•jjeföer, RieuineÖiej), Wiffenisoorö, eiift. BELASTING OP DE IIONDEN. M 280. Vierde Jaargang. 1864^ WOENSDAG 3 FEBRUARIJ. NATIONALE MILITIE. AANGIFTE NIEUWE COURANT VA\ l)EX Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post w 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der A dvertentien van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën mtezenden.. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het volgende gepubliceerd. W VOOR DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HEIBERmaken bekend: dat de loting over de in 1863 in deze Gemeente ingeschrevenen voor de ligting der Nationale Militie van 1861 is bepaald op Vrijdag den 12'lcn en Zaturdag den 131'™ Pebruarij a. s.des. voormiddags ten negen ure, op eiken dag over die ingeschrevenen, welke daartoe bij afzónderlijke'Ijilletfen worden opgeroepen? De belanghebbenden worden aangemaandom aan die op roeping te voldoen en op den daarin gemelden dag en het uur te verschijnen in bet Weeshuis, in te gaan door de Oostelijke poort. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dcg waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze waarop zij is geschiedbij de Gedeputeerde Staten bezwaren worden ingebragt door belanghebbende lotelingenof door hun vader of voogd, bij verzoekschrift, op ougezegeld papier, onder- teekend door hem die het bezwaar inbrengt. Dat verzoekschrift moet worden bezorgd bij den Burge meester dezer Gemeente. Voorts wordt in herinnering gebragt dat zijdie vermeenen vrijstelling van dienst te kunnen erlangendaarvan bij de loting opgave moeten doen aan den Heer Militie Commissaris. Bovendien zullen zij, die vrijstelling reclameren wegens broederdienstgehouden zijn, zich op Maandag den 15 Februarijdes morgens tusschen 9 en 12 ure, te vervoegen aan het Raadhuis, met de geboorte-bewijzen van al hunne broeders en de bewijzen van dienst of zakboekjes hunner broeders, op wier dienst zij hunne reclame gronden. Helder, den 26 Januarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEYSecretaris. TOT bekoming van Yrijdom van Grondbelasting. De Ingezetenen worden, voor zooveel noodig, herinnerd aan het bepaalde bij de Art. 7 der Wet van 24 April 1843 (Staatsblad N°. 14), om van alle stichtingenvernieuwingen en aan- of bijbouwingenbinnen zes maanden daarna aan gifte te doen. Bij gebreke dier aangifte, zal de aanspraak op Vrijdom van Grondbelasting onherroepelijk vervallen. Helder, den 27 Januarij 1864. STAKMAN BOSSE, Burgemeester. De BURGEMEESTER der Gemeente HEBBER brengt ter kennis van de Ingezeten, dat in het begin der volgende maand Eebruarij, de beschrijving zal worden gedaan van de in de gemeente aanwezige Hondenvoor de belasting van het loopeude jaar, bij welke beschrijving ieder verpligt is aan den daarmede belasten persoon de noodige opgaven en inlichtingen te geven. Ieder belastingschuldige die overgeslagen mogt ziju, is gehouden vóór of op den laatsten dag der volgende maand, ten kantore van den Gemeente-Ontvanger sohriftelijk aan gifte te doen. De belasting bedraagt voor een losloopende hond f 3 en voor een die voortdurend vast ligt f 1. Losloopende honden moeten een halsband dragenvoorzien van den naam des eigenaars. Van ontduiking of overtreding dezer belasting, wordt proces-verbaal opgemaakt en voor deArrondissemeuts-Regtbank te Alkmaarvervolgd. Helder, den 26 Januarij 1864. Be Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. Wanneer men de Engelsche dagbladen gelooven magdan zou Engeland zich al zeer krachtig in de Deensch-Duitschc quaestie willen gedragen, hetgeen wel een wonder zou zijn. Zij spreken van op voet van oorlog brengen van 20 h 30,000 man, van het concentreren der vloot te Spithead, van eene vergrooting der krijgsmagt in de Middellandsche Zee, van het doen binnenrukken eener krijgsmagt in de Adriatische Zee, ingeval van een begin van vijandelijkheden aan den Eider, in één woord, van eene reeks van maatregelen, welke zoowel ten doel hebben Denemarken te ondersteunen als om tot oneeniglieid onder de aanvallers van Denemarken aan te moedigen. Het Londensche kabinet moet daaromtrent echter nog verdeeld zijn. Graaf Russell keurt zulk eene be paalde politiek af; eene politiek, welke zich onderscheidt door dreigende manifestatiën en ligt tot den oorlog zou kunnen voeren. Lord Palmerston is echter sterk voor zoodanige krachtige politiek, en hij wordt in die meening door zijne collega's ondersteund. In strijd met de oorlogzuchtige berigten die men uit En geland ontvangt, wordt door een Parijsch correspondent van de Indépendence Beige beweerddat het Deensch-Duitsche geschil geen aanleiding tot oorlog zal geven. Die correspondent beweert dat op dit oogenblik de onderhandelingen nog ge voerd worden over het voorgesteld uitsteldat aan Denemar ken de gelegenheid zou geven den rijksraad bijeen te roepen en de constitutie van November door dezen te doen wijzigen. Dat uitstel is tot op heden nog niet geweigerd, en mag men de geruchten gelooven, dan zon er zelfs veel kans bestaan dat het zal worden verleend. Dat blad vleit zich daarmede niet, maar gelooft toch niet, dat al trokken de Pruisen en Oostenrijkers de Eider over, dit terstond den oorlog zou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1