|efÖer, OlteuroeÖiep, lïïiffeinsoorö, 011,5. RffimilXeliiliiTMUiTTKS. AANGIFTE TM JpiltlJVIMi. Vierde Jaargang. ZATURDAG 25 JANUARIJ. KENNISGEVING. Vergadering van den Raad NATIONALE MILITIE. Heldersche Wandelingen. J& 277. 1804. NIEUWE COUBANT VAN DEN Verscliijut WOENSDAG ca ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyektentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrègt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertenticn intezendeu. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet Gemeentebestuur van den Helder wordt het volgende gepubliceerd. Het GEMEENTEBESTUUR van BEN IIEBBBR vestigt, ten gevolge eener outvangene Circulaire, de aandacht der Ingezetenen, op eene door Z. Exc. den Minister van Einanciën uitgevaardigde en in liet tweede bijvoegsel tot de Nederlandsche-Staatscourantvan den 12 dezer, N°. 10, geplaatste aankondiging, waarbij alle houders van Munt biljetten, uitgegeven krachtens de Wetten van 18 December 184.5 Staatsblad N°. 90) en 17 September 1849 Staatsbl N°. 46)worden uitgenoodigdom zich den nieuwen, en laatsten termijn, thans tot verwisseling van die Biljetten verleend, ten nutte te maken, door hunne Biljetten ten spoedigste ter verwisseling aan te bieden of te doen aan bieden teil kantore van den Betaalmeester in hunne woon plaats, of bijaldien aldaar geen Betaalmeester aanwezig is, ten kantore van den Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente. Uit aanmerking van deze laatste bij de Wet opengestelde gelegenheid om de voormelde Muntbiljetten tegen de waarde te verwisselen, worden de Ingezetenen aan de bovenbedoelde aankondiging, die ter Secretarie dezer Gemeente ter lezing ligt, herinnerd en aanbevolen, om zich niet op den betrekkelijk langdurigen termijn, die de wet verleent, te verlaten, maar door spoedige aanbieding van hunne biljettenzichzelven en hunne nablijvende betrekkin gen voor onherstelbare verliezen te vrijwaren. Helclerden 19 Januarij 1864. Het Gemeentebestuur voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. de Nationale Militie ingeschreven belmoren te worden, on verschillig of zij al dan niet reeds in militaire dienst zijn, of redenen van vrijstelling meenen te hebben; Verwittigende de belanghebbenden die de aangifte ter in schrijving nog niet gedaan mogten hebbendat zij daartoe zich nog kunnen aanmelden ter Secretarie dizcr Gemeente, tot en met den laatsten dezer maand Januarij. Helderden 20 Januarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERIIEY Secretaris. der Gemeente II E I B E II, op Zaturdag den 23sten Januarij 1864, des namiddags ten één ure. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Voorstel wijziging der belasting op het gedistilleerd. 2. Voorstel tot het belasten van den kunstwijn. 3. Voorstel tot vermeerdering der hoeveelheden waarvoor bij uitvoer teruggave van belasting wordt verleend. Helder, den 20 Jannarij 1864. Be Burgemeester STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HEBBEROverwegende dat, volgens art. 25 der Wet op de Nationale Militie, het Register van Inschrijving voor de Militie, op den 31 Januarij aanstaande, des namiddags ten 4 ure, voorloopig moet worden gesloten; Overwegende dat, niettegenstaande de reeds gedane open bare oproepingen ter inschrijving voor de Nationale Militie, sommige personen door misverstand of door onbekendheid met de bepalingen der wet, ter goeder trouw nalatig worden in de aangifte tot die inschrijving; Hebben goedgevonden de belanghebbenden te herinneren, dat alle jongelingen, ingezetenen dezer gemeente, die ge boren zijn in den jare 1845, in deze maand voor VI. Bij meuigen lezer zal het aan den hoofde dezes geplaat ste opschrift welligt eenige verwondering baron, voornamelijk voor hen, die meer van nabij met de ligging, gesteldheid en we gen dezer gemeente bekend zijn. Is het reeds in het aangenaamste saizoeu voor den wandelaar geen bij uitstek verrassend en ver rukkelijk schouwspel den Helder en hare omstreken af te wan delen, hoe zal zulks dan thans liet geval zijn, nu wij ons in hef barste jaargetijde bevinden. De natuur heeft zich in haar winterkleed gehuld, zendt ons nu en dan hare koude en snerpende winden, bedekt de aarde met eene mindere of meerdere hoeveelheid sneeuw of doet den grond door den neervallenden ijzel in een spiegel veranderendeze en andere tegenheden belemmeren ons, om op ons gemak het eenig- zins merkwaardige te aanschouwen, en onze bevinding onzen lezers mede te deelen. Wij moeten ons daarom met datgene te vreden stellenwat wij in gunstiger jaargetijden hebben opgedaan, even als de landman, die thans leeft van hetgeen hij door noeste vlijt in den zomer heeft ingeoogst. Tot ons ge noegen bespeurden wij echter, dat men ook hier er op uit was, de al oude gebruiken van Eriesland na te volgen, om namelijk een wedstrijd op schaatsen te doen plaats hebben. Tot ons genoegen zeggen wij om daardoor de bedenkingen van X. en IJ. voorkomende in de No. 273 en 274, te kun nen tegenspreken. Onzen lezers zal het gewis nog niet ontgaan zijn dat door anonieme schrijvers zwarighe den werden gemaakt, dat men den kinderen gedurende den gewonen schooltijd gelegenheid gaf zich in liet schaatsenrij den te oefenenals zijude geen middel om degelijk onderwijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1