezuiden de batterij Kaaphoofd, tot de noordelijke grens der gemeente Callantsoog, mede tot 31 December 1869. Naar men verneemt zal het voorbeeld van Engeland wor- den gevolgd en zullen in onze zeehavens eu op de voornaamste visscbersdorpende stormseinen worden gebezigd. De seinen bestaan in een cylinder en een kegel. De cylinder of kegel alleen beteekent gevaar voor storm. Kegel eu cylinder onder elkander is storm. Door de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Marine moet het bezigen dier seinen op onze voornaamste visscbersdorpen reeds goedgekeurd zijn Te Amsterdam ziju wegeus gebrek de. stads armenscholen een paar duizend onderwijs verstoken. En dat in de verlichte 19de eeuw Zaturdag hebben de te Zwolle in bezetting liggende troepen, geheel gewapend, op schaatsen verschillende mili taire manoeuvres uitgevoerd, in tegenwoordigheid van den garnizoens-kommandant en andere officierenen ten aan- schouwe van een talrijk publiek. Te Zevenhuizen zag meu den omstreeks 99jarigen ge wezen schipper D. Jongeneel met zijnen zoon, kleinzoon en achterkleinzoon, onder de jeugdige schaatsenrijders op het ijs. De achtenswaardige grijsaard strekte inderdaad den jeugdige rijders tot voorbeeld. In een stoomhoutzaagmolen te Harliugen is jl. Woeus- een werkman op eene jammerlijke wijze omgekomen. Be zig met het smeren der machine, is hij tussciien de raderen geraakt, en ofschoon hij daarna nog eenige teekenen van leven gaf, terstond overleden. Hij laat eene weduwe met vijf kinderen na. Van Batavia 14 November, schrijft men het volgende //Onze verhouding met den sultan van Atschiennoord punt Sumatra, is op het oogenblik van vrij bedcukelijken aard, er is een stoomschip met depêches naar toe, wier in houd echter niet bekend is. Maar de gouverneur van de westkust van Sumatra wordt met de eerst volgende inail hier verwacht, ten einde persoonlijk met den gouverneur generaal over de kwestie te kunnen spreken. Doordien de sultan tractaten met andere Europesche rijken heeft, is dit een lastige zaak voor het Indische gouvernementanders ware daar reeds lang gevochten geworden. In Japan wordt het al langer hoe ernstiger, eene geal lieerde expeditie is dringend noodzakelijk, om een goeden stand van zaken te krijgen. Overigens blijft hier alles bij het oude; de suikcroogst is mislukt."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1