M 201. Vierde Jaargang. 1864. <§efóer, JlteumeÖtep, lMfemsoorÖ, en&. ZATURDAG 12 MAART. BEKENDMAKING. NATIONALE MILITIE. NiaTTTrSTIJDIWO'Sir. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes De prijs der Adtebtentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente IIELDER brengen ter openbare kennis, dat de Militieraad van het derde district in Noord-Holland de eerste zit ting zal houden te Alkmaar cu wel voor zooverre deze gemeente betreft op Donderdag den zeventien den Maart 1864, des voor middags ten half tien ure. Volgens artikel 88 in verband met artikel 91 der wet op de .Nationale Militie, moet voor die zitting verschijnen. 1°. de vrijwilliger voor de Militie; 2°. de loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte. Helder3 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Eene divisie der Pruisische garde, waarbij de kroonprins en veldmaarschalk vou Wrangel tegenwoordig waren, zijn tegen Sönderskoogl opgerukt en hebben de Denen tot Ere- dericia teruggeworpen. Daarbij maakten zij ISO gevangenen. Het verlies" aan de Pruisische zijde bedroeg 20 gewonden en 2 gesneuvelden. De minister Monrad heeft bij gelegenheid der verkiezin gen eene redevoering gehouden, waarin hij verklaarde, dat hij den strijd voor de onafhankelijkheid des rijks en voor de handhaving der vereeniging van Denemarken met Slees- wijk zal voortzetten, ja, dat hij nimmer in eene. ontbinding dier vereeniging zal toestemmen. Engelsche berigtgevers beweren dat een algemeenen aanval nog zoo spoedig niet zal plaats hebben, want dat de Prui sen zich zeer weinig geneigd toonen om de geduchte sterkte aan te tastennu in alle dagbladen met zooveel nadruk gewag gemaakt is van de offersdie de inneming er van kosten zou. Dezelfde correspondenten voegen er echter bij dat de üup- peler schansen geenszins onoverwinnelijk zijn en de Denen geen weerstand zouden kunnen bieden, wanneer de vijand met moed en in genoegzame sterkte de vestingwerken bestormde. Zijdelings ligt hierin een verwijt van gebrek aan moed bij bet Pruisisch leger, en over het algemeen zijn de cor- respondentien door Engelsche pennen niet in het voordeel van de Pruisen, evenmin als de artikelen in de Times, de Examiner of de Morning Postook de Punch legt er zich niet op toe Pruisen in een fraai daglicht te stellen. De Times evenwel neemt ook de artikelen van den professor Max Muller op, die op bezadigden toon de zaak nit een anti-Deensch oogpunt beschouwt, In een van zijn brieven komt de uitdrukking voor, dat het zeker niet aangenaam voor Denemarken is de hertogdommen te verliezenmaar dat het in der tijd ook voor Holland niet aangenaam was Belgie te moeten missen. Reeds menigmaal is er gesproken van eene interventie der mogendheden en even dikwijls is dit gebleken op voorbarige geruchten te steunen. Van daar dat aan die geruchten thans ook minder waarde wordt gehecht. Nogtansze geheel met onverschilligheid te bejegenen gaat toch ook te ver, en met een enkel woord maken wij daarom gewag, vooreerst van een berigt nit Londen, volgens hetwelk aan de bemanning der kanaalvloot zelfs een verlof van een of twee dagen wordt geweigerd, waaruit men opmaakt, dat de vloot ge reed is naar de Oostzee te stevenen. Van de Pransehe werven gaan evenzeer berigteu uit dat dag en nacht aan de voltooijing van schepen wordt gearbeid. Ook Rusland schijnt zich in de zaak te zullen mengen De Examiner noemt het op den voorgrond treden van Russische ideën een der meest onheilspellende verschijnselen, en vermoedt dat het Rusland alleen te doen is om zijn kandidaat van 1S50 en 1851, den hertog van Oldenburg, tot vorst der hertogdommen te maken tot welk plan von Bismarck-Schönhausen zou zijn toegetreden. Erankrijk en Engeland zouden dit nimmer gedoogen zegt genoemd blad maar wij weten boe weinig het beduidt wanneer Engelsche bladen in dien zin spreken. De Engelsche bladen zeggen: aan eene vereeniging van Sleeswijk en Denemarken is thans moeijelijk meer te denken hoe kan men een volk dat een vorst niet genegen is dien vorst opdringen hoe kan men van de Denen en Sleeswijkers vergen, na hetgeen er tusschen hen is voorgevallen, dat zij weder in vrede als zonen van een zelfde vaderland zullen leven? In correspondentieu in Duitsclie bladen daarentegen luidt liet nuhet volk in Sleeswijk is meer Deensch- als Duitsoh- gezindhet spionneren geschiedt op uitgebreide schaal. Daar entegen is nu in de steden als maatregel genomen dat van 6 ure 's avonds tot 7 ure 's morgens geen inwoner zijn huis verlaten mag; hij, die dit verbod overtreedtwordt door de Duitsche, soldaten doodgeschoten. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 11 Maart 1864. De meteorologische waarnemingen op de verschillende pun ten in ons landzijn gedurende deze week van dien aard ge weest dat men dagelijks stormweder te gemoet zag. De verstoring in de dampkring was sommige dagen zeer op merkelijk; op de vier plaatsen Groningen, Helder, Vlissin- gen en Maastricht, waaide de wind op hetzelfde oogenblik uit vier verschillende windstreken. Dagelijks ziet men dan ook op het wachtschip alhier, de stormsignalen waaijeureeds van Maandag af. En heeft de storm in de eerste dagen dezer week deze plaats niet getroffen, toch leest men dat in Utrecht een winddruk waargenomen is van 86 kilo, ook van Zwolle,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1