<gefÖerJïieuioeÖiep, IMfcmsoorÖ, enj. m\mvoois n zeemilitie. .M 295. Vierde Jaargang. 1864: ZATURDAG 26 MAART. KENNISGEVING. NIEUWE COURANT VAIV DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATUJRDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertenties van 1—4 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centeu. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve men de Advertentièn intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente HELDER noodigen bij deze uitde lotelingen van de ligting van dit jaar, die verlangen bij de Zeemilitie te dienen, om zich daartoe vóór den eersten April aanstaandeter Secretarie dezer gemeente aan te meldenop een werkdagtusscben des voormiddags 9 tot I ure. De Zeemilitiens ontvangen vier jaren na den dag hunner inlijving een bewijs van ontslag uit de dienst, en worden, wanneer zij een behoorlijk paspoort hebben ontvaDgen iu tijd van vrede, van de dienst bij de Schutterijen vrijgesteld. De Zeemilitie wordt bestemd tot bemanning van de ver dedigingsvaartuigen voor de binnenlandscbe dienst en langs de kusten. Zij wordt niet naar de Koloniën en Bezittingen van bet Rijk in andere werelddeelen gezondentenzij, ingeval van zeer buitengewone omstandigheden, eene nadere wet daartoe magtiging verleent. Aan hen, die verlangen navolbragten oefeningstijd in wer kelijke dienst te blijven of te komen, zonder zich als vrij williger te verbinden, wordt zulks vergund. Aan hendie zich met verlof bevindenworclt in gewone tijden vergunning tot uitoefening van de Buitenlandscbe Zee vaart en Visscherij verleend. Aan lotelingen die vóór hunne inlijving bij de Landmilitie, hun beroep van Buiteulandselie Zeevaart maakten, en zich voor de Zeemilitie hebben aangeboden doch daarbij niet hebben kunnen worden aangenomen, wordt, wanneer zij zich met verlof bevinden, mede in gewone tijden vergunning tot uit oefening van de Buitenlandscbe Zeevaart verleend. In gewone tijden kunnen de manschappen der Zeemilitie vergunning bekomen tot bet aangaan van een huwelijkwan neer zij hun derde dienstjaar hebben volbragt. Voor lotelingen die hun beroep van de Buitenlandscbe Zeevaart makenis het alzoo van belang dat zij zich op den boven bepaalden tijd voor de Zeemilitie aanmeldenomdat zij anders bij de Militie te land ingelijfd worden en gedurende hun diensttijd, geen vergunning verkrijgen om hun beroep uit te oefenen. Helder, den 3 Maart 1864. jBurgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN' BOSSE, Burgemeester. L. VERHEYSecretaris. Het GEMEENTEBESTUUR van DEN HELDER vestigt, ten gevolge eener ontvangene Circulaire, de aandacht der Ingezetenen op eene door Z. Exc. den Minister van Financiën uitgevaardigde en in het tweede bijvoegsel tot de Nederland- sclie Staatscourant van den 12den dezer, No. 10, geplaatste aankondiging, waarbij alle houders van Muntbiljetten/uit gegeven krachtens de Wetten van 18 December 1815 [Staatsbl. No. 90) en 17 September 1849 Staatsblad No. 46), worden uitgenoodigd, om zicli den nieuwen en laatsten termijn thans tot verwisseling van die Biljetten verleend, ten nutte tc makendoor hunne Biljetten ten spoedigste ter verwisseling aan te bieden of te doen aanbieden ten kantore van den Betaalmeester in hunne woonplaats of bijaldien aldaar geen Betaalmeester aanwezig is, ten kantore van den Ontvanger der Directe Belasting in de Gemeente. Uit aanmerking van deze laatste bij de Wet opengestelde gelegenheid om de voormelde Muntbiljetten tegOll de waarde te verwisselenworden de ingezetenen aan de bovenbedoelde aankondiging, die ter Secretarie dezer Ge meente ter lezing ligtherinnerd en aanbevolenom zich niet op den betrekkelijk langdurigeu termijndie de wet verleent, te verlaten, maar door spoedige aanbieding van hunne bil jetten, zichzelven en hunne nablijvende betrekkingen voor onherstelbare verliezen te vrijwaren. Helder, den 19 Januarij 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VEltHEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. Het plan tot eene conferentie is thans weder geheel on zeker geworden, daar Frankrijk moet verklaard hebben dat het alleen wil toetreden wanneer de Duitsche bond deelneemt aan de conferentie, op welk denkbeeld, naar men beweert, de hertog van Coburg te Parijs bij het Fransche kabinet heeft aangedrongen. Engeland daarentegen moet reeds aanstonds de stelling hebben voorgestaan, dat de bond niet zou worden toegelaten eu alleen de mogendheden, die het Londensche tractaat hebben onderteekend. Van eene andere zijde wordt gemeld dat Frankrijk zich bereid verklaard heeft het Eugelsche kabinet ter zijde te staan, maar niet zoolang het zamengesteld was uit mannen, die zoo blijkbaar den keizer vijandig zijn. Volgens de Oest.-Ztg. hebben Oostenrijk en Pruisen het voorstel tot het hóuden eeucr conferentie over de Deensche kwestie aangenomen, zonder basis en zonder wapenstilstand. Van het oorlogstooneel zijn de berigten schaarscli. Prui sen werkt het verspreiden van berigten zooveel mogelijk tegenmen leidt hieruit af dat de geallieerden weinig vorde ringen maken. Men beweert ook dat de Pruisische marine niet opweegt tegen de Deensche, en juist daarin ziet men een groot bezwaar voor de vermeestering van Alsen. Zij achten die onmogelijk wanneer de. Pruisische schepen niet talrijk en krachtig genoeg zijn om een Deensch eskader uit de wateren van Alsen ver wijderd te houden. Drie Deensche vaartuigen zijn voldoende om elke brug te vernielen die van Sundewitt naar Alsen mogt worden gelegd; bovendien is de kust van dit eiland veel hooger dan die van Sundewitt, wat het leggen van eene brug nog zeer zou bemoeijelijken. Do bevordering van een kapitein tot schout-bij-nacht doet vermoeden dat Pruisen het premie-stelsel ten opzigte van zijne marine toepast, en iu dien zin moet misschien de be noeming als prijs van aanmoediging worden toegepast. Over het algemeen is het gouvernement vrijgevig met onderschei dingen een aantal officieren zijn in den adelstand verheven wat in het Pruisische leger vooral van belang is met het oog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1