NIEUWE COURANT M 275. Vierde Jaargang. 1864. <§efÖer, JTicuiocÖiep, IMfemsoorÖ, eitj. ZATURDAG 16 JANUARIJ. Zitting van den Gemeenteraad :S VAX DEX Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post #1.30 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Auvertentien van 1—4 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentie» intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. op Dingsdag 12 Januarij 1863. Voorzitter de lieer Air. K. J. C. Stalman* Bosse. Secretaris de lieer L. Verhey. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Papineau, Haremaker en de Breuk. De notulen der vorige vergadering worden gelezen cn goed gekeurd. 1). Aanbeveling van een Regent voor het Weeshuis. De Voorzitter doet mededeeling dat de heer S. A. Arend- sen Hein bedankt heeft voor de benoeming tot Regent van het Algemeen Weeshuis, dat aan heeren Regenten daarvan is kennis gegeven en thans als dubbeltal worden aanbevolen de heeren S. Braaksma. Ie kandidaat, L. Jelgersma, 2e kandidaat. De heer Braaksma vraagt het woorden verzoekt de ver gadering op hem de attentie niet te vestigenzullende ingeval van benoeming, daarvoor bedanken. Bij stemming wordt de heer Braaksma met 10 stemmen gekozende heer L. Jelgersma bekomt 2 stemmen en de heeren de Winter en II. Mackaij ieder 1 stem. De heer Braaksma verklaart zich zeer vereerd, doch blijft tevens persisteren bij zijn vóór de stemming uitgebragt ge voelen en bedankt voor de benoeming. De Voorzitter geeft in bedenking of men het collegie van Regenten zal verzoeken om eene nieuwe aanbeveling. De heer Graat herinnert dat hij hetzelfde geval in de vo rige vergadering men geen nieuwe aanbeveling noodig achtte. De heer Strootman stelt voor ook thans tot eene nieuwe stem ming over te gaan. Dit voorstel in omvraag gebragt, wordt met 10 tegen 4 stemmen aangenomentegen de heeren Bakker, van Kelcklioven, Janzen en Boomsma. Bij stemming wordt gekozen de heer P. C. de Wintermet 9 stemmen; de heer L. Jelgersma bekwam 3 stemmen, twee briefjesjwaren in blanco. 2). Aanbeveling van leden voor de School-Commissie. De aftredende leden zijn de heeren L. Jelgersma, J. C. de Buisonje en S. Braaksma. Laatstgenoemde heeft ver zocht niet herkozen te worden. Op de aanbeveling zijn ge plaatst: le dubbeltal de heeren L. Jelgersma en T. Zur- miihlen, 2e dubbeltal de heeren J. C. de Buisonje en W. Bingly3e dubbeltal de heeren J. J. A. Bedloo de Bronovo en P. C. de Winter. Benoemd de heeren Jelgersma met 11 de Buisonjó met 10 en de Bronovo met 9 stemmen. 3). Plan der vergrooting van de School aan de Hoofdgracht. Het plan in de vorige vergadering ingediend, heeft voor de leden ter inzage gelegen. Zonder discussie wordt de mag- tiging tot aanbesteding verleend. 4). Verzoek om ontslag van een Ilulp-onderwij zer Wordt eervol ontslag verleend aan den Hulponderwijzer D. Lavell, tengevolge zijner benoeming tot 2e Onderwijzer aan het Oud-Roomscli seminarie te Amersfoort. De Voorzitter zegt dat het gebruikelijk is eer.e keuze te doen uit een drietal voorgedragen sollicitantendat zich echter nu reeds bij het Dag. bestuur iemand heeft aangeboden van Texel, met name C. de Groot, voorzien van aanbevelingen van den district-Schoolopziener en den Hoofdonderwijzerdat dezelfde persoon hier eenigzins bekend isomreden hij bij eene. vorige benoeming ook in aanmerking is gekomen; dat, wanneer de Raad er geen bezwaar in ziet, spreker voorstelt van de vroegere gewoonte af te wijken, en terstond over te gaan tot de benoeming van genoemde sollicitant. De heer Bakker zegt.dat eene aanbeveling van genoemden Hulponderwijzer meermalen ter tafel is geweest. De benoeming heeft plaats met 13 stemmen, 1 briefje was in blanco. 5.) Procedure van eene vordering van B. Tobei. De Voorzitter deelt het volgende mede: B. Tobei heeft eene vordering ten laste van de gemeente groot 178.80voor gele verde steenkolenwaarop men voornemens is beslag te leggen, tengevolge daarvan is spreker, als Burgemeester der gemeente, gedagvaard om te verschijnen voor de Arrondissements-Regt- bank te Alkmaar. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten tot het voe ren van een regtsgeding en de heer Mr. IST. H. de Lange gemagtigd om namens den Burgemeester te compareren. 6). Supletoire begrooting over 1863. Ten bedrage van 1300 zijnde de gedane uitgaven voor de feestviering in Nov. jl. zonder discussie met algemeene stemmen gearresteerd. 7). Adres jaarwedde der Geneesheer en. Wordt gelezen eene missive van bedoelde Geneesheeren waarbij zij hun vroeger ingediend adres weder intrekken voor zooveel het verzoek betreft om verhooging van trakte ment. Aangenomen voor kennisgeving. Het tweede gedeelte van het verzoek om beperking in de afgifte van bewijzen voor geneeskundige hulp, wordt in handen van B. en W. gesteld. 8). Adres van A. J. Reiger om subsidie voor de Zeevaart kundige School. De Voorzitter zegt dat het verzoek van den heer Leijer reeds meer malen een punt van overweging is geweestdat B. en W. het nut van dergelijke iurigting beamen en voor stellen om gedurende de jaren 1864 en 65 eene jaarlijksche subsidie te verleen en van 150.in afwachting wat de ge meente zal doen ten opzigte van eene iurigting tot het geven van middelbaar onderwijs. De heer Graat zegt immer het verzoek van den heer Leijer te hebben ondersteund zoo als hij ook nu het voor stel van B. en W. doet, echter zag spreker die subsidie liever op eene ronde som gebragt, bv. ƒ200. Alvorens verder te gaan wordt in omvraag gebragt of er subsidie zal verleend worden, en met algemeene stemmen aangenomen. De heer van Strijen geeft in bedenking om de subsidie slechts over één jaar uit te strekken. De Voorzitter zegt dat voor dergelijke inrigtingen de on kosten aanzienlijk zijndoor aankoop van instrumenten enz. en acht het daarom wenschelijker de subsidie voor den tijd van twee jaren vast te stellen. De heer Reeringh zou ook op twee jaren aandringen, om reden het niet is te voorzien bij de tegenwoordige weinige scheepvaart, dat die school over een jaar de subsidie reeds zoude kunnen missen. De heer Bakker zegt voor twee jaren te zijn, om reden wij in afwachting leven van eene inrigting tot het ge ven van middelbaar onderwijs, waarbij de heer Leijer waar schijnlijk te gebruiken is, en omdat de gemeente tegen dien tijd wel met het verstrekken van middelbaar onderwijs zal zijn begonnen. De tijd van twee jaren wordt vastgesteld en met 8 tegen 6 stemmen de subsidie op ƒ150 bepaald. Voor 200 stemden de heeren de Lange van Kelckhoven, Maalsteed, Graat, Jauzen en Boomsma. 9). Verzoek tot uitbreiding van een lcoommolen. B. cn W. worden gemagtigd om de gevraagde vergunning

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1