DefÖer, JlteuroeÖtep, WtffemsoorÖ, enj. .M 299. Vierde Jaargang. 1864. ZATURDAG 9 APRIL. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen; voor elke regel meer 10 Centen. Zegèlregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiêuiutezeuden Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Het bombardement van Sonderburg isnaar sommige be- rigtgevers meenenslechts eene //proef' geweest. //Deskun digen" zijn namelijk van oordeel dat bet overtrekken van deu Alsensond gemakkelijk zou worden wanneer, te gelijk met de bestorming van de eerste rij schansen der duppeler stelling, Sonderbnrg in brand werd geschoten. De opstij gende rookkolommen zouden de onmiddelijk achter de stad gebouwde batterijen het gezigt op Sundewitt belettenter wijl de brand zelfs de troepen, die van het vaste land te rugkeerden zeer zou belemmeren en hunne artillerie in ge vaar zou brengen. Zij zouden om den brand te vermijden langs het open strand moeten voortmarcherenwaar zij aan het vijandelijk vuur zouden bloot gesteld zijnterwijl zij tevens geheel afgesneden zouden zijn van de troepen die op Sundewitt streden. Men heeft thans willen beproeven, zoo vermoedt men, of inderdaad een brand van Sonderburg deze uitwerking zóu kunnen hebben. Zonderlinge proef voorzekerte zonderlinger omdat liet bombardement heeft plaats gehad zonder voorafgaande waar schuwing. Dit wordt van de Pruisische zijde verontschul digd door de verklaring dat de Holf Krahe de brug over de Eikesond bedreigde, waarop de belegeraars antwoordden met het beschieten der brug tusschen Alsen en Sundewitt. Het bombardement had des nachts plaats en leverde, zegt de Pruisische verslaggever, //prachtige momenten op." Wie zon er aan twijfelen? Prachtig moeten vooral de mo menten geweest zijn, waarin de vrouwen en kinderen, die in doodsangst de brandende huizen ontvlugtten, door bom men en granaten werden getroli'en, zoodat er niet minder dan tachtig weerlooze bewoners zijn omgekomen. Inder daad zulke momenten zijn prachtig en te prachtiger uu de Pruisen tegenover dat glorieuse feit het getuigenis afleggen //ons verlies was onbeduidend." Die vrouwen en kinderen schijnen dan al heel slecht zich geweerd te hebben. Men berigt van Engeland dat Garibaldi bij zijn aankomst aldaar zeer feestelijk is ontvangen. Zijn uiterlijk is zeer aan genaam, zijne gestalte tamelijk forsch, zijn gebiedend doch vriendelijk oog ligt verscholen onder een zwaren wenkbraauw zijn neus is van edelen vorm, en om zij mond speelt een glimlach, welken eene vrouw hem zou benijden. Hij is ge kleed in zijn eigen kostuum, rood hembd, grijzen regen mantel, met scharlaken kap, ligte slobkousen, keurig ge maakte laarzen en geborduurde muts; om den hals had hij een zwart zijden doek, zonder boord; aan een rooden band hing zijn reistascb. 't Geheel van dit costuum is zeer schilderachtig, maar uiet kostbaar of prachtig; te vergeefs zocht men eene enkele decoratie op zijne borst. Garibaldi is vergezeld van zijne beide zonenMenotti en Kiciotti, waarvan de eerste, thans 22 jaren oud, in den slag van Aspremonte reeds ernstig verwoud werd. Te Warschau is eene politieverordening afgekondigd, houdende dat het aantal personen dat een lijk ten grave mag geleidenin verhouding zal staan tot de som die aan den fiskus betaald wordt. Voor 1 roebel mogen 10 perso nen meegaan, voor IJ- roebel 15, voor 40 tot 50 roebels tot 60 personen. Ook heeft de opper-directeur van politie bepaald, dat voor koopliedenhuiseigenaren enz. 3 maanden, voor edellieden zes maanden rouw gedragen zal worden. ITISTT WSTICDIlTgSlT. Helder, Nienwediep, Willemsoord, enz. 8' April 1S64. Z. M. heeft o. a. benoemd tot majoor en plaatsel. kommand, alhierden kapt. der le kl. A. L. van Loon van het regement grenadiers en jagers; bij het 7e reg infanterie tot le luit. den 2" luit. L. Berkhout; bij het8e reg. inf. tot kapt.3° kl. den le luit.-adj. E. L. J. van Dijk, van het 7e reg.; tot 1" luit.- kwartiermeester bij het 3e reg. inf. den 2n luit.-kwartierm. J. Proetskie, van het 7e reg; bij het 5e reg. inf. tot 1® luit. den 2» luit. administrateur van kleeding en wapening H. Mooij. Gisteren is aan den zeedijk alhier een onbekende drenkeling aangespoeld, naar de kleeding te oordeelen een stuurman, in een der zakken vond men eene portemonnaie, waarin o. a. 2 J- aan goud geld was. Een der in de Noordzee kruisende Deensche oorlog schepen is Woensdag morgen ten 7 ure alhier op de reede geankerdna zich van steenkolen en water voorzien te heb ben, is het schip des namiddags ten 5 J-ure weder vertrokken. Het was een stoomkorvet van hout gebouwd, doch uaar de latere constructie; gewapend met 16 stukken geschut en genaamd Bacjmar, kommandant Wlisberg. Voorgaats heeft men nog twee Deensche oorlogschepen gezien, een fregat en een korvet. Naar wij vernemen zal Maandag a.s. de alhier nieuw ge bouwde kantonnale gevangenis in gebruik gesteld worden. Den 23 dezer maand zullen van Harderwijk vertrek ken, om na aankomst alhier over te gaan aan boord van het schip Albreclit Frederitc, kapt. W.Meijer, een detache ment bestemd naar Suriname, sterk 33 militairen, onder bevel van een onder-officier. Den 7 Mei vertrekt een de tachement, sterk 50 man, waaronder 2 onderoffieren, waar van een het bevel zal voeren. Ook deze zijn naar Suriname bestemd en zullen alhier aan boord gaan van het schip Jonge Eduard, kapt. S. Sikkens. Met den 26" dezer wordt de offi. v. gezondh. 3° kl. J. J. van Effen, dienende op het wachtschip alhier, over geplaatst in de bovenrol van Zr. Ms. transportschip de Heldin alhier liggende en bestemd naar Oost-lndië. De Minister van Marine heeft ter kennis van de daarbij belanghebbende gebragt, dat op den ln Oct. 1S64 als kadet bij het corps mariniers kunnen worden toegelaten vier jon gelingen na behoorlijk afgelegd examen. De voorwaarden van toelating tot dat examen zijn vermeld in de Staats courant N°. 81, welke tevens nadere aanwijzing bevat. Van Middelburg berigt men het volgende: Het ge rucht is hier verspreid, dat de krijgsraad te Vlissingen de zer dagen uitspraak zou gedaan hebben in de beruchte zaak van eenige adelborstenwegens hunne gedragingen alhier op St. Nicolaas-avond. Een hunner zou veroordeeld zijn tot 14 dagen, de overige elk tot 8 dagen. Moge dit opper-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1