$e(Öer, JltcutöcÖtcp, Wiffemsoorö, enj. Vierde Jaargang. 1804. ZATURDAG 2 APRIL. JXi>. 297. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden .ƒ1.80 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. De belegering der Duppeler schansen vordert zeer lang zaam even als de conferentie-plannen. De opening der conferentie is nu op 12 April bepaald, de gevolinagtigden zullen te Londen bijeenkomen. De roeping dier conferentie zal alleen zijn het vinden van eene basis voor vredesonderhandelingen: Is die grondslag gevonden, dan eerst zal de vraag aan de orde zijn of er een wapenstilstand kan worden gesloten. Maar tusschen het zamenkomen en het vinden van eene basis, kan er nog ge- ruimen tijd verloopen. Tusschen den keizer van Oostenrijk en zijn broeder, die voor de Mexicaausche troon bestemd is, is eene verklaarde vijandschap ontstaandoordien eerstgenoemde verlangt dat de laatste, wanneer bij de Mexieaansche kroon aanneemt, vooraf afstand zal doen van zijne erfopvolgiugsregten in Oostenrijk. Naar de Bresl.Ztg. verzekert, zouden zich sedert eenige dagen de voornaamste leden der nationale Poolsche regering in ban den van het geregt bevinden. Ben hunner meldde zich bij den hoofd-commissaris van politie aan en verklaarde zich be reid de namen zijner collega's te noemen wanneer hem de verzekering gegeven werd dat hun geen zwaarder straf dan deportatie treffen zou. Toen hij in dit opzigt genoeg zeker heid meende te hebben, noemde bij de namen van nog acht personen, die allen tot de ambtenaarsstand behooren, gaf de plaats op waar zij gewoon waren bijeen te komen en wees voorts een gebouw aan, in welke poort zich een brievenbus bevond, waarvan ieder lid een sleutel had, zoodat hij de bus ten allen tijde openen en de voor hem bestemde stukken er uit nemen kon. Dat middel moet de thans zoo moeijelijk geworden communicatie zeer vereenvoudigd hebben. Al deze personen zitten nu op de citadel gevangen, en zoo doende zou de revolutie met wortel en tak uitgeroeid zijn. Wanneer de zaak zich werkelijk aldus heeft toegedragen zal de de Dziennilc ongetwijfeld zeer spoedig nadere bijzon derheden daaromtrent mededeelen. 1TIS TT 7T S TIJ D 11T GUE XT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 1 April 18 64. De offic. vau adm. 2e kl. O. J.S. Court, laatst behoord hebbende tot het eskader in Oost-Indië en met particuliere scheepsgelegenheid den 18 Maart in Nederland teruggekeerd, ~:rdt met dat tijdstip op non-activiteit gebragt. Z. M. de koning zal zich den 6 April uit de resi dentie naar Amsterdam begeven, om aldaar eenige dagen verblijven. De Gron. Ct. meldt, dat het bij de regering een punt van ernstige overweging uitmaakt, om wetsbepalingen omtrent het ijken der gasmeters vast te stellen, gelijk die in de meeste landen reeds zijn ingevoerd en in Engeland o. a. gunstig werken met de standaardmaat van prof. Glover te Londen. Er is te Weenen een roman verschenen getiteld: eene verkochte vrouw. De schrijver heeft in enkele dagen reeds vijf malen moeten duelleren doordien verschillende dames waanden dat hij haar op het oog had en dus hare mannen op hem afzonden. Men schrijft ons uit Samarang, het volgende: Wij hebben hier nu zoo 6 dagen achtereen onophoudelijk regen gehadhet water staat hier 1 a 2 voet in de huizende gemeenschap geschiedt voor een groot deel met praauwen, en dat in de tweede stad van »het schoone rijk van Insulindedat zich als eene smaragden gordel om den evenaar kronkelt". Het gouvernement laat violen zorgen. De wetgevende magt zit in de stad drooggaat met rijtuigen naar bovenen zit daar nog al drooger. Geen boompje op de stadspleinen en grachten, om den wandelaar eene noodige en verkwikkende schaduw aan te bie den en dat op Javamet zijnen weelderigen plantengroeiwaai de mensch bijna niets aan behoeft te doen't is onbegrijpelijk. De Toko's klagen tegenwoordig steen en beenmaar ze zijn er ook zelf de oorzaak vandoordien de gevraagde prijzen een Europeaansch mensch doen duizelen. De groote hoop gaat naar de Kodja's (Chinesche kooplieden) waar men twee derde goedkooper ter egt kan. Men vla3t nu weêr op de a. s. spoor weg, als vertier-aanbrenger. De Chinesche nieuwjaar feesten zijn thans in vollen gang. Bij de rijken onder hen is het voor de Europeanen, die daarvan gebruik willen makenden zoeten invalwaarmede de staart-heeren zeer lekker zijn. Als men zich dan geen be dorven maag eet en een suisebollend hoofd drinktdeugt het niet. Bij die gelegenheid vooral, schijnen de huizen der rijke Chinezen wel iets van een uitdragers winkel te hebben, zoo smakeloos en kakelbont staan een massa meubelen dan door elkander; b. v. aan de eene zijde van eene groote muurspiegel zag men eene schilderij van het Duitsche christkind feest en als pendant daarvan een troep spiernaakte sirenen uit een bad komende. Bij die gelegenheid worden er voor duizenden aan vuurwerk afgestokendat bij Nieuwjaar aan ons Europeanen verboden is. Maar maak u niet ongerust dat die lui zich door hunne verkwisting zouden ruïnerengeloof mijze zijn ons drooge Hollanders te slim afja ze winnen het in dat opzigt nog verre van onze Amsterdamsche lijppiesze zijn niet zonder staart maar ook niet zonder streken, en daarbij de smokkel handel in amfioen is voor hun eene goudmijn. Over Stieltjes en zijne werkzaamheden wordt hier anders geoordeeld, dan de Arnhemsche Courant aangeeft. Allereerst mag niet vergeten worden, er eene oude veete bestaat tus schen de tegenwoordige gouverneur-generaal en S., en wat de Joor S. geprojecteerde lijn aangaat, als mijn persoonlijk gevoelen, geloof ik dat ZEd. daarin ook goed ziet. De nu aangenomen rigting loopt over vlaktenis goedkooper enz.maar die spoorweg zal toch niet alleen voor de drooge mousson moeten dienen Gijlieden weet het zoo niet, maar als men door een reeds laag land en op zachten bodem eene baan maakt, zal 't niet kunnen missen dat in de west-moussonals wanneer 't hier zoo 2 a 3 maanden onophoudelijk regent neen stroomen waters naar beneden komenbinnen kort welligt van de geheele baan niets meer te zien zal zijn. Ook weet ik uit goede bron dat S. waarlijk niet stil zat. Begrijp eens, om goede opgaven te doenliep ZEd. soms 15 a 20 palen achtereen en zag er dan als een polderjongen a costy uit. De tijd zal leeren. Het baggeren gaat hier nog al origineel. Eenige bannelingen duiken met een bamboes mandje naar den grond, vullen dat daar en komen wederom bovenom het aan hunnen wach tenden kameraad af te gevendie dat in eene praauw ledigt van tijd tot tijd worden ze afgelost, maar 't blijft toch een baantje dat niet te benijden is. De inlandsche buisjongens geven dag aan dag grootere reden tot klagen, althans in de steden, waar ze door den omgang der beschaafde Europeanen, pyeuqosaq zijn. Op hunne beurt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1