UefÖer, JlteumeÖiep, WiffemsoorÖ, 015. MSGIFTE VOOR DE ZEEMILITIE. Jfê 290. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 9 MAART. KENNISGEVING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 1^-4 regels is. 40 Centen; voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Voor des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteutièn iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER noodigen bij deze uit, de lotelingen van de lig- tiug van dit jaardie verlangen bij de zeemilitie te dienen om zich daartoe vóór den eersten April aanstaande, ter Secretarie dezer gemeente aan te melden, op een werkdag, tusschen des voormiddags 9 tot 1 ure. De Zeemilitiens ontvangen 4 jaren na den dag hunner inlijving een bewijs van ontslag uit de diensten worden wanneer zij een behoorlijk paspoort hebben ontvangenin tijd van vredevan de dienst bij de schutterijen vrijgesteld. De Zeemilitie wordt bestemd tot bemanning van de ver dedigingsvaartuigen voor de biunenlandsche dienst en langs de kusten. Zij wordt niet naar de Koloniën en Bezittingen van het Rijk naar andere werelddeelen gezonden, tenzij, ingeval van zeer buitengewone omstandighedeneene nadere wet daartoe magtiging verleent. Aan hendie verlangen na volbragten oefeningstijd in werkelijke dienst te blijven of te komen, zonder zich als vrijwilliger te verbinden, wordt zulks vergund. Aan hen die zich met verlof bevindenwordt in gewone tijden vergunning tot uitoefening van de Buitenlandsche Zeevaart en Visscherij verleend. Aan lotelingen die vóór hunne inlijving bij de Landmilitie, hun beroep van de Buitenlandsche Zeevaart maaktenen zich voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbij niet heb ben kunnen worden aangenomen, wordt, wanneer zij zich met verlof bevinden, mede in gewone tijden vergunning tot uitoefening van de Buitenlandsche Zeevaart verleend. In gewone tijden kunnen de manschappen der Zeemilitie vergunning bekomen tot het aangaan van een huwelijk, wanneer zij hun derde dienstjaar hebben volbragt. Voor lotelingen die hun beroep van de Buitenlandsche Zeevaart makenis het alzoo van belang dat zij zich op den boven bepaalden tijd voor de Zeemilitie aanmelden omdat zij anders bij de Militie te land ingelijfd worden en gedurende hun diensttijd geene vergunning verkrijgen om hun beroep uit te oefenen. Helder3 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERIIEY, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HELDER brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat van de GeldleenÏDg groot ƒ80,000, in het jaar 1862 ten laste dezer gemeente aaDgegaan, heden twee Aandeelen zijn uitgeloot, en wel No. 51 en 27, en dat tegen overgifte dier Aandeelen en daarbij bchoorendc Coupons de aflossing en rentebetaling van den 1 Julij a. s. af, zal plaats hebben ten Kantore van de Associatie-Cassa te Amsterdam. Helder, den 3 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEYSecretaris. POLITIEK OVERZIGT. Van het oorlogstooneel in het Noorden verneemt men dat tusschen de Duitsche troepen en de Deensehe voorposten den 3 dezer eenige schermutselingen hebben plaats gehad. Het Pruisische leger dat de Duppeler stelling zal aan tasten, schat men op eene sterkte van 42,000 man. De Denen mogen eene veel geringer krijgsmagt ter verdediging hebben in de Duppeler schansen zijn 116 zware stukken geschut, 24-, 68- en 84ponders, en het ligt in den aard der zaak, dat het leger, dat eene vesting aantast, aan veel grooter verliezen is blootgesteld en dus ook sterker moet zijn dan dat, hetwelk eene stelling verdedigt, thans vooral nu men al meer en meer aan eene verbetering der defensic- iniddelen heeft kunnen arbeiden. Een der laatste //verbete ringen" was het in brandschieten van Steuderupdat bij een aanval den vijand van dienst zon kunnen zijn. De bewoners van dat dorp ontvingen des morgens de tijding dat hunne hui zen zouden worden verbranddes middags vlugtten zij met have en vee naar het Pruisische leger. Sedert de Denen, van Seeland uit, Fehmarn bezet hebben en gepantserde schepen langs de kusten kruisenis Ilolsteiu elk oogenblik aan een inval blootgesteld. In Christiania gispt men Der.emarkens-Sleeswijksche politiek en betwijfelt men of het volk van Noorwegen ondanks zijne sympathie voor Denemarken, geneigd is, de ter active deel neming aan den strijd vereischte offers te brengen. Het volk zal den koning dank wijten als hij zich van den oor log onthoudt en de aanstaande storthiug zal gewis deze beschouwingswijze bekrachtigen. De Palrie behelst eene depêche, uit Hamburginhoudende dat drie Oostenrijksche brigades van den veldmaarschalk bevel hebben ontvangen, oui met den meesten spoed in Jutland binnen terukken en de stad Eredericia in te sluiten. Uit Parijs wordt geschreven, dat de koning van Dene marken, van Pransche zijden is aanbevolen vol te houden, daar eene uitbreiding en verplaatsing van het oorlogstooneel tot de mogelijkheden behoort en goede kansen voor De nemarken zou met zich brengen. Uit Rome meldt men van den 2 Maart Gisteren was er eene vechtpartij tusschen pauselijke en Fransche militairen, waarbij vele gekwetsten vielen. De heer Montebello heeft last gegeven, de naburige pauselijke kazerne met posten te omzetten. De Fransche en pauselijke autoriteiten hebben beiden troepen georganiseerd en maatregelen verordend tot behoud der orde. Volgens gerucht zou de Paus zeer ernstig ongesteld zijn en het Heilig Collegie reeds bepaald hebben wie tot zijnen opvolger zal worden gekozen; men zegtkardinaal Corsi. Brieven uit Venetië maken gewag van de belangrijke militaire maatregelen, die daar door Oostenrijk, worden ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1