$ett)er, Jïieumeöiep, TMfemsoorÖ, enj. M 284. Vierde Jaargang. 1804. WOENSDAG 17 FEBRUARIJ. VRIJWILLIGERS VOOR DE NATIOXALE MILITIE. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever s. Giltjes., De prijs der Adyertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Ceuten. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helcler wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER, roepen bij deze op, ingezeteuen, die verlangen als VRIJWILLIGERS bij de Militie voor deze Gemeente op te tredenom zich daartoe op een der overige werkdagen van deze maand, tusschen des morgens 9 en 12 ure, ter Secretarie aan te geven. Aan iederen Vrijwilliger wordt door de Gemeente een handgeld toegekend van ZESTIG GULDEN. Om Vrijwilliger bij de Militie te zijn, moet men onge huwd of kinderloos weduwnaar en ingezeten wezen, voorst ligchamelijk voor de dienst geschikt, ten minste 1.56 el lang, op den 1 Januarij van dit jaar het 20ste jaar inge treden en het 35ste jaar niet volbragt hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Ter bekoming van laatstgenoemd bewijs, kan men zich, vergezeld vau twee ter goeder naam en faam slaande meer derjarige ingezetenendie de vereischte verklaring kunnen afleggenter Secretarie op eiken werkdag in deze maand aanmelden, tusschen des morgens 9 en 12 ure. Hij, die voor de Militie is ingeschreven wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Gemeente, in welke hij in geschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aauzien van de Militie meer te vervullen hebbe. Hij, die bij de zeemagt, bij het leger hier te lande, of bij het krijgsvolk in 's Rijks Overzeesche Bezittingen heeft gediendwordt niet als Vrijwilliger toegelatentenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een bewijs van ont slag, van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschrift hebbe ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, totdat zijn veertigste jaar volbragt is, als Vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. De Vrijwilligers wordenvoorzooverre ze daartoe geschikt bevonden zijn, en er gelegenheid toe bestaat, ingelijfd bij het korps hunner keuze. Helder, den 13 Februarij 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. De klagten over het weinige nieuws van het tegenwoordig tooneel des oorlogs in Europa, herhalen zich in schier alle bladen. De couranten van daar vermelden letterlijk niets bijzondersin een der laatste Hommers van de Flensburger leest men alleen het volgende Gisteren morgen rukte een eskadron Pruisische ulanen hier binnenen spoedig daarop volgden de huzaren van Zieten. Later trokken Oostenrijksche en Pruisische, infanterie hier binnen die hare kwartieren betrok. Het dagblad bevatte verder niets dan eenige advertenties en feuilleton. Daarentegen acht men den oorlog nog geenszins geëindigd, en men vermoedt dat wanneer de Denen hem van hunne eilanden voortzetten, de kansen minder ongelijk zullen zijn. Reeds ondervonden de Pruisische en Oostenrijksche schepen al de nadeelen van een zeeoorlog, waartoe zij niet zijn uitgerust. Wel is waar zijn Oostenrijk en Denemarken over eengekomen het embargo op de schepen, dat beide staten evenveel schade deed, op te heffen en aan de handelsschepen nog een uitstel van acht weken te verleenenten einde hen in de gelegenheid te stellen zich naar bevriende of neutrale havens te begeven; wel is waar beroept men zich op het Parijsche verdrag van 1856, waarbij de kaperij is afgeschaft en bepaald is dat de vlag de lading dekt en de lading vei lig is wanneer zij geen oorlogscontraband uitmaakt, maar daar Pruisen, Oostenrijk en Engeland om strijd thans uit roepen dat de krijg de tractaten heeft vernietigdzal het zeer de vraag zijn of Denemarken alleen aan de tractaten zal blijven vasthouden. De bezetting van Sleeswijk door de Duitsche troepen wordt thans langzamerhand ook gevolgd door eene verdrij ving van het Deensch element. Het is vooral de bevolking zelve die hierop aandringt en de Duitschers met open armen ontvangt. Een Hamburger blad behelst een brief uit Flensburg waarin wordt gemeld dat in den avond van Zaturdag geheel Sieeswijk, uitgezonderd Suudewitt en Alsen, door de Denen is ontruimd. De Kreuzeitung beweert dat het voorstel van Engeland, Frankrijk, Rusland en Zweden, om een wapenstilstand aan te nemen, waarbij de Denen in het bezit van Alsen zouden blijvenverworpen is. Het Kopenhaagsche dagblad Faedreland beweert, dat de geruchten nopens het sluiten van een wapenstilstand en van het aanknoopen van onderhanderhandelingen verzonnen waren. Het verzekert voorts dat Vrijdag in den geheimen raad is beslotenom alle krachten aan te wenden tot het heroveren van Sleeswijk. De sympathie voor Denemarken neemt in Frankrijk bui tengewoon toe. De Fransohman bekommert zich bitter wei nig om de eigenlijke regtskwestie, die buitendien voor hem te ingewikkeld is; hij ziet slechts een klein volk, dat zich dapper tegen den aanval van twee overinagtige groote mo gendheden verdedigt en eervol den aftogt sloeg, en daarbij hem het begrip van wapeneer nog boven dat van nationali teit gaat, is het natuurlijk, dat hij den Denen de schoonste rol toekent. Bovendien trachten de voornaamste dagbladen de sympathie voor de Deuen levendig te houden. Zelfs de France trekt partij voor Kopenhagen, terwijl zich voor Duitschland slechts weinige stemmen doen hooren. De laatste berigten uit Amerika luidenvoor zoover het krijgstooneel betreft, niet gunstig voor de noordelijken. Wel is waar is de zuidelijke aanval op Athens in Alabama terug geslagen terwijl twee hunner regementen eene poging hadden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1