IjefÖer, ïlicuroeDiep, WtffemsoorÖ, 015. ./»a 285. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 20 FEBRUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever s. Giltjes. De prijs der Adveutenteen van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve-men de Advertcntien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Uit Sleeswijk verneemt men dat 't voor het oogenblik onmogelijk schijnt om met goed gevolg eenigen aanval op de Duppeier schansen te doen, van den 4" tot den 11" Eebr. heeft het bijna onophoudelijk in het noordelijk deel van Sleeswijk gesneeuwd en daarop is de dooi ingevallen die nu de wegen en velden ten eenemale onbegaanbaar maakt. De Duifsche troepen hebben door de koude en natheid van het klimaat nog meer geleden dan door de Deensehe wapenende hospitalen zijn vol niet enkel met gekwetsten maar ook met ziekenen meer en meer ziet men het nood lottige in van een krijgstogt in dezen tijd des jaars. Even als de geallieerden hebben ook de Denen zeer veel van het jaargetijdeen de groote m.arschen te lijden. Volgens berigten van deserteurs brengen de soldaten den nacht meestal onder den blooten hemel door. Eene officiële dépêche uit Kopenhagen aan Keuters bureau zegt, dat het Deensehe gouvernement niet zal toestemmen in een wapenstilstand, waarbij tot grondslag wordt aangenomen de ontruiming van het vasteland van Sleeswijk. Volgens Jjagbladet is een wapenstilstand onaannemelijk, zoolang de vijand Sleeswijk niet ontruimd heeft en 's konings gezag in het hertogdom niet is hersteld. De proviandering van de legers laat evenzeer veel te. wenschen over. Zoo lang toch het verbonden leger in het zuiden in Duitsch Denemarken stond, kreeg het den steun van de bevolking; in het noorden echter, is men ineer Deenseh- dan Duitsciigezind en slechts met moeite kan men bekomen wat voor het onderhoud van de troepen noodig is. Elke buit, die den geallieerden in den handen valt, is hun dus dubbel welkom: zoo maakten zij zich te Apenrade van 8000 schepels haver meester, waaraan men groote be hoefte had. Het leger werd thans niet meer uit Flensburg, maar uit Kiel van krijgsvoorraad voorzien. Dat de Deensehe geest bij de bevolking van het noorden levendig is, blijkt onder anderen uit hetgeen de landbouwers uit den omtrek van Tonderen ondernemen wilden. Zij trok ken gewapend naar de stad om de inwoners voor hunne Duitsehgezindheid te tuchtigen. Deze hebben onmiddélijk naar Elensburg geseind om de militaire magt te hulp te roepen. Zulk een geest bespeurt men niet enkel bij de boeren, ook verscheidene Denen van naam zijn gevangen genomen omdat zij zooals de geallieerden hel noemden, met den vijand heulden. De maatregelen van den civiel-commissaris von Zedlitz zijn dan ook weinig geschikt om de bevolking voor hunne be vrijders in te nemen. De demonstraties ten voordeele van den hertog Augustenburg zijn te Apenrade en Hadersleben gewapenderhand belet en zij, die er aan deelnamen, in ver zekerde bewaring genomen. Dat evenwel Sleeswijkers, die zich over de verdrukking der Denen beklagen, niet zoo bijzonder gehecht zijn aan den hertog van Augustenburg, kan men opmaken uit hetgeen sommige leiders der anti-Deenscbe beweging in het openbaar zeggen. Zoo verhaalt de Kreuzeitung dat te Hamburg in eene handwerksvereenigiug, na een aantal redevoeringen en toasten, zekere timmerman uit Kiel, Kiepen, zich aldus uitliet: Gelooft niet, dat wij den hertog van Augustenburg hebben uitgeroepen om de 33 vorsten met den Sisten te vermeerderen. Maar de hertog is thans een noodzakelijk kwaad. Gelooft niet, mijne heerenals de tijd komt dat het Duitsche volk zijne vorsten zal verjagen, dat wij dau den Augustenburger zullen behouden. Die zal zoo goed den weg van alle vorsten gaan als de anderen. Hij is niet meer dan de brug die tot het regt der volken voert en die men af breekt wanneer men zijn doel heeft bereikt. Uit Napels berigt men van den 15 dezer: Men verze kerd dat de ligtiug der militie eenige maanden vervroegd zal worden, en de oefeningen der artillerie worden georga niseerd. Uit Kome wordt gemeld dat in het Venetiaansche koffijhuis eene bom is geworpen, waarvan wel 50 personen het slagtoffer hadden kunnen worden, doch welke door een Eransch sergeant werd gedempt. Een andere bom heeft de ramen enz. bij den boekhandelaar Spithover verbrijzeld. De vermoedelijke daders zijn gevat. 1T13 TJ 7T 3 T IJ D IST 3- B 1T. Helder, INieuwediep, Willemsoord, enz. 19 Februarij 186-1. De verjaardag van Z. M. den Koning wordt hier heden gevierd, door het uitsteken van de nationale vlag, van de Kijks- en Gemeente gebouwen, van alle in dienst zijnde vaartuigen van oorlog, ook van de in de haven liggende koopvaarders en van vele particuliere woningenwaaronder tevens de Oranjevaan wordt opgemerkt. De te houden groote parade door militairen van ver schillende wapens alhier in garnizoenwerd uithoofde van het ongunstige weder afgekoinmandeerd. In de kazernen werden assauts gehouden en diploma's uitgereikt. Een aantal kinderen trokken onder het aanheffen der volksliederen, in optogt door de gemeente, voorzien van nationale en oranje vlaggenwaaronder eene zeer sierlijke de bijzondere aandacht trok. Gisteren heeft aan het gebouw van het Provincaal Bestuur van Noord-Holland, te Haarlem, de aanbesteding plaats gehad van het planten van stroo en helm en het stellen van rietschuttingen op de duinen van het eiland Texel en den vasten wal van Noord-Holland, in den zomer en in het najaar van 1864 en in het voorjaar van 1865; in drie perceelen. De afloop is als volgt: minste inschrijvers le. perceel W. Hillenius f 47002e perceel Jb. Oldenburg 9800; 3e perceel Jb. Oldenburg f7200. - Met den 1 Maart aanstaande worden geplaatst: op Zr. Ms. Wachtschip te Vlissingen, onder bevel van den kapt. t/z. W. A de Gelder, de luits. t/z. der le kl. H. K. Koning en W. J. Scholten van Aschat, en de scheepsklerken M. C. Hazenberg, J. C. Kluit en J. A. Torré; op Zr. Ms. Wachtschip te Willemsoord, onder bevel van den kapt. t/z. C. P. de Brauw, de scheepsklerken EI. M. van der Horst, B. Janse en J. A. Sonnenberg; op Zr. Ms. Wachtschip te Hellevoetsluis onder bevel van den kapl.-luit. t/z. A. J. Kroef, de scheeps klerken W. II. Klaassen, P. Gallas en A. Vermeulen; en op Zr. Ms. Wachtschip te Amsterdamonder bevel van den luit. t/z. 1° kl. H. P. Klerelc, de scheepsklerk H. C. D. van de Ven;.thans allen non-aetief.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1