.jjeföer, JïteuroeÖiep, IMfemsoorÖ, enj. JAGT EN VISSCHERÏJ. M 289. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 5 MAART. KENNISGEVING. KENNISGEVING. BEKENDMAKING. NATIONALE MILITIE. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiènintezendcn. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd Ter Secretarie dezer Gemeente zijnvan heden af, ver krijgbaar gesteldblanco verzoekschriften, ter bekoming van Jagt- en Visch-acten, en van kostelooze vergunningen tot uitoefening der Visscherij. Helder, den 29 Februari) 1864. He [Burgemeester der Gemeente, STAKMAN BOSSE. De BURGEMEESTER der gemeente IIELHERberigt ontvangen hebbende van bet vermoedendat ouder de paarden en schapen binnen deze gemeente besmettelijke Ziekten bestaanherinnert bij deze de ingezetenen aan de bepalingen van art. 459 van bet Wetboek van Strafregt, luidende «leder houder of oppasser van dieren, of van melk- //of slagtbeestendie verdacht zijn van aangedaan //te zijn van besmettelijke ziekten, die niet dadelijk «kennis daarvan zal gegeven hebben aan den Bur- //gemeester der gemeente waar zij gevonden worden, «en die zelfs, vóór dat de Burgemeester op die //kennisgeving geantwoord heeft, deze dieren ofmelk- «of slagtbeesten niet opgesloten gehouden zal hebben //zal gestraft worden met eene gevangenisstraf van zes «tot twee maanden en eene geldboete van f 8 tot/'100." En aan art. 461 van het Wetboek van Strafregt, de bepaling bevattendedat, indien door het laten loopen van besmettelijk vee onder ander vee besmetting is ontstaan en het verbod is overtreden, de straf bepaald is op eene gevan genisstraf van twee tot vijf jaren en eene geldboete van /'50 tot ƒ500. De ingezetenen worden voorts in kennisse gestelddat door de veeschouwers eene schouw over paarden en scha pen zal gehouden worden op Maandag den 7 en Hingsdag den 8 Maart a. s. in het Koegras; en op Vrijdag den 11 Maart a.s. te Huisduinen, van des morgens 9 tot 11 ure, en linnen den bebouwden kring der gemeente, op landen en stallen gelegen aan de Westzijde van den Spoorweg, van 11 tot 2 ure, en van 2 tot 4 ure in bet overige gedeelte der gemeente. De ingezetenen worden dringend uitgenoodigdhunne schapen behoorlijk op bet land bijeen te sluiten en de paar den vast te zetten, teneinde behoorlijk gelegenheid te geven tot bet schouwen. Helder, den 1 Maart 1864. He Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente IIHLDEB brengen ter openbare kennis, dat de Militieraad van het derde district in Noordholland de eerste zitting zal houden te Alkmaar en wel voor zooverre deze gemeente betreft op Donderdag den zeventienden Maart 1864, des voormiddags ten half tien ure. Volgens artikel 88, in verband met artikel 91 der wet op de Nationale Militie, moet voor die zitting verschijnen 1°. de vrijwilliger voor de Militie; 2°. de loteling die vrijstelling verlangt wegens zie kelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte. Helder, 3 Maart 1864. Burgemeester e?i Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK GVERZIGT. Het blijkt thans meer en meer dat Denemarken den strijd met kracht wil volhouden; uit alle berigten van Kopenhagen, met name uit het adres vau deu rijksraad en uit den brief van den Minister Quaade van 12 Febr., waarin de Deen- sche min. van buitenl. zaken verklaart, dat Dannewirke wel op strategische gronden is ontruimdmaar dat Duppel voor Denemarkenals bet aan eigen krachten is overgelaten de eenige ware verdedigingslijn is, nu er langer oorlog moet worden gevoerd. «Voor de bezetting van Sleeswijk konden wij, zegt de minister, met Duitsohland vrede sluiten; na die gebeurtenis blijft der regering des koniugs slechts één weg openden oorlog vol te houden tot de herstelling van de vroegere orde der dingen in Sleeswijk en tot dat dit her togdom weder onder het gezag des konings is teruggekeerd. Eerst dan zullen wij in de mogelijkheid wezen, tot beëin diging van ons geschil met Duitschland, op nieuw den weg der onderhandelingen aan te nemen." Er liep dezer dagen in Londen een gerucht, betreffende eene geheime overeenkomst tussohen Pruisen en Oostenrijk, volgens welke eerstgenoemde mogendheid Venetië aan Oos tenrijk zou gewaarborgd hebben als belooning voor de me dewerking van laatstgenoemde mogendheid in de bemagtigiDg der Deensche hertogdommen, die vervolgens Pruisisch grond gebied zouden blijven. Dat er aanleiding bestaat om eene geheime overeenkomst tusschen de twee Duitsehe magten te vermoeden kan niet wel ontkend worden, doch, wanneer zulk eene overeenkomst bovengenoemde strekking hebben mogt, dan zou eene algemeene Europesche oorlog niet te vermijden zijn. Lord Palmerston met lord Russell en andere ministers, onlangs ministerraad houdende, waarbij ook de koningin aan wezig was, ondersteunde ten sterkste een voorstel, door lord Russell gedaannopens de Deensche kwestie. De koningin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1