Jtë 288. Vierde Jaargang. 1864. ^eföcr, JïieuioeÖtep, WiffemsoorÖ, cnj. WOENSDAG 2 MAART. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATüRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentie* van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag» middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezeuden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van deu Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER doen te weten Dat door den Raad dier Gemeente, in zijne vergadering van den 23 Januarij 18G4 is genomen het volgende besluit De Raad der Gemeente Helder Overwegende datkrachtens de onlangs aangenomen wet, met 1 Maart e. k. de Rijks-aceijns op het gedistil leerd van ƒ22.op 35.— per vat wordt gebragten wijziging der plaatselijke belasting-verordeningen noodig is om die in overeenstemming te doen blijven met de bepalingen van art. C der wet van 15 Mei 1859 (Staatsbl. No. 38) en art. 138 1 der wet van 20 Junij 1862 (Staatsblad No. 62) Gezien art. 232 en volgende der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad No. 85) BESLUIT Het Raadsbesluit van den 3 Julij 1863, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 12 Julij 1863, No. 6, te wijzigen als volgt Te rekenen van den eersten dag der maandvolgende op die der afkondiging van dit besluitworden op den Rijks accijns op het gedistilleerd in de gemeente geheven a. Zentig opcenten voor bet binnen- en buitenlandscli gedistilleerd. b. Veertig opcenten voor de buitenlandsche likeuren. Met denzelfden dag wordt geheven a. Op bet gedistilleerd hetwelk binnen de Gemeente wordt ingevoerd en waarvan de Rijks-accijns voor zoover die daarop geheven wordt, elders voldaan is, een f n twintig gulden per vat, hetwelk, bij eene warmte van vijftien graden van den honderd- deeligen thermometer, vijftien kannen zuiveren al cohol bevatmeerdere of mindere hoeveelheid of sterkte naar evenredigheid. b. Op de binnen- en buitenlandsche likeuren een en twintig gulilcn per vat. Welk besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 17 Februarij 1864, No. 85, onder "bepalingdat de heffing geschieden kan tot ultimo Februarij 1865en bij welk besluit is aangehaald de verordeningvastgesteld bij de Raadsbeslui ten van 9 October, 26 November en 8 December 1855, be vattende de voorschriften waarnaar de voormelde belasting zal worden ingevorderd. En is hiervan afkondiging geschiedwaar bet behoortden 27 Februarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAK MAN BOSSE, Burgemeester. L. VERI1EY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. De Deensche kwestie staat thans op het punt zich van het oorlogs tooneel te verplaatsen op het veld der diplo matie; echter blijven de legers gewapend tegenover elkan der staan en is eene wapenstilstand niet overeengekomen. Aan Denemarken is veertien dagen tijd gegeven, binnen welke het zich over de aanneming van eene conferentie moet ver klaren. Voor alsDog schijnt Denemarken vast besloten te zijn zich tegen de eischen van Oostenrijk, Pruisen en den Bond te verzetten. De Deensche rijksraad heeft bij adres aan den koning op het voortzetten van deu oorlog aange drongen tot eene weder vereeniging der Hertogdommen met Denemarken. Berigten uit Polen maken weder melding van een aantal kleinere gevechten tusschen de Russen en de insurgenten, die al naauwer en naanwer worden ingesloten. Hun generaal Bosak moet verscheidene malen reeds beproefd hebben om zijne bende uit den kring te doen ontsnappen dien het Rus sisch leger om hen getrokken heeft; tot dusverre echter zonder goed gevolg. AaDgaande den Amerikaanscheu krijg verneemt men dat de zuidelijken zeer actief zijn, zij houden de noordelijke krijgs bevelhebbers in gestadige onzekerheid. In oostelijk Tennessee schijnen de rebellen insgelijks bijzonder werkzaam te zijn en van Virginia verneemt men, dat de onversaagde guerilla- generaal Morby zich op het oude slagveld van Manasses vertoond heeft. De zuidelijke nieuwspapieren trachtten hoop in te boezemen op den naderenden veldtogt in de lente. De Richmond Examiner zegt, dat hij met veel kans op geluk voor de confederalisten zal geopend wordendat de legers der insurgenten sterker, beter gewapend en beter gediéipli- neerd zullen zijn dan ooit te vorendat de vijand geheel en al onbekend is met hun plan van operatiënen dat 1864 welligt de verliezen van 1863 vergoeden zal. Ten andere verneemt mendat Meade's leger van de Potomac door den besten geest bezield is en niets minder wenscht dan op nieuw ten strijde te gaandat liet legerkorps van den generaal Grant in Cumberland zich in den besten toestand bevindt; dat de admiraal Poster eene sterke vloot op de Mississippi uitrust, enz., zoodat beide partijen veel vertrouwen op hunne eigene krachten doen blijken. Een treurig bloedbad is dus ook daar weder te voorzien waar zal het einde zijn Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 1 Maart 1S64. Heden morgen is in het natte dok alhier voor het eerst in werking gebragt en beproefd, dein hetalhier gebouwde, stoomschip Prinses Maria geplaatste machine. Wij verne men dat in zooverre aan de verwachting werd beantwoord. Dit stoomschip, voorloopig bestemd om de Cycloop al hier te vervangenis nu bijna gereed en zal spoedig in dienst worden gesteld. Volgens eene mededeeling uit 1s Graveuhage is door den Minister van Binnenlandsche zakenter vervanging van wijlen den heer hoofdinspecteur van den Waterstaat Ij. J. A. van der Kun, benoemd als lid der commissie tot onder zoek vpor het herstel der ontstane gebreken aan bet nieuwe drooge dok alhier, de generaal-majoor J. P. Delprat. De commissie zal weldra hare werkzaamheden beginnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1