lét M 281. Vierde Jaargang. 1864. <§efÖer, JïteumeÖiep, WiffemsoorÖ, cn,v ZATURDAG 6 FEBRUARÏJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post n u 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den UitgeverS. Giltjes. De prijs der A dveutentien van 1—4. regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteutiën intezenden POLITIEK OVERZIGT. De berigten van Sleeswijk luiden als volgt: KIEL, 2 Eebr (des avonds ten 9 u. 20 m.) Heden na middag heeft bij Kosel en Missunde een hevig gevecht plaats gehadwaaraan troepen van alle wapenen deelnamen en dat drie uren duurde. Vooral de artillerie was het meest in 't vuur. De Denen werden ten slotte door de Pruisendie zich uiterst dapper gedroegen, naar het bruggehoofd terugworpen. Uit het hoofdkwartier van het Pruisische leger, 3 Pebr. (ochtends.) Prins Prederik Karei van Pruisen, als opper bevelhebber van het leger, heeft gister 74 stukken geschut tegen de vesting Missunde in het vuur gebragt. Hij is daarbij tot de overtuiging gekomen, dat de Denen stand houden. Pij deze gelegenheid zijn honderd manschappen aan doodeu en gewonden buiten gevecht gesteld. De troepen hebben zich uitmuntend gedragen. De voorhoede en de elfde infanterie-brigade zijn in het vuur geweest. Bij het afzenden van dit berigt stond Missunde in brand. KIEL, 3 Eeb. namiddags). Het vuren met het ge schut is heden bij Missunde voortgezet. De troepen die gister het meest te doen haddenhebbc-n heden rust gehou den. De Pruisen hebben tot nu toe 2 a 300 dooden en zwaar gekwetsten, waaronder vele officieren. Eergister hebben de Denen de brug over de Sorge in de lucht laten springen. Gister zün echter de Oostenrijk- sche huzaren daarover getrokken, zoodat zij inmiddels weder hersteld was. ELENSBURG, 3 Eeb. Eergister middag is de koning, vergezeld van den kroonprins en van den minister-president Monrad, hier onverwachts aangekomen en onmiddellijk per spoortrein verder gereisd naar de Dannewirkevanwaar Z. M. des avonds) de terugreis beeft aangenomen. Ook op diplomatiek terrein kan de strijd hevig wor den, daar het binnenrukken in Sleeswijk door de Prui sische en Oostenrijksche troepenmet een vijandelijk-vriend- schappelijk of vriendschappelijk-vijandelijk doel, tot een doolhof van verwikkelingen aanleiding moet geven. Dat binnenrukken toch is geenszins te vergelijken, zooals men beweerd heeft, met het bezetten der Donau-vorstendommen door-jRusland in 1S53, omdat het toen ontegenzeggelijk vreemde provinciën betrof die Rusland in pand wilde nemen, om eene vreemde mogendheid te dwingen eischen in te wil ligen waaraan deze in billijkheid niet kon voldoenterwijl het hier geldt vorderingen die Denemarken aan Duitschland belooft heeft na te komen. De kwestie verandert daardoor ten eenenmale. Een eerste gevolg van het binnenrukken der Duitsclie troepen in het Duitsch gedeelte van Sleeswijk is, dat de zwart-rood-gouden vlag, die men sinds lang had voorbereid in afwachting dat men haar zou kunnen ontplooijenthans alom te voorschijn komt en hertog Erederik als hertog van Sleeswijk-Ilolstein door allen wordt uitgeroepen. Wel is waar hadden de Duitsche troepen bevel die demonstraties te belettenmaar zij waren buiten staat aan dat bevel te voldoen. Den 3 February is op alle Duitsche schepen in de Deensche havens embargo gelegd. De Engelsohe regering tracht van Zweden te verkrijgen, dat het in gemeen overleg met haar zal handelen. Het is bekend dat sedert den Poolsclien opstand eene verkoeling is ontstaan in de betrekkingen tusschen Rusland en den heiligen stoel. Dezer dagen nu heeft een voorval plaats gehad, hetwelk deed zien dat die verkoeling van ern stiger aard is dan men algemeen wist. De Russische regering heeft namelijk drie geestelijken voorgesteld, om tot bisschoppen benoemd te worden in het gouvernement Wilna, die als zoo danig de goedkeuring van Rome niet wegdroegen, zoodat van die zijde zwarigheid gemaakt werd om toestemming te geven. Hierop heeft de Russische regering eenvoudig de geestelijken tot bedoelde waardigheid, zonder de pauselijke goedkeuring benoemd, en liet die benoeming door den hoogen geestelijken raad te St. Petersburg sanctioneren, waarna de wijding in de kathedraal van St. Stanislas te Wilna met veel plegtigheid plaats had. Dit is voor de eerste maal, dat zoo iets in Rusland gebeurt en doet onwillekeurig den ken aan Napoleon I, die in 1812 ook zonder 's pausen goedkeuring bisschoppen benoemde. 1TIS TT ST? IJ D I IT 3-SIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 5 Februarij 1S64. Bij de heden aan het Raadhuis der gemeente plaats gehad hebbende aanbesteding van het bouwen van twee schoollokalen achter de school aan de Hoofdgracht, zijn ingekomen 13 inschrijvingsbiljetten alsvan de heereu II. J. Rippens, f8100.P. Dekker, f 7977.A. Bas, f7553.-J. de Bruin, f7225.Gebr. Korft',f7085. M. F.Wallin, f6950.P. Spruijt f 6S96.S. Gooien, f6880.-P. Verheijf 6740.j. B. Janzen, f6666. B. van der Wooning ,f 6644.R. Vos, f6595.— H. J. Janzen, f6424. -Gisteren avond gaven de heeren van Ollefen en Has pels alhier hunne tweede tooneel-voorstelling in dit saizoen en voerden op: "De Rustverstoorderin de gedaante van eene schoonmoeder en daarna eene vaudeville"De Dochter van DominiqueHet personeel van dit gezelschap toonde ook in dit genre van stukken geheel en al op zijne plaats te zijn. Mogt het bij de vroeger opgevoerde drama's im mer luide zijn toegejuicht, het talrijk opgekomen publiek toonde ook thans door een levendig applaudissement dat degelijke blijspelen, die eenen aangenamen avond niet alleen verschaffen, maar die aan menig echtgenoot en schoonmoeder tot eene nutte lts kunnen verstrekken, hier zeer gewild zijn, mits de opvoering geschiedt zoo als op gisteren avond door het gezelschap van de. heeren van Ollefen en Haspels. De Minister van Marine brengt ter kennis van belang hebbenden, de navolgende bepalingen, betreffende het doen van Slormseinenwelke op nader te bepalen tijdstip, en wel spoedig in werking zullen komen bij de maritime zeeplaatsen Vlissiugeu Nieuwediep en Hellevoetsluis. Wanneer op de bovengenoemde maritime zeeplaatsenuit de inkomende meteorologische, diensttelegrammenzich laat opmaken gevaar voor stormdan zal zulks aan de ter reede en in de haven liggende schepen door een sein kenbaar wor den gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1