Jfê 282. Vierde Jaargang. 1864. IjefDer, JlteumeÖtep, WiffemsoorÖ, enj. WOENSDAG 10 FEBRUARIJ. NATIONALE MILITIE. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het volgende gepubliceerd. 1" i<«sr VOOR DE BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER, maken bekend: dat de loting over de in 1863 in deze Gemeente ingeschrevenen voor de ligting der Nationale Militie van 1864 is bepaald op Vrijdag den 12clen en Zaturdag den 13Jen Februari) a. s.des voormiddags ten negen ureop eiken dag over die ingeschrevenen welke daartoe bij afzonderlijke billetten worden opgeroepen. De belanghebbenden worden aangemaand, om aan die op roeping te voldoen en op den daarin gemelden dag en het uur te verschijnen in het Weeshuis, in te gaan door de Oostelijke poort. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den deg waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze waarop zij is geschied bij de Gedeputeerde Staten bezwaren worden ingebragt door belanghebbende lotelingeu of door hun vader of voogd, bij verzoekschrift, op ongezegeld papier, onder- teekeud door hem die het bezwaar inbrengt. Dat verzoekschrift moet worden bezorgd bij den Burge meester dezer Gemeente. Voorts wordt in herinnering gebragi dat zij die vermeenen vrijstelling van dienst te kunnen erlangendaarvan bij de loting opgave moeten doen aan den Heer Militie Commissaris. Bovendien zullen zij, die vrijstelling reclamereu wegens broederdienstgehouden zijn, zich op Maandag den 15 Februarij, des morgens tusschen 9 en 12 ure, te vervoegen aan het Raadhuis, met de geboorte-bewijzen van al hunne broeders en de bewijzen van dienst of zakboekjes hunner broeders, op wier dienst zij hunne reclame gronden. Helder, den 26 Januarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. De laatste berigten uit Sleeswijk luiden voor de Denen zeer ongunstig. In den nacht van Vrijdag op Zaturdag hebben zij de stad Slfeêswijk en de Dannewirke ontruimd, daar zij zich achter de ontzaggelijke versterking overvallen zagen door de Pruisische troepen, onder bevel van den kroonprins. Deze hadden, den krachtig versterkten overgang bij de Missunde niet kunnende forceren, een anderen overgang bij Cappeln, waar de Schlei enger wordt, met vrucht beproefd, zoodat de Pruisen achter de Dannewirke waren gekomen en de verde diging van Missunde en Sleeswijk evenzeer nutteloos was eeworden. Van den anderen kant schenen ook de Oosten rijkers eene omtrekkende beweging op de linkerflank te hebben begonnenterwijl de positiën van het centrum reeds aan merkelijk verzwakt waren door het tegen den grond werpen der verschansingenwelke het front van de hoofd-defensie- linie dekten. Een hoogst ongelijke strijd was nu te voorzien en de Denen hebben dien ontweken. Toch is de verontwaardiging te Kopenhagen groot tegen den generaal de Meza, wegens het ontruimen van Sleeswijk, en menig hard woord zal de regering in den boezem der Volksvertegenwoordiging te verduren hebben. Reeds is de Deensche Rijksraad in eene openbare zitting bijeengekomen, en heeft de heer Monrad ook uit naam des konings sprekende, het gedrag van den heer Meza reeds ingewikkeld afgekeurd. Door de plaats gegrepen retraite intusschen hebben de Denen belet dat de weg naar Flensburg door de Pruisen werd bezet, die thans de Schlei zijn overgetrokken. Het hoofd-kwartier der Deensche troepen is nu in laatstgenoemde stad gevestigdterwijl de troepen om de stad zijn gecon centreerd. De vijand is echter niet rusteloos gebleven en nadert de positie met rassche schredenhet lijdt dus geen twijfel, of het Deensche leger zal weldra het vasteland ver laten en zich naar het eiland Alsen buiten bereik van den vijand terugtrekken, De Kölnische Zlg., den teruglogt der Denen besprekende, zegt daaromtrent: '/De Denen, die, door de Pruisen omsin geld niets minder te vreezen hadden dan van de gemeen schap met de zee afgesneden, en door de overmagt omgeven, met hun gansch leger gevangen genomen te wordenont ruimden snel de éénige verdedigingslinie, welke zij op het vasteland bezitten en zijnnaar 't schijnt, voornemens te Flensburg, minstens te Friederieka, zich in te schepen en de veilige eilanden te bereiken. Van daar uit denken zij ongetwijfeld zich te bepalen tot den zeeoorlog of tot ge schikte landingen, en rekenen inmiddels op den bijstand van magtige vrienden, vooreerst van Engeland en Zweden, later van Frankrijk en Italië." Gelukt het hun, zoo gaat het blad voort het gansche leger op de eilanden in veiligheid te brengen, dan is hun toestand zoo onvoordeelig niet. Hun kan, wanneer ook Jutland verloren isniets meer schaden. Daarentegen kunnen zij, zelfs niet ondersteund door vreemde mogend heden den in de laatste jaren in bloei zoo zeer toegenomen Duitschen wereldhandel, endegroote, voortreffelijke reederij der Duitsche Oost- en Noordzee-havens zware verliezen toe brengen. Hebben zij dan een voltallig leger van 50,000 man ter hunner beschikking, dan kunnen zij de Duitschers door landingen niet weinig te doen geven. En inmiddels deuken zijgebeurt er iets. Wij hopen, dat de Sleeswijk-Holsteinsche quaestie zoo spoedig mogelijk beslist worde: want op langdurig werkeloos toezien der overige mogendheden is niet met zekerheid te rekenen. Een telegram uit Warschau, van 8 Februarij zegt, dat de in hechtenisneming van Tawski tot belangrijke ontdek king geleid heeft. Zaturdag waren er ongeveer 1000 per sonen uit Warschau gearresteerd. Men heeft de archiven gevonden van het nationale commité, waardoor hooggeplaatste personen zoowel in het binnen- als buitenland zijn gecom promitteerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1