«(jeföer, JlieumeÖiejj, WifCemsoorÖ, enj. J& 300. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 13 APRIL. Het bezoek van Prins Napoleon. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentiënintezenden Ingezonden stukken een dag vroeger. Zoo als te verwachten was, hebben sommige conservative organen in ons Vaderland, aan 't bezoek van Prins Napoleon hier te lande, een politiek doel toegeschrevenendeUtrecht- sche hoogleeraar Vreede heeft, zijne oude gewoonte volgende reeds het ministerie verantwoordelijk gesteld, voor de moge lijke gevolgen die daaruit kunnen voortspruiten. De Amsterd. Courant tochlaat zich uit Antwerpen schrijvendat de prins aldaar zou hebben te kennen gegevenmet zijne reis naar ons land hoofdzakelijk te beoogen, zich bekend te maken met de inrigting van ons zeeweezen, zooals de vlootzeehavens, enz. De toekomst moet leeren zoo vervolgt die briefschrijver of een politiek doel hieronder verborgen is. De Utrechtsche Courant meent, dat voor eene wetenschappelijke reis, de tijd van 's prinsen verblijf te Vlissingen en Antwerpen veel te kort is, waaruit dus van zelf volgt dat aan dat bezoek verborgen nevenbedoelingen ten grondslag liggen. Verder nog gaat de hoogleeraar Vreede. Deze toch zegtdat de prins niet de gast is van den koning, niet van Oranje, die den geest der natie wel niet zal hebben miskendmaar de gast der verant woordelijke staatsliedendie even als de ministers in Zweden, den prins hadden behooren uit te noodigen, Nederland van de eer van zijn bezoek te verschoon en. «Doch"zoo vervolgt de heer Vreede«zoo dan dit be- «zoek aan Vlissingendien oogappel van den eersten Napoleon, «gebragt, zoo het aandachtig opnemen van den Helder en «het Nieuwediep ,van Bergen op ZoomBreda, 's Bosch, Maas- «tricht en andere sterkten, van onze militaire krachten en zwakheden te gelijk, eene niet zóó onschuldige beteekenis »in dit hagchelijk en onheilspellend tijdperk heefthoe zal dan «het bewind die onberaden toegeeflijkheid aan 's graven weet- «lustbij de natie en hare vertegenwoordigers regtvaardigen «De Nederlandsche leeuw kan in zijn sluimer verschalkt «worden en op zijn' grond bespieders toelatenmaar eens «gewaarschuwdzal bij niet ophouden te waken dat het voorva- «derlijk erf niet weder de prooi worde van den Franschen haan." De Utrechtsche hoogleeraar is dus van oordeel, dat ons bewind het voorbeeld had behooren te volgen van het Zweed- sche ministerie, en den prins had moeten uitnoodigen ons land van de eer van zijn bezoek te verschoonen. Redenen echter waaromworden niet opgegeven. Zweden 'verkeert op dit oogenblik in een geheel anderen politieken toestand als ons Vaderlanden heeft bij den tegenwoordigen oorlog een veel grooter belang; van zijne houding hangt zeer veel af, en 't is dus zeer begrijpelijk dat het Zweedsche gouvernement op dit oogenblik, liever wenschte geen bezoek te ontvangen •van den neef des Franschen keizers een bezoek, waaraan men niet zou nalaten, hetzij dan teregt of ten onregte,'poli tieke doeleinden toe te schrijven. Waarom nu ons gouver nement het voorbeeld had behooren te volgen van een rijk, welks toestand geheel van de onze verschilt; is ons, wij be kennen het gaarne ten eenenmale onbegrijpelijk. Maar er is meer. Aan Zweden worden in verbirfding met Frankrijk groote plannen toegeschreven, die wij straks kortelijk zullen ontvouwen, en waarop de aandacht der di plomatie sterk gevestigd isplannendiezoo ze verwezenlijkt wordeneen geheele verandering in den staat van zaken zou den te weeg brengen. Nu wordt eensklaps het gerucht ver spreid dat prins Napoleon met eene staatkundige zending naar Zweden zou worden belastindien dit gerucht bewaarheid werdzouden aan de vermelde plannen een groote schijn van waarheid worden toegekend, en nu ontvangt de Zweedsche gezant te Parijs, van zijne regering last, om aan het Fransche gouvernement te verzoeken die geruchten officieel te weder- spreken, aan welk verzoek dan ook in den Franschen Moniteur van den 5n dezer voldaan werd. Bestond nu die zelfde reden voor ons Zoo nietwaarom moeten wij dan het bezoek weigeren van een prinsdie door de banden des bloeds verbonden is aan onze koningin Zweden iszoo als begrijpelijk issterk bij den tegenwoor digen oorlog geinteresseerden moet, zoo die oorlog meer algemeen wordt, een belangrijke rol daarin spelen. Immers nog niet lang geleden uitte den koning van Zweden jegens de Noorweegsche landsvertegenwoordiging het voornemen, Denemarken tot bescherming van zijne integriteit met een leger te hulp te komen; die vorst had het voornemen te kennen gegevenbij zijne terugreis van Noorwegen naar zijne Zweed sche stateneene zamenkomst te hebben met den koning van Denemarken, welke bijeenkomst echter door laatstgenoemden werd geweigerd. Denemarken wantrouwde de opregtheid der bedoelingen van Zwedenwant het beschouwt Zweden en Frankrijk als de voorname bewerkers der rampen die het thans treffen. Indien dus Zwedenom welke redenen dan ook, voorloopig zijne neutraliteit wenscht te bewaren en geen deel te nemen aan den oorlog, zoude een bezoek van den Fran schen prins aan het Zweedsche hof, op dit oogenblik niet anders dan onwelkom zijn. Zoodanig bezoek zou aanleiding geven tot allerlei politieke onderstellingen en combinatiëndie men toch wel niet zal zoeken in het kort verblijf van den prins hier te lande. Ligtelijk is dan ook te verklaren waarom alleen sommige onzer conservative organen daaraan een politiek doel willen toekennen, maar die verklaring is niet te zoeken in de reis des prinsen, maar wèl, om, zoomogelijk, moeije- lijklieden te verwekken voor den onlangs opgetreden minister van buitenl. zaken. Het is echter niet te gelooven dat dit doel gelukken zal, de Napoleonto-phobie van den Utrecht- schen hoogleeraar, zal waarschijnlijk bij de Staten-Generaal weinig indruk maken, en even weinig schade doen als zijne artikelen over de reis onzer koningin naar Parijs, die vroe ger door dien heer werd beschouwd als eene schande voor de natieen waarvooreven als nuhet kabinet werd aanspra kelijk gesteld. Het zal onze lezers welligt geen ondienst doen, wanneer wij deze gelegenheid te baat nemen om hen met een enkel woord de plannen mede te deelenwelke aan den tegenwoor digen koning van Zweden worden toegeschreven; plannen, diezoo ze verwezenlijkt wordenvan onberekenbaren invloed zullen zijn op de toekomst van Europa. Dat plan zou niets anders wezen dan het vestigen van een groot Scandinavisch koningrijk, waarbij Denemarken, Zwe den Noorwegen en Finland dat op Rusland te veroveren zou zijn onder den scepter van den Zweedschen koning zouden worden gebragt. Reeds vóór drie jaren, tijdens het bezoek van Karei XV te Parijs, zoude dit onderwerp tus- schen dien vorst en keizer Napoleon besproken, doch afge stuit zijnop de houding van Engelanddat van die plannen onderrigt was, en het bezwaarlijk vond toe te laten dat Frankrijk in het Noorden van Europa een' magtigen en te vreezen bondgenoot zou verkrijgen. Toch wendde Zweden zich tot Denemarkenwelks koning, Frederik VII, het plan had opgevat, afstand te doen van den troonen dezen over te dragenniet aan zijn natuur lijken erfgenaam (den tegenwoordigen koning) maar aan dien van Zwedenwiens broeder Oscar alsdan voor het onderko ningschap bestemd was. Wel is waar, was Christiaan, door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1