DefÖer, JïteuioeÖiep, WiffemsoorÖ, eiij. MNGIffl TER BMBBUVIM. .JU 279; Viertle Jaargang. ZATURDAG 30 JANUARIJ. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. 1864. NIEUWE COURA VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelic-ve mende Advertentiènintezenden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het volgende gepubliceerd. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDEROverwegende dat, volgens art. 25 der Wet op de Nationale Militie, het Register van Inschrijving voor de Militie, op den 31 Januarij aanstaande, des namiddags ten 4 ure, voorloopig moet worden gesloten; Overwegende dat, niettegenstaande de reeds gedane open bare oproepingen ter inschrijving voor de. Nationale, Militie, sommige personen door misverstand of door onbekendheid met de bepalingen der wet, ter goeder trouw nalatig worden in de aangifte tot die inschrijving; Hebben goedgevonden de belanghebbenden te berinneren, dat alle jongelingen, ingezetenen dezer gemeente, die ge boren zijn in den jare 1845, in deze maand voor de Nationale Militie ingeschreven behooren te worden, on verschillig of zij al dan niet reeds in militaire dienst zijn, of redenen van vrijstelling meeuen te hebben Verwittigende de belanghebbenden die de aangifte ter in schrijving nog niet gedaan mogten hebben, dat zij daartoe zich nog kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Gemeente, tot en met den laatsten dezer maand Januarij. Helderden 20 Januarij 1864. Burgemeester en Wethouders ■voornoemd STAICMAN BOSSEBurgemeester. L. VERI-IEY Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Van de Deensch-Duitsche zaak is geen nieuws, dan dat men te Londen verbolgen is over de weigering der Duitsche grootmagten, om bet door Denemarken gevraagde uitstel te verleenen. De Mom. Post bedreigt Oostenrijk en Pruisen dan ookmet te wijzen op de kwestbaarheid van beide staten in Venetie, Gallicie, Hongarije en aan den Rijn, terwijl bet blad verklaart, dat Engeland de overeenkomst van 1S52 niet zal laten varen. Is het waar, dat Eraukrijk thans meer eensgezind met Engeland is, terwijl het bekend is boe Rus land en Zweden over de zaak deuken, terwijl Italië altijd gereed is, om Oostenrijk op het lijf te vallen, dan moet men ook nu nog niet wanhopen aan 't behoud des vredes. Men zegt dan ook, dat de beide Duitsche magten tot de weigering waren overgaan, alvorens zij de waarschuwende dépêches van de westmagten hadden ontvangen De Deensehe gezant heeft iutusschen Weenen verlaten, en de bonds-commissarissen in Holstein schijnen van plan de Holsteinsehe stenden bijeen te roepen, een maatregel, die natuurlijk de verwikkelingen niet zou verminderen. Ofchoou Rusland den opstand in Polenals gedempt wil aangemerkt hebbengewagen enkele berigten van het her vatten van den veldtogt in Eebruarij. Volgens de berigten uit New-York van den 13den dezer hadden de zuidelijke troepen de voonvaartsche beweging langs de oevers der Shenandoab-rivier gestaaktsneeuw en ijs schenen hunnen marsch gestuit en ben tot den terugtogt genoopt hebben. Het hoofddoel dier beweging was, naar men vermoedt, den vijand leeftogt, fourage en andere benoodigd- heden te ontnemen; immers ook in onpartijdige berigten wordt verzekerd dat de legers der confederatie en bepaalde lijk dat van den generaal Lee, hetwelk in het noorden van Virgiuia staat, gebrek aan onmisbare benoodigdheden hebben en daardoor niet alleen veel lijden maar ook in hun^e ope- ratiën belemmerd worden. De soldaten van het zuiden - zoo leest men in een van de even bedoelde berigten voeren strijd om in hunne nooddruft te voorzien; bij vele van de gevechten en over rompelingen, die zij ondernemen, is bet bun te doen, zoo al niet om het dagelijkseh brood, dan toch dikwerf om bet brood voor morgen. Velen van hen vechten in lompen ge kleed en barrevoets; iets wat men niet kan aanzien of zich voorstellen zonder innige deernis. Met welke men van de strijdende partijen het ook houde, men moet medelijden hebben met dat heldhaftige leger van Lee, hetwelk zooveel bloed voor de eer van het vaandel beeft gestort, en hetwelk nu weerstand biedt aan iets wat nog meer dan het vuur des vijands totslooping der regimenten strekt, namelijk aan honger en gebrek. Zooveel geestkrachtgeduld en moed wordt in eenen burgerkrijg verspildWel is Amerika diep te beklagen, daar het zulke mannen elkander eindeloos ziet vermoorden. In berigten uit New-Orleans van den 3den dezer wordt gemeld, dat de krijgsinagt der confederatie bewesten de Mississippi, wier sterkte op 20,000 man wordt begroot, zamengetrokken werd om te beletten dat de noordelijken meester van geheel Texas wierdenalwaar zij van onder scheiden kanten binnengedrongen zijn en vrij wat veld winnen. 1TIB TT 1T S T IJ D I1T 3 131T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 29 Januarij 1864. Zr. Ms. transportschip dl Heldin, wordt heden in het drooge dok opgenomen om te worden nagezien. Zr. Ms. fregat met stoomverinogen Adolf Hertog van Nassau, wordt van Vlissingen spoedig alhier verwacht, om verder voor de dienst gereed gemaakt te worden. Zr. Mr. schroefstoomschip Prinses Mariawordt alhier met den meesten spoed in orde gemaakt om voorloopig Zr. Ms. stoomschip Cycloop alhier te vervangen, welk laatst genoemd schip alhier in het drooge dok zal worden opgenomen om belangrijke reparatiën te ondergaan eu daarna naar West- Indië te vertrekkenom aldaar zijne laatste levensdagen te slijten. Het wrak vau het op de Noorder haaks gestrande Belgische schoonerschip Alpine, met de zich daarin nog be vindende tabak, kina en verfhout, is Woensdag jl. in pu blieke veiling gekocht door den hr. W. C. Thijssen, voor f 1401.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1