.M 294. Vierde Jaargang. 1864. «fjeföer, JïieumeDiep, WtffemsoorÖ, C115. WOENSDAG 25 MAART. ITIETTTrST IJ DIETSE N. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATUItDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentie» van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet Gemeentebestuur vau den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDERbrengen in herinnering, dat de vorderin gen ten laste der gemeente, over 1863, welke niet vóór of uiterlijk op den laatsten Junij dezes jaars in geleverd zijn, overeenkomstig de wet Worden gehouden voor verjaard of vernietigd. Helderden 18 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Bij de poging tot aanval door de Pruisen op de Dup- peler schansenis gebleken dat de Denen niet achterlijk zijn in de constructie van het geschut. Het bleek dat zij in bezit zijn van getrokken ge schut van Fransoh model. Het moeten 12 en S ponders zijn naar het systeem La Hitte. Een Engelsch correspondent zegt dat de Denen revolver-geschut hebben, Espingola ge naamd. Dit heeft drie loopen van ongeveer Ij- duim dikte, die elk met 20 kogels te gelijk geladen worden. Zijn de drie loopen gerigt, dan wordt het aan den mond aangestoken en de twintig kogels volgen elkander met tusschenpoozen van eene seconde. Op zes honderd pas afstand kan men met juistheid zijn doel treilen. De Pruisen hebben nog beter geschut, zegt men. Zij bezigen granaten van 24 pond. De kogels hebben een ge- wigt van 64 pond en zijn in vorm gelijk aan de puutkogels; zij dringen met de punt in de aarde aarde wallen en ont ploffen dan. Bij het bezit vau zulke voortreffelijke vernielingswerktuigen, moet men zich verwonderen, dat de Pruisen nog een el lendig genoegen scheppen in het vuren op schildwachten en piketten, die door een ontzigtbaren vijand, op verren afstand verscholen getroffen wordenzonder in staat te zijn eenigen tegenstand te bieden. Voorst bepalen zich de ontmoetingen te velde tot kleine uitvallen of verkenningen. Zoo werd een uitval der Denen tegen Rackebull den 17den door de brigade Goeben terug geslagen. De brigaden Roder, Canstin, het 1de bat. jagers namen Oost- en West-Huppel. De Pruisen verloren nog geen 100 man en erkenden dat de Denen zich dapper gedroegen. Deze verloren 300 man, waaronder de gevangenen. De kanonnade van den lhden duurde vau 's morgen elf tot 's middags vier ure, maar zoo als ligt te begrijpen valt leidde zij tot geen resultaat. Den 16den hebben de Pruisen het bombardement den ganschen dag voortgezet maar ook dien dag zonder uitwerking. De verkenningen der Pruisen krijgen nu ook meer het ka rakter van aanvallen. In plaats van zich te bepalen tot het verkennen en het terugdrijven der Denen, nemen zij ook bezit van de positien, waaruitzij den vijapd geworpen hebben. Dit althans bad plaats bij Buflelkoppeldat de Pruisen vele offers kostteen waar reeds menige Deensehe voorpost of patrouille werd krijgsgevangen gemaakt. De inneming vau het eiland Pehmarn heeft plaats gehad onder begunstiging van storm en mistig weder, zoodat de kleine bezetting, uit iets meer dan honderd man bestaande, onverhoeds in de magt van eeuige compagnien Pruisen viel. Deze hadden te Heiligenhafen geheel onverwacht des mor gens ten drie ure, alle beschikbare booten opgeëischt en staken daarmede naar het eiland over, waarvan zijna een kort gevecht reeds ten 5 ure meester waren. Men werpt voor een groot deel de schuld op de twee kauoneerbooten, die het eiland tegen eene landing moesten beschermen en waarvan de bemanning werd aangetroffen in een danshuis. De dans bleef, zegt een der ooggetuigenvoortduren, maar de dames kregen in plaats van Deensehe thans Duitsche kaveliers. Volgens de officiële opgaven bedroeg het verlies der Denen tot den lOden Maart bijna 2000 man. De geallieerden, zeggen de berigtgeversverloren zeker niet minder, maar zij kunnen het beter missen. Deze enkele woorden duiden het geheele karakter van den krijg in Denemarken aan. De Oostenrijkers en Pruisen hebben de overmagtop den langen duur moeten zij overwinnen. Den 20n Maart: Heden morgen ten half zes ure is het bombardement van Friederiea, en ten elf ure dat aan den zuidkant van Düppel begonnen. Voor Priedericia werden in den nacht van den 19 en 20 de batterijen geheel iu gereedheid gebragt en gewapend. Een daarop in den nacht gevolgde uitval van den vijand werd afgeslagen. Hierbij werd een officier, nl. de luitenant von Schaper, van het 3e regiment der garde en een der manschappen gedood. Van half zes ure des ochtends werden den 20n de vesting en de stad uit het legerkamp voor Friedericia beschoten. Het geschut heeft zeer goed getroffen. De stad is op verscheidene plaatsen in brand geschoten. Het vijandelijk geschut is buiten ge vecht gesteld. Het vuur vau die ziide was niet krachtig en werkte niet veel uit. Een man uit het kamp der Oostenrijkers is gekwetst. Onophoudelijk spelen de vuurmonden tegen de stad. De kroonprins, prins Albrecht (vader) en de prins von Hohenzollern zijn bij de operatiën tegenwoordig. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 22 Maart 1864. Naar wij vernemen zqllen de werkzaamheden tot her stelling van het nieuwe drooge dok alhier, binnen kort, en welligt in de volgende maandeen aanvang nemen. De heer J. P. Mondt, beroepen Evangelisch-Luthersch predikant alhier, is Zondag jl. in de Lutersche kerk te s'Hage door den Wellierw. heer Ds. K. N. Meppen op plegtige wijze bevestigd gewordenmet eene rede, naar aan leiding vau Joh. 15, vs 27, le gedeelte: "En gij zult ook getuigen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1