•QefÖer, JlteumeÖtep, WtffemsoorÖ, enj. Jfê 302. Vierde Jaargang. 1864. WOENSDAG 20 APRIL. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verscliijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post u 1-60 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 1—4 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Gemeentebestuur van den Helder wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente HBLHllR maken bij deze, tengevolge eener bekomene kennisgeving van den Heer Directeur en Kommandant der Marine alhier, aan de daarbij belanghebbenden bekend, dat alle binnenkomende schepen, welke onderhevig zijn aan quarantaine, van den 16 dezer tot en met den 15 October aanstaande, op de reede van Texelin de bogt van den Zuidwal zullen moeten verblijven, ten einde aldaar het ontslag uit de quarantaine af te wachten. Burgemeester en Wethouders voornoemd herinneren bij deze alle schippers, sloeplieden en andere personen, dat liet aan geene sloepen of andere vaartuigenonder welk voor wendsel ook, geoorloofd is, zich naar boord van quarantaine schepen ter adsistentie of om andere reden te begevenal vorens daartoe het noodige verlof van den Heer Kommandant van Zr. Ms. Wachtschip of wel, zoo noodig, een quarantaine wachter van het genoemde wachtschip tot opzigt te hebben bekomenen waarschuwen dien ten gevolge elk en een iegelijk, om zich bij voorkomende gelegenheid dien over eenkomstig te gedragenten einde zich voor de nadeelige en onaangename gevolgen, welke uit eene tegenstrijdige handelwijze noodzakelijk zouden voortvloeijente vrijwaren. Helderden 11 April 1S64. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEYSecretaris. De BURGEMEESTER der Gemeente HBLHBR maakt, ter voorkoming van ongelukken, aan de ingezetenen bekend, dat met den eersten Mei aanstaande, de schietoefeningen op de Hors, met het geschut van Zr. Ms. instructie-vaartuig Pro Patria weder zullen aanvangen. Wanneer er geschoten zal worden, wordt eene roode vlag van den voortop van genoemd vaartuig geheschen. Zoo lang deze vlag waaitzal het strand op de Hors, op een afstand van 4000 Ned. ellen in de rigting van den Stuif- dijk onveilig zijn. Genoemd gedeelte van de Hors wordt afgepaald door paaltjes met bordjes, waarop geschilderd is: //Zr. Ms. in- structie-vaartuig Pro Patria." Aan het einde der rooilijn wordt eene blaauwe en op de Ambtsnollen eene Nederlandsche vlag geplaatst. Ofschoon men zich buiten de boven omschreven grenzen veilig zou kunnen achten, dient men in acht te nemen, datwanneer er met springgranaten wordt geschotende stukken dezer projectilen tot over die grenzen worden ge worpen, en het alzoo raadzaam is, zich in dit geval ook niet aan de binnenzijde des Stuifdijks in de Mok op te houden. Verder wordt in herinnering gebragt, dat het verboden is, de projectilen cn verdere materialen, welke op genoemde plaats liggenop te zoeken en zich toe te eigenenzullende deze handelwijze worden beschouwd als ontvreemding van 's Rijks goederen en degenendie zich onverhoopt hieraan mogten schuldig maken, als zoodanig worden vervolgd. Helder, den 15 April 1864. He Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. Iets over de discussien betrekkelijk de wet op de Quarantaine. Zoo als onze lezers weten, bestaat er eene publicatie van den lOn Januarij 1805, die bier te lande alsnog kracht van wet heeft, en welke een tal quarantaine maatregelen bevat, die door schippers, zeelieden, als anderen, die onze zeegaten binnenvallen, moeten worden in acht genomen. Wij gelooven aan onze lezers geen ondienst. te doenwanneer wij in eenige beschouwingen treden over deze publicatie, en wel behalve dat het onderwerp op zich zelf niet onbelangrijk is, die pu blicatie voor onze gemeente, die door zulke naauwe banden vereenigd is en in zulk eene innige betrekking staat, met alles wat bet zeewezen raaktniet van gewigt ontbloot is. De wet van 1805 nu, die de regering in de laatste zitting der Tweede Kamer heeft willen intrekken, doch te vergeefs, is een onding; en wel daarom, omdat ze onuitvoerlijk is. Want tegen de meeste vergrijpen tegen quarantaine maatre gelen wordt daarin de doodstraf gesteld, zoodat de schipper die een dag korter dan hem was voorgeschreven de qaran- taine bewaarde, met den koorde werd gestraft, tot er de dood 11a volgde, en de stuurman die de equipage van liet in quarantaine liggend schip vergunning bad verleend van boord te gaan, eveneens aan den lijve werd gestraftja, zelfs wanbedrijven van geringeren aard, bij die publicatie met zeer zware lijfstraffen werden bedreigd. Geen wonder derhalve dat de regering teregt begreep, dat bet beter was eene wet af te schaffen die toch in de praktijk tot geene resultaten kon leidenomdat geen enkele barer be palingen in de tegenwoordige omstandigheden voor uitvoering vatbaar was. Yan daar een wetsontwerp tot intrekking dier quarantaine maatregelen, vervat in de publicatie van 10 Ja nuarij 1805. Onze lezers weten bet lot daarvan. In de zitting van 17 Maart jl. werd dat wetsontwerp verworpen met 33 tegen 21 stemmen. Wat is nu het gevolg van die verwerping Dat Nederland zich verheugen mag alsnog in het bezit te blijven van eene wet op de quarantaiuemaar tevens ook dat geheel Nederland overtuigd is dat die wet nooit uitgevoerd kan worden. Alle tegenstanders verlangden dus ook de intrekking, en onder hen werd niemand gevonden die de deugdelijkheid dei- wet trachtte aan te tooncn; maar de hoofdgrond van allen, die zicli tegen de intrekking verklaarden was deze »Gij schaft de wet af, maar stelt er niets voor in de plaats, zoodat thans vreemde schepen vrijelijk zullen kunnen binnenloopen en Nederland open zal staan voor pest, gele koorts en der gelijke ziekten meer." De voornaamste bestrijder dervoor- dragt was de afgevaardigde uit Delft, de heer Wintgens. Die spreker betoogde op wetenschappelijke gronden dat bui- tenlandsche deskundigen voldingend hadden aangetoond dat dergelijke quarantaine maatregelen noodzakelijk waren, en dat de inlichtingen die ons gouvernement daaromtrent had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1864 | | pagina 1