M 298. Vierde Jaargang. H 1864. <gcfÖcrRteumeÖiep, IMfemsoorÖ, enj. WOENSDAG 6 APRIL. BEKENDMAKING. NATIONALE MILITIE. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.80 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adyertentien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden, Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der gemeente HELDER brengen ter openbare kennisdat de Militieraad van het derde district in Noordhollandde tweede zitting zal houden te ALKMAARen wel zooverre deze gemeente betreft op Dingsdag den 12 April e. k.des voor middags ten elf uretot het doen van uitspraak omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen die als Plaatsvervanger of Nummerver wisselaar verlangen op te treden. Zij die het voornemen hebben een Plaatsvervanger of Num- merverwisselaar te stellen, worden, in hun belang, aange maand, om zich tijdig ter Secretarie dezer gemeente te ver voegen ten einde omtrent de benoodigde stukken inlichtingen te bekomen. Helder, den 30 Maart 1864. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, L. YERHEYSecretaris. POLITIEK OVERZIGT. Uit Sonderbuig meldt men onder dagteekening van 2 April (middernacht): Sedert drie uren heeft eene aanhou dende en heftige kauonnade plaats tusschen onze liniën en de geavanceerde liniën van den vijand, te Broacker. De vijand is zonder voorafgaande waarschuwing begonnen de stad te beschieteu. De kauonnade duurt voort. De nacht is donker en regenachtig. Men zet dus de belegering met kracht voort, maar meer en meer beseft men de sterkte der duppeler schansen, vooreerst omdat zij noch om te trekken noch in te sluiten zijn, en in de tweede plaats omdat de aanvoer van troepen en krijgsmaterieel uit Alsen derwaarts niet kan worden belet. De verdedigingslinie sterkt zich uit van de eene zeekust tot de andere, van Alsen tot Wenningbund; de werken zelf be staan uit vijf- en zeszijdige redoutes met 20 hooge borst weringen, terwijl eene even diepe drooge gracht er vóór gegraven is. De batterijen op Alsen en de kanoimeerboo- ten in de Wennigbuud dekken de flank. Rekent men de uitgestrektheid der lijn op 4000 voet en het leger dei- Denen, dat deze verdedigen moet, op 25,000 mail, dan volgt daaruit dat elke voet verdedigd wordt door zes S, zevenman, wat eene voldoende sterkte kan geacht worden. Het is daarom niet vreemd dat men thans vau andere maatregelen hoort spreken om zich van Alsen meester te maken. Men schrijft dan ook aan de Oostenrijkers en Pruisen het voornemen toe, om Duppel heen te trekken, ten einde bij Sandberg door middel van pontons het eiland Alsen te be reiken. Alles wordt, zegt men, voor die operatie gereed gemaakt. Maar daartoe zou krachtiger vloot noodig wezen dan die welke de geallieerden thans in de Oostzee bezitten. Die van dc Denen daarentegen wordt steeds talrijker en veroont zich nu hier en dan daar. De koningin van Engeland zal weder aan het openbare leven deelnemenwaaruit zij zich sedert deu dood van haren gemaal had teruggetrokken. Verscheidene hoffeesten zijn nu reeds aangekondigd en ook harer majesteits verjaardag op den 24sten Mei zal op de gewone luisterijke wijze worden gevierd. Die weder optreding van koningin Victoria maakt een einde aan de geruchten omtrent den troonsafstand, die trouwens nooit van Londen, maar steeds van elders uitgingen. Uit Italië wordt voortdurend melding gemaakt van de rooverijen ten platte lande. Nadat men zich meester ge maakt had van Ninco Nanco heette het in de officiële bla den en het werd door alle andere herhaald dat de rooverbenden waren uitgeroeid. Meer en meer blijkt het echter dat men nog volstrekt niet zooverre gevorderd is. Men noemt zelfs de namen op der rooverhoofdlieden die nog in verschillende deelen des lands hun bedrijf voortzetten. Donatello, Theodoro, Tortora, Sacchetell, Merciano, Egi- dioue en meer andere maken het land onveillig en noodza ken niet minder dan vier generaals, Pallavicino, Pranzini, Schiaffino en Balegnoom hunne troepen tot bedwang dezer onruststokers te bezigen. Als bewijs boe veilig men te Rome is, wordt van daar geschreven, dat prinses Corsiui, die zich ter receptie bij den Pranschengezantwildebegeve.il, getooid met bare op eenige millioenen waarde geschatte juweelen, zich niet zonder es- korte op straat heeft gewaagd en haar rijtuig daarom door acht dragonders begeleid is. De berigten aangaande 's Pausen gezondheid, zijn zeer uiteenloopend, zijn de berigten heden gunstiger morgen ver neemt men weder het tegenovergestelde. Men verzekert thans in een schrijven uit Rome, dat in eene geheime vergadering van kardinalen bevolen is, een opvolger te benoemen zonder de tijdroovende verkiezingen af te wachten, en dat zij aan gewezen hebben den kardinaal Panebiancodie een zeer vast karakter heeft. Wanneer zal de Amerikaanselie oorlog eindigen Als de phenix in de fabel, herleeft liet Zuiden telkens uit zijne asch en telkens wordt dezelfde strijd bijna weder onder de zelfde omstandigheden hernieuwd. Het is inderdaad om wan hopig te worden als men dat conflict nagaat, hetwelk zulk een noodlottigen invloed, tot zelfs op Europa, uitoefent, en als men het nimmer eene groote schrede voorwaats ziet gaan tot zijne oplossing. Helder, Nieuwediep, Willemsoord, enz. 5 April 1864. Gisteren namiddag half zes ure, ankerde alhier op de reede het Pransche Keizerlijke stoomjagt Le Jerome Napo leon, kommandant A. du Buisson, komende laatst van Vlissingen, aan boord waarvan zich bevond Prins Napoleon Bonaparte. Ten half zeven ure is genoemd jagt in de ha ven gestoomd. Heden morgen ten 8 nre heeft Z. K. II. het Marine etablissement, het Rijks hospitaal, de kazerne der mariniers, de leerzalen en liet amusement-s locaal der adelborsten en het wachtschip bezigtigd en is met gevolg ten 10 ure met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1