M 286. Vierde Jaargang. 1864. «fjeföer, JïteuroeÖiep, IMfemsoorÖ, cn,v WOENSDAG 24 FEBBUARIJ. VRIJWILLIGERS VOOUllE ÏAUO^ALE MILITIE. BEKENDMAKING. V RIJ O O GING van den accijns op het gedistilleerd. BEK EN II.11A K1NG. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intczendcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER, roepen bij deze op, ingezetenen, die verlangen als VRI-J WiLLIGlERS voor deze Gemeente op te treden, otn zich daartoe op een der overige werkdagen van deze maand, tusschen des morgeus 9 en 12 ure, ter Secretarie aan te geven. Aan iederen Vrijwilliger wordt door de Gemeente een handgeld toegekend van ZESTIG GULDEN. Om Vrijwilliger bij de Militie te zijn, moet men onge huwd of kinderloos weduwnaar en ingezeten wezen, voorts ligchamelijk voor de dienst geschikt, ten minste 1.56 el lang, op den 1 Januarij van dit jaar het 20ste jaar inge treden en het 35ste jaar niet volbragt hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Ter bekoming van laatstgenoemd bewijs, kan men zich, vergezeld van twee ter goeder naam en faam staande meer derjarige ingezetenendie de vereischte verklaring kunnen afleggenter Secretarie op eiken werkdag in deze maand aanmelden, tusschen des morgens 9 en 12 ure. Hij, die voor de Militie is ingeschreven wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Gemeente, in welke hij in geschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie ineer te vervullen hebbe. Hij, die bij de zeemagt, bij het leger hier te lande, of bij het krijgsvolk in 's Rijks Overzeesche Bezittingen heeft gediend, wordt niet als Vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van de dienst, behalve een bewijs van ont slag, van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuigschrift hebbe ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangentot dat zijn veertigste jaar volbragt is, als Vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. De Vrijwilligers worden, voor zooverre ze daai toe geschikt bevonden zijn, en er gelegenheid toe bestaat, ingelijfd bij het korps hunner keuze. Helder, 13 Pebruarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER, vestigen, voor zooveel noodig, de aandacht der Ingezetenen op de bepalingen der Wet van den 31 Decem ber 1863 Staatsblad No. 221), waarbij met den 1 Maart 1864 de ACCIJNS per vat gedistilleerd ad vijftig per cent sterkte, bepaald op f 22, wordt verhoogd tot ƒ35, en wel in het bijzonder op art. 3 dier Wet luidende aldus //Ieder, die eene grootere hoeveelheid dan van tien //kan gedistilleerd voorbanden heeft, elders dan in //entrepot, of onder genot van crediet in branderijen, //distilleerderijen en bergplaatsen, is gehouden om daar- //van, tegen bewijs, aangifte te doen ten kantore van //den ontvanger van den accijns op het gedistilleerd »daags vóór het in art. 1 bepaalde tijdstipvóór tien «ure 's avonds. //Wegens gedistilleerd, vóór het in art. 1 bepaalde //tijdstip op kwitantie of geleibiljet verzondendoch //hetwelk eerst na dat tijdstip wordt ingeslagen, ge- //schiedt de voormelde aangifte door den ontbieder vóór //de lossing, bij gebreke waarvan het document ophoudt /■de lossing en den inslag te dekken. //De aangifte moet inhouden de soort, de sterkte //en de hoeveelheid van het gedistilleerd, alsmede, op- //gaven van de panden of vervoermiddelen, waarin of //waarop de voorraad zich bevindt. //De ontvanger is bevoegd om, gedurende veertien udagen na den dag der aangifteden voorraad te doen //opnemen. //Wordt bij deze opening een grooter verschil in //overmaat bevonden dau van een twintigste op de hoe- //veelheid of op de sterkte, dan vervalt de aangever //voor het verzwegen gedeelte in eene boete, van tien- nmaal het bedrag, waarmede de accijns is verhoogd." Ter voorkoming van boete, worden de belanghebbenden ernstig aangemaand de aangifte, in dit artikel bedoeld, uiet te verzuimen. Helder, den 19 Pebruarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HEL DERbrengen ter openbare kennis, dat op heden door ben voorloopig vastgesteld en van heden af, tot en met den 73611 Maart e. k., voor een ieder ter Secretarie ter lezing is nedergelegd, het primitief kohier der Plaatse lijke Belasting op de Honden, over het dienstjaar 1864, en het suppletoir kohier diSr Belasting, over het dienstjaar 1863. Helder, den 20 Pebruarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT, Door het overtrekken van de grenzen van Jutland door het Oostenrijks-Pruisische leger, dreigde in de laatste dagen de Deensche oorlog een voor Europa hedenkelijk karakter

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1